FAQ

Studia Historiae Scientiarum

Prawa autorskie, udostępnianie, archiwizacja

Upowszechnianie i darmowy dostęp

Komitet Redakcyjny podziela pogląd, iż swobodny i darmowy dostęp do publikacji naukowych sprzyja upowszechnianiu wiedzy w skali globalnej.


Dlatego od 2013 roku czasopismo jestrecenzowanym czasopismem otwartego dostępu. Przyjmuje ono tzw. brylantowy model otwartego dostępu, tzn. otwarty i darmowy dostęp bez embarga czasowego.


BIBLIOGRAFIA
 1. FUCHS Christian, SANDOVAL Marisol
  2013:  The diamond model of open access publishing: Why policy makers, scholars, universities, libraries, labour unions and the publishing world need to take noncommercial, non-profit open access serious. TripleC: Communication, Capitalism & Critique 11(2), pp. 428–443. Available online: http://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/3078.

Ochrona praw autorskich i dozwolony użytek

Czasopismo działa na podstawie polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Od tomu 21 (2022) treść czasopisma „Studia Historiae Scientiarum” jest udostępniana na licencji: „CC Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)” lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons, z zastrzeżeniem, że treści będące elementem publikacji, do których prawa posiadają osoby trzecie (na przykład obrazy, zdjęcia lub grafiki), są objęte odrębnymi wymaganiami licencyjnymi CC (np. CC0, CC BY, CC BY-SA, …, CC BY-NC-ND) lub innymi.

Zobacz: Przystępne podsumowanie licencji oraz Tekst licencji.

 

Innymi słowy, użytkownikowi tej witryny wolno nieodpłatnie korzystać z zamieszczonych tu utworów, pod warunkiem że spełni on następujące wymagania:

 • „BY” – uzna autorstwo [tzn. nie przypisze sobie autorstwa tych materiałów];

 

Dozwolony użytek (fair use) tekstów opublikowanych przez Prace Komisji Historii Nauki PAU lub Studia Historiae Scientiarum obejmuje: niekomercyjne wykorzystanie w zakresie prywatnym w celu prowadzenia badań, nauczania, komentowania, krytykowania, cytowania, parafrazowania, informowania oraz archiwizowania, z poszanowaniem obowiązującego prawa autorskiego i dokładnym podaniem informacji bibliograficznej takich tekstów.

 

Autorzy, którzy chcieliby dokonać przedruku ich tekstu wydanego w czasopiśmie Prace Komisji Historii Nauki PAU lub Studia Historiae Scientiarum, powinni zwrócić się do zespołu redakcyjnego z prośbą o wyrażenie pisemnej (nieodpłatnej) zgody na taki przedruk. Są oni też zobowiązani do zamieszczenia w przedruku takiej publikacji pełnej informacji bibliograficznej o jej pierwodruku.

Polityka Open Access

Zespół redakcyjny podziela pogląd, iż swobodny i darmowy dostęp do publikacji naukowych sprzyja upowszechnianiu wiedzy w skali globalnej.


Dlatego od 2013 roku czasopismo jest recenzowanym czasopismem otwartego dostępu. Przyjmuje ono tzw. brylantowy model otwartego dostępu, tzn. otwarty i darmowy dostęp bez embarga czasowego.


Ponadto czasopismo popiera ideę nieograniczonej dostępności danych pochodzących z cytowań naukowych, zgodnie z zasadami promowanymi przez Initiative for Open Citations.


BIBLIOGRAFIA

 1. Fuchs, Christian; Sandoval, Marisol 2013: The diamond model of open access publishing: Why policy makers, scholars, universities, libraries, labour unions and the publishing world need to take noncommercial, non-profit open access serious. TripleC: Communication, Capitalism & Critique 11(2), pp. 428–443. URL: https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/3078/ (dostęp: 08.09.2022).

Polityka otwartych danych badawczych

Czasopismo Studia Historie Scientiarum zachęca Autorów, aby archiwizowali dane badawcze towarzyszące powstawaniu artykułów (np. tabele, wykresy, zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe, pliki danych, notatki terenowe, kwestionariusze, transkrypcje etc.) w otwartych repozytoriach danych badawczych, np. Zenodo (CERN), Repozytorium Otwartych Danych RepOD (CEON, Polska), Repozytorium Open Access Most Wiedzy (Politechnika Gdańska, Polska).

 

Listę otwartych repozytoriów danych badawczych znaleźć można w: Directory of Open Access RepositoriesRegistry of Research Data RepositoriesData Cite oraz Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE).

 

Autorzy mogą cytować w artykułach tego typu dane faktograficzne. Konieczne do tego jest dostarczenie oświadczenia o dostępności tych danych, w tym linku do repozytorium, gdzie zostały one zdeponowane, DOI itp.

 

Więcej na ten temat zob. Pampel et al. 2013; Guy 2013; Stromberg 2013; Griffin 2015; Bednarek-Michalska 2015; 2016; Hoffman-Sommer 2016a; 2016b; European Commission 2017; Kamińska 2017; Psonka 2017; Barrowman 2018; Open Aire 2018; Hrynaszkiewicz, Simons, Hussain, Goudie 2019.

