FAQ

Studia Historiae Scientiarum

Instrukcje dla Recenzentów

Instrukcje dla Recenzentów

Zespół redakcyjny bardzo sobie ceni współpracę z Recenzentami, którzy dzielą się swoją ekspercką wiedzą, wspomagając w ten sposób merytorycznie Autorów i zespół redakcyjny czasopisma.


Redaktorzy i recenzenci są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych ze złożonymi do Redakcji pracami.


Tzw. artykuł badawczy lub tzw. komunikat badawczy złożony do publikacji w czasopiśmie  Studia Historiae Scientiarum  podlega tzw. podwójnie ślepej procedurze recenzyjnej. W procesie tym artykuł jest wysyłany do 2–5 Recenzentów. Autor nie jest informowany, kto recenzuje jego tekst oraz Recenzent nie zna nazwiska autora ocenianego artykułu.


Recenzję należy:

 • przygotowywać na  formularzu recenzyjnym  (do pobrania poniżej);
 • przesłać do Redakcji e-mailem (lub przez nasz elektroniczny system redakcyjny) w terminie 30 dni od dnia otrzymania artykułu.

Uwaga:  Jeśli Recenzent nie jest w stanie zrecenzować artykułu w ustalonym terminie, powinien natychmiast poinformować o tym zespół redakcyjny.


Lista Recenzentów czasopisma

Lista Recenzentów czasopisma jest ― za ich zgodą ― publikowana raz do roku na stronie internetowej czasopisma (patrz zakładka: Recenzenci)


Ogólna ocena artykułu

Recenzenci są proszeni o przygotowanie szczegółowej oceny treści artykułu, odpowiadając, między innymi, na następujące pytania:

 • Czy streszczenie jasno i zwięźle podsumowuje treść artykułu?
 • Czy słowa kluczowe dobrano prawidłowo?
 • Czy cel artykułu jest wyraźnie określony i zrealizowany?
 • Czy określono metody badania i czy są odpowiednie dla wybranego celu badań?
 • Czy opracowanie pod względem merytorycznym stanowi nowe ujęcie i przyczynia się do rozwoju historii nauki?
 • Czy układ opracowania i jego struktura wewnętrzna są właściwe?
 • Czy treść opracowania zaprezentowano w sposób jasny?
 • Czy dobór źródeł i literatury jest kompletny?
 • Czy strona formalna opracowania (poprawność języka, technika pisania, odsyłacze, zapis bibliografii…) jest właściwa?


Uwaga:
Jeśli artykuł zawiera wady językowe, które utrudniają zrozumienie tekstu, Recenzenci powinni to wskazać w recenzji. Jednakże, nie powinno to zasadniczo stanowić jedynego powodu przemawiającego za odrzuceniem artykułu, gdyż Redaktorzy językowi czasopisma będą starali się udoskonalić warstwę językową.


Kwestia prawa autorskiego

Recenzenci są proszeni o wyrażenie opinii czy artykuł nosi znamiona pracy niesamodzielnej w rozumieniu prawa autorskiego.


Ocena końcowa artykułu (Opcje)

Artykuł zostaje zaakceptowany do publikacji w Studia Historiae Scientiarum :

 • bez poprawek
 • z drobnymi poprawkami (bez ponownej recenzji) – wymaga:
  • przeredagowania
  • skrócenia
  • rozszerzenia
  • uzupełnienia bibliografii
  • innych zmian.
 • Artykuł wymaga wprowadzenia znaczących poprawek i ponownej recenzji.
 • Brak akceptacji do publikacji w czasopiśmie Studia Historiae Scientiarum .


Komentarze i proponowane zmiany

Recenzent powinien uzasadnić przyjęcie lub odrzucenie artykułu. Jeśli artykuł wymaga zmian, Recenzent powinien wskazać proponowane zmiany w przejrzysty sposób.

Uwaga: W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z zespołem redakcyjnym pod adresem shs@pau.krakow.pl lub pod adresem: „Studia Historiae Scientiarum”. Komisja Historii Nauki PAU, ul. Sławkowska 17/2, 31-016 Kraków; Tel.: (+48) 12 424 02 02.