 

Bibliografia

 1. Barrowman, Nick 2018: Why Data Is Never Raw. On the seductive myth of information free of human judgment. The New Atlantis. A Journal of Technology & Society Summer/Fall 2018. URL: https://www.thenewatlantis.com/docLib/20181001_TNA56Barrowman.pdf (dostęp: 08.09.2022).

 2. Bednarek-Michalska, Bożena 2015: Repozytoria danych badawczych dla humanistyki. URL: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/4939/surowe_dane_humanisci_UW.pdf (dostęp: 08.09.2022).

 3. Bednarek-Michalska, Bożena 2016: Open Access w Horyzoncie 2020. URL: https://uwolnijnauke.pl/open-access-w-horyzoncie-2020/ (dostęp: 08.09.2022)

 4. European Commission 2017: Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020 ver.3.2. European Commission. Directorate-General for Research & Innovation. URL:  https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf (dostęp: 08.09.2022)

 5. Griffin, R.Elizabeth 2015: When are Old Data New Data? GeoResJ 6, June 2015, pp. 92–97. DOI: 10.1016/j.grj.2015.02.004.

 6. Guy, Marieke 2013: The Rise of the Data Journal. Presentation given at IASSIST, Cologne, Germany, Friday 31st May 2013. URL:  https://www.slideshare.net/MariekeGuy/the-rise-of-the-data-journal  (dostęp: 08.09.2022).

 7. Hoffman-Sommer, Marta 2016a: Otwieranie małych danych badawczych. Forum Akademickie 07-08/2016. URL: https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2016/07-08/otwieranie-malych-danych-badawczych/ (dostęp: 08.09.2022).

 8. Hoffman-Sommer, Marta 2016b: Otwieranie małych danych badawczych. Platforma Otwartej Nauki. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematyczego i Komputerowego. Uniwersytet Warszawski. URL: https://docplayer.pl/59391486-Platforma-otwartej-nauki-icm-uniwersytet-warszawski-marta-hoffman-sommer-otwieranie-malych-danych-badawczych.html (dostęp: 08.09.2022).

 9. Hrynaszkiewicz, Iain; Simons, Natasha; Hussain, Azhar; Goudie, Simon 2019: Developing a research data policy framework for all journals and publishers. Figshare. Preprint. DOI: 10.6084/m9.figshare.8223365.v1.

 10. Kamińska, Anna Małgorzata 2017: Dobre praktyki publikowania danych badawczych. Biuletyn EBIB 7 (177). URL: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/94/96 (dostęp: 08.09.2022)

 11. Open Aire 2018: Open Research Data the New Norm in H2020. URL: https://www.openaire.eu/open-research-data-the-new-norm-in-h2020 (dostęp: 08.09.2022)

 12. Pampel, Heinz; Vierkant, Paul; Scholze, Frank; Bertelmann, Roland; Kindling, Maxi; Klump, Jens; Goebelbecker, Hans-Jürgen; Gundlach, Jens; Schirmbacher, Peter; Dierolf, Uwe 2013: Making Research Data Repositories Visible: The re3data.org Registry. PLoS ONE 8(11) e78080. DOI: 10.1371/journal.pone.0078080.

  Psonka, Tomasz (Elsevier) 2017: Zarządzanie danymi badawczymi. IV Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy – Politechnika Warszawska (05 czerwca 2017). URL: https://docplayer.pl/132907867-Zarzadzanie-danymi-badawczymi.html (dostęp: 08.09.2022).

  Stromberg, Joseph 2013: The Vast Majority of Raw Data From Old Scientific Studies May Now Be Missing. URL: https://www.smithsonianmag.com/science-nature/the-vast-majority-of-raw-data-from-old-scientific-studies-may-now-be-missing-180948067/ (dostęp: 08.09.2022).

Polityka archiwizowania

Politykę archiwizowania czasopisma określa tzw. Green SHERPA/RoMEO Colour, tzn. Autor tekstu może archiwizować:

 • pre-print (wersję artykułu przed recenzją)
 • post-print (wersję artykułu po recenzji z uwzględnionymi poprawkami)
 • wersję finalną tekstu (w formacie PDF) opublikowaną w czasopiśmie (patrz także zakładka: Prawa Autorskie i dozwolony użytek)).

 

Ogólne warunki:

 • Autor zachowuje prawa autorskie do utworu.
 • Od tomu 21(2022), Autor udziela licencji niewyłącznej Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa (wcześniej było to także licencja Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa).
 • Autor może zamieszczać pre-print na dowolnych stronach internetowych.
 • Autor może zamieszczać post-print i wersje PDF wydawcy na osobistej stronie internetowej autorów, na stronie internetowej instytucji, w której są zatrudnieni, na stronach mediów społecznościowych, w repozytoriach instytucjonalnych oraz repozytoriach otwartego dostępu.
 • Autor musi podać źródło publikacji (wraz z linkiem do wersji PDF wydawcy i numerem DOI, jeśli istnieje).


Uwaga: 
To wyjątek od standardowej polityki archiwizowania przyjętej przez Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności – zob.: