FAQ

Studia Historiae Scientiarum

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

Etyka wydawnicza i oświadczenie w sprawie błędów w praktyce wydawniczej

Czasopismo stawia sobie za cel przestrzeganie zasad sformułowanych przez Committee on Publication Ethics Committee on Publication Ethics (COPE) dotyczących wszystkich zadań i obowiązków redaktorów, recenzentów, autorów oraz czytelników – patrz: COPE Core practices.

Przywileje, zadania i obowiązki redaktorów

 • Ścisła poufność, obiektywna bezstronność i wnikliwość oraz życzliwość
  Redaktorzy są zobowiązani do traktowania zgłoszonych artykułów z zachowaniem ścisłej poufności oraz z obiektywną bezstronnością i wnikliwością.

  W szczególności redaktorzy bez pisemnej zgody autorów nie mogą wykorzystywać we własnych badaniach informacji zawartych w zgłoszonych (i jeszcze nieopublikowanych) artykułach.

  Redaktorzy proszeni są o formułowanie z wielką życzliwością wszelkich krytycznych uwag na temat nadesłanych artykułów. Warto wskazać zarówno pozytywy, jak i negatywy artykułów oraz starać się pokazać jak usunąć ich słabe punkty (dalsze informacje na ten temat, patrz zakładka: "Proces recenzji").

  Wszystko to ma na celu pomóc autorom w ulepszeniu ostatecznych tekstów artykułów poprzez udoskonalenie ich formy redakcyjnej i literackiej, wzmocnienie podstaw źródłowych i faktograficznych, pogłębienie przeprowadzonych rozumowań, przedstawianych interpretacji oraz sformułowanych tez.

 • Niedozwolony konflikt interesów

  Niedozwolony konflikt interesów między redaktorem, a autorem lub recenzentem jest zabroniony (patrz zakładka: „Dodatkowe informacje o etyce wydawniczej”).

 • Ostateczna akceptacja lub odrzucenie zgłoszonych artykułów

  O ostatecznej akceptacji lub odrzuceniu zgłoszonych artykułów decyduje redaktor naczelny, mając na względzie opinie redaktorów i recenzentów (szczegółowy opis zakładka: "Proces recenzji").

 • Przeciwdziałanie „autorstwu widmowemu”, „autorstwu gościnnemu” czy „autorstwu honorowemu”,  fałszowaniu danych, zmyślaniu danych, nieprawidłowościom cytowań: plagiatom, autoplagiatom oraz „efektowi św. Mateusza” i „efektowi Matyldy”

  Zespół redakcyjny zdecydowanie będzie się przeciwstawiać wszelkim przejawom autorstwa widmowego („ghostwriting”) i autorstwa gościnnego albo honorowego („guest authorship” albo „honorary authorship”), fałszowaniu danych i zmyślaniu danych  oraz zatajaniu prawdziwych źródeł, z jakich czerpało się podczas przygotowywania swoich tekstów, naruszają one bowiem elementarne zasady etyczne społeczności akademickiej (patrz poniżej „Dodatkowe informacje o etyce wydawniczej” i „Przeciwdziałanie błędnym interpretacjom bibliometrii”).

  W przypadku wykrycia takiego niewłaściwego zachowania ze strony autora Zespół Redakcyjny czasopisma zażąda wyjaśnienia tego zachowania i następnie podejmie odpowiednie kroki w oparciu o schematy blokowe COPE; może to ostatecznie obejmować: powiadamianie władz w instytucji autora, wycofanie danego artykułu i uniemożliwienie autorowi publikowania nowych artykułów w czasopiśmie.

 • Artykuł redakcyjny, poprawki, wycofywanie treści i komentarze

  Zespół Redakcyjny:
  1. może opublikować artykuł redakcyjny dotyczący opublikowanego artykułu;
  2. może publikować poprawki dotyczące opublikowanego artykułu;
  3. może wycofać opublikowany artykuł jeśli naruszył standardy etyczne i wydawnicze; (por. COPE Retraction Guideline),
  4. stwarza czytelnikom możliwość komentowania każdego opublikowanego artykułu.

   Uwaga:

   Niewielkie poprawki, dotyczące błędów, które nieznacznie wpływają na zrozumienie oryginalnego artykułu, mogą być dokonywane w komentarzach opublikowanych przez redaktorów do wersji online artykułu.

   Znaczące poprawki, dotyczące błędów, które istotnie wpływają na zrozumienie oryginalnego artykułu, mogą zostać wprowadzone za pomocą artykułu korekcyjnego, w pełni zindeksowanego i powiązanego z oryginalnym dokumentem.

Przywileje, zadania i obowiązki recenzentów

 • Przywilej krytykowania manuskryptów

  Recenzenci mają przywilej krytykowania manuskryptów przesłanych do publikacji. To bardzo ważna i odpowiedzialna funkcja.

 • Ścisła poufność, obiektywna bezstronność i wnikliwość oraz życzliwość

  Recenzenci są zobowiązani do traktowania zgłoszonych artykułów z zachowaniem ścisłej poufności oraz z obiektywną bezstronnością i wnikliwością.

  W szczególności, bez pisemnej zgody autorów, nie mogą oni wykorzystywać we własnych badaniach informacji zawartych w zgłoszonych (i jeszcze nieopublikowanych) artykułach.

  Recenzenci są także proszeni są o formułowanie z wielką życzliwością wszelkich krytycznych uwag na temat nadesłanych artykułów. Warto wskazać zarówno pozytywy, jak i negatywy artykułów oraz starać się pokazać jak usunąć ich słabe punkty (dalsze informacje na ten temat, patrz Proces recenzji).

  Wszystko to ma na celu pomóc autorom i redaktorom w ulepszeniu ostatecznych tekstów artykułów poprzez udoskonalenie ich formy redakcyjnej i literackiej, wzmocnienie podstaw źródłowych i faktograficznych, pogłębienie przeprowadzonych rozumowań, przedstawianych interpretacji oraz sformułowanych tez.

 • Niedozwolony konflikt interesów

  Niedozwolony konflikt interesów między recenzentem , a redaktorem lub autorem jest zabroniony (patrz zakładka: "Dodatkowe informacje o etyce wydawniczej").

Przywileje, zadania i obowiązki autorów

 • Brak opłat za publikowanie

  Z uwagi na to, że Studia Historiae Scientiarum jest czasopismem diamentowego otwartego dostępu, publikowanie w czasopiśmie jest bezpłatne – autorzy nie ponoszą opłaty zgłoszeniowej i opłaty za opracowanie artykułów. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy autor upoważniony do przeprowadzenia jednej korekty autorskiej utworu (która następuję po fazie recenzji i ustaleniu poprawionego tekstu), wprowadzi do utworu (w formacie PDF) dodatkowe zmiany w rozmiarze przekraczającym 5% utworu. W takiej sytuacji wydawca może żądać od autora zwrotu, wywołanych tymi zmianami, dodatkowych kosztów.

 • Autorstwo

  Uznanie autorstwa powinno być oparte wyłącznie na faktycznym wkładzie w tworzeniu przesłanego manuskryptu, tzn. udziału w: 1a) planowaniu badań, 1b) pozyskiwaniu danych i 1c) analizie lub interpretacji danych, 2a) opracowywaniu treści manuskryptu, 2b) wykonywaniu ważnych korekt, 3) ostatecznym zatwierdzeniu i 4) uzgodnieniu odpowiedzialności za wszystkie aspekty pracy (por. EASE Form for Authors’ Contributions and Conflict of Interest Disclosure).

 • Współautorstwo i deklaracja współautorów

  W przypadku autorów grupowych w manuskrypcie należy wymienić poszczególne przyczynki (zarówno opisowo, jak i procentowo) każdego autora.

  Autorzy mogą na przykład sformułować następującą deklarację o wkładzie poszczególnych autorów w badaniach:

  „Deklaracja dotyczące wkładu poszczególnych autorów w badaniach: a) planowanie badań: pierwszy autor (100%); b) pozyskiwanie danych i analiza lub interpretacja danych: drugi autor (100%); c) napisanie manuskryptu, wprowadzanie poprawek i ostateczne zatwierdzenie: pierwszy autor i drugi autor (100%).”

  Informacja to zostanie opublikowana w artykule (patrz także zakładka: Umowy i formularze, Deklaracja autorska).

 • Zmiana autorstwa lub kolejności autorów po przesłaniu manuskryptu

  Każda zmiana autorstwa manuskryptu albo kolejności autorów wymaga: a) podania przez autora-korespondenta jasnego uzasadnienia takiej zmiany i b) zgody wszystkich autorów na taką zmianę przesłaną indywidualnie pocztą elektroniczną do redaktora naczelnego.

  W przypadku braku porozumienia wśród autorów, muszą oni rozwiązać ten problem z pomocą swoich instytucji macierzystych (kontakty te koordynuje autor-korespondent; Zespół Redakcyjny nie uczestniczy w tym sporze).

  Jeśli taka zmiana autorstwa lub kolejności autorów dotyczy już opublikowanego artykułu, na łamach czasopisma zostanie opublikowana informacja o korekcie artykułu albo zostanie opublikowany poprawiony artykuł.

 • Źródła finansowania artykułu

  Autorzy artykułu powinni poinformować czytelników: a) kto sfinansował badania i b) czy darczyńcy odegrali jakąkolwiek rolę w badaniach i opublikowaniu artykułu.

 • Konflikt interesów

  Niedozwolony konflikt interesów między autorem, a recenzentem lub redaktorem jest zabroniony (patrz poniżej „Dodatkowe informacje o etyce wydawniczej”).

 • „Przesłany manuskrypt” i „Deklaracja autorska”

  Autor, przesyłając manuskrypt do publikacji w Studia Historiae Scientiarum, jest także zobowiązany złożyć dodatkowe oświadczenie dotyczące kwestii prawno-etycznych związanych z manuskryptem (patrz także zakładka: Umowy i formularze, Formularz deklaracji autorskiej”).

 • Recenzje przesłanego manuskryptu i korekty redakcyjne

  Autor otrzymuje od redaktora naczelnego (lub jego zastępcy lub redaktorów działu czasopisma) recenzje artykułu wykonane przez jawnych i niejawnych recenzentów oraz korekty redakcyjne wykonane przez Zespół Redakcyjny.

  Obowiązkiem autora jest udzielenie odpowiedzi na te recenzje i korekty redakcyjne.

  Ponieważ celem recenzji i korekt redakcyjnych jest konstruktywna krytyka wszystkich aspektów zgłoszonego manuskryptu, która ma służyć poprawieniu jego formy edytorskiej i literackiej, wzmocnieniu podstawy faktograficznej, pogłębieniu głoszonych tez czy formułowanych rozumowań, uprasza się autorów o jak najlepsze wykorzystanie otrzymanych recenzji (patrz zakładka: Proces recenzji) i korekt redakcyjnych.

Przywileje, zadania i obowiązki czytelników

 • Otwarty, darmowy dostęp

  Z uwagi na to, że Studia Historiae Scientiarum jest czasopismem diamentowego otwartego dostępu, czytelnicy mają otwarty, darmowy dostęp do wszystkich publikacji tego czasopisma.

  Odnosi się to także do wszystkich artykułów opublikowanych od założenia czasopisma (1999), gdy nosiło nazwy: Prace Komisji Historii Nauki. Polska Akademia Umiejętności or Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (1999–2007) and Prace Komisji Historii Nauki PAU (2009–2015) – patrz Indeks autorski i Indeks tematyczny.

 • Przestrzeganie prawa autorskiego i cytowanie publikacji, z których się korzysta we własnych badaniach

  W świetle znanej wiedzy bibliometrycznej (m.in. tzw. efektu św. Mateusza i tzw. efektu Matyldy) wiadomo, że wiele publikacji, które autorzy wykorzystują we własnych badaniach, nie są następnie cytowane w ich publikacjach.

  Mając to na uwadze, prosimy Czytelników o korzystanie ze wszystkich artykułów opublikowanych w Studia Historiae Scientiarum,  (w latach 2009–2015) w Pracach Komisji Historii Nauki PAU oraz (w latach 1999–2007) w Pracach Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności zgodnie z prawem autorskim i prawem moralnym: Jeżeli jakikolwiek artykuł opublikowany w czasopiśmie zwróci uwagę czytelnika, prosimy o rzetelne cytowanie tej publikacji we własnych publikacjach i przeciwdziałanie patologiom socjologicznym określanych mianami tzw. efektu św. Mateusza i tzw. efektu Matyldy.

Dodatkowe informacje o etyce wydawniczej

„Autorstwo widmowe”, „autorstwo gościnne” czy „autorstwo honorowe”, fałszowanie danych, zmyślanie danych, nieprawidłowości cytowań: plagiaty, autoplagiaty oraz „efekt św. Mateusza” i „efekt Matyldy”

 

Przez „autorstwo widmowe” („ghostwriting”) rozumiemy sytuację, gdy jakaś osoba wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, ale mimo to nie zostaje ujawniona jej rola – osoba ta nie jest wymieniana: a) ani wśród autorów takiej publikacji, b) ani w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

 

Przez „autorstwo gościnne” albo „autorstwo honorowe” („guest authorship” albo „honorary authorship”) rozumiemy sytuację, gdy jakaś osoba jest wymieniania jako autor lub współautor publikacji, ale jej faktyczny udział w powstaniu tej publikacji był znikomy lub w ogóle go nie było.

 

Przez plagiat rozumiemy skopiowanie cudzego utworu lub jego części wraz z przypisaniem sobie prawa do jego autorstwa.

 

Przez autoplagiat rozumiemy plagiat własnej publikacji, tzn. ponowną publikację wydanej już uprzednio pracy bądź jej części bez podania informacji o tym fakcie.

 

Przez fałszowanie danych rozumiemy sytuację, gdy autor zmienia lub pomija wyniki badań w celu poparcia twierdzeń, hipotez, innych danych itp.

 

Przez zmyślanie danych rozumiemy sytuację, w której autor konstruuje, wytwarza lub wymyśla zdarzenia, procesy, obserwacje lub opisy, które nie wydarzyły się w rzeczywistości.

 

Przez zatajanie faktycznych źródeł, z jakich czerpało się podczas przygotowywania swoich tekstów rozumiemy:

 • wszelkiego rodzaju plagiaty, w tym autoplagiaty (zob. Zenderowski 2008; Ithenticate. Profesional Plagiarism Prevention 2011; Sieńczyło-Chlabicz, Banasiuk 2012);
 • niecytowanie właściwych publikacji, a cytowanie w zamian publikacji autorów bardziej medialnych (zgodnie z „efektem św. Mateusza” lub „efektem Matyldy” ― zob. Merton 1968; 1988; 1995; Rossiter 1993; Strevens 2006; Kokowski 2015, pp. 160–161).


Konflikt interesów

Przez „konflikt interesów” rozumiemy sytuację, gdy autor, recenzent albo redaktor (bądź też instytucja, w której taka osoba jest afiliowana) zaangażowany jest w ekonomiczne lub osobiste relacje, które mogą zakłócić jego osąd naukowy.


Istnieją różne formy i stopnie konfliktu interesów. Niektóre z nich są dopuszczalne, jednakże niektóre są całkowicie nieakceptowalne, gdyż negatywnie wpływają na obiektywność osądu naukowego.

 

Gdy występuje możliwość jakiegokolwiek rodzaju konfliktu interesów, wymienione powyżej osoby są zobowiązane zgłosić ten fakt Zespołowi Redakcyjnemu. Każdy przypadek konfliktu interesów będzie rozpatrywany w świetle specjalistycznych opracowań opisujących dobre praktyki w procedurach recenzyjnych (zob. np. Elsevier 2017). 

 

Propagowanie i promowanie wysokich standardów etycznych w uprawianiu nauki

Propagując i promując wysokie standardy etyczne w uprawianiu nauki, Zespół Redakcyjny poleca lekturę opracowań: Committee on Publication Ethics (COPE) 2016; 2017; 2019; 2022a; 2022b; European Association of Science Editors (EASE) 2018; 2022; Hames 2016; Ithenticate. Profesional Plagiarism Prevention 2011; STM: International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers 2013; Komisja do spraw etyki w nauce PAN 2020; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2011; Sieńczyło-Chlabicz, Banasiuk 2012.

 

BIBLIOGRAFIA

 1. Committee on Publication Ethics (COPE) 2016: Podstawowe zalecenia. Tłum. Ewa Rozkosz i Sylwia Ufnalska. Dostęp online: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf (dostęp: 08.09.2022).
 2. Committee on Publication Ethics (COPE) 2017: COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers. URL: https://publicationethics.org/files/cope-ethical-guidelines-peer-reviewers-v2_0.pdf (dostęp: 08.09.2022).
 3. Committee on Publication Ethics (COPE) 2019: Retraction Guideline. DOI: https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.4 (dostęp: 15.09.2022).
 4. Committee on Publication Ethics (COPE) 2022a: Core practices. URL: https://publicationethics.org/core-practices (dostęp: 08.09.2022).
 5. Committee on Publication Ethics (COPE) 2022b: Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing. Fourth Version. DOI: 10.24318/cope.2019.1.12 (dostęp: 15.09.2022).
 6. Elsevier 2017: Ethics in Research & Publication. Factsheet. Conflict of Interest. URL: https://www.publishingcampus.elsevier.com/websites/elsevier_publishingcampus/files/Guides/ETHICS_conflictofinterest_english.pdf.
 7. Ethics in Science Commission, PAN 2012: Kodeks etyki pracownika naukowego [The code of ethics for scientific researchers]. Warsaw: Komisja do spraw etyki w nauce PAN. URL: http://www.instytucja.pan.pl/images/stories/pliki/Komisja_ds_Etyki_Nauce/dokumenty/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego_31.12._2012.pdf (dostęp: 08.09.2022).
 8. European Association of Science Editors (EASE) 2018: EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles to be Published in English. DOI: https://doi.org/10.20316/ESE.2018.44.e1.
 9. European Association of Science Editors (EASE) 2022: EASE Toolkit for Journal Editors. URL: https://ease.org.uk/publications/ease-toolkit-journal-editors/ (dostęp: 08.09.2022).
 10. Hames, Irene 2016: Peer review golden rules and good practice checklist. Science Editing 2016/3(1), pp. 36–42. DOI: https://dx.doi.org/10.6087/kcse.61.
 11. Ithenticate. Professional Plagiarism Prevention 2011: White Paper. The Ethics of Self-Plagiarism. URL: https://www.ithenticate.com/hs-fs/hub/92785/file-5414624-pdf/media/ith-selfplagiarism-whitepaper.pdf (dostęp: 08.09.2022).
 12. Kokowski, Michał 2015: Jakiej naukometrii i bibliometrii potrzebujemy w Polsce? [What kind of scientometrics and bibliometrics do we need in Poland?] Prace Komisji Historii Nauki PAU XIV (2015), ss. 135–184. DOI: 10.4467/23921749PKHN_PAU.16.008.5264.
 13. Komisja do spraw etyki w nauce PAN (Ethics in Science Commission, PAN) 2020: Kodeks etyki pracownika naukowego. Wydanie 3. [The code of ethics for scientific researchers. 3ed edition]. Warsaw: Komisja do spraw etyki w nauce PAN. URL: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/1005/120218-kodeks-etyki-pracownika-naukowego-wydanie-iii.pdf (dostęp: 08.09.2022).
 14. Merton, Robert K. 1968: The Matthew Effect in Science, Science 159 (3810), pp. 56–63; Robert K. Merton 1910-2003, Garfield Library. URL: https://garfield.library.upenn.edu/merton/matthew1.pdf (dostęp: 08.09.2022).
 15. Merton, Robert K. 1988: The Matthew Effect in Science, II. Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellectual Property. ISIS 79, pp. 606–623; Robert K. Merton 1910–2003, Garfield Library. URL: https://garfield.library.upenn.edu/merton/matthewii.pdf (dostęp: 08.09.2022).
 16. Merton, Robert K. 1995: The Thomas Theorem and The Matthew Effect. Social Forces 74(2), pp. 379–424; Robert K. Merton 1910-2003, Garfield Library. URL: https://garfield.library.upenn.edu/merton/thomastheorem.pdf (dostęp: 08.09.2022).
 17. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2011: Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej. Warsaw: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. URL: https://bbn.uksw.edu.pl/sites/default/files/rzetelnosc_broszura_fin_low.pdf (dostęp: 08.09.2022).
 18. Rossiter, Margaret 1993: The Matthew Matilda Effect in Science. Social Studies of Science 23, pp. 325–341. DOI: 10.1177/030631293023002004.
 19. Sieńczyło-Chlabicz, Joanna; Banasiuk, Joanna 2012: Pojęcie i istota zjawiska autoplagiatu w twórczości naukowej. Państwo i Prawo 3/2012, pp. 6–19. URL: https://docplayer.pl/5283121-Pojecie-i-istota-zjawiska-autoplagiatu-w-tworczosci-naukowej.html#download_tab_content (dostęp: 08.09.2022).
 20. STM: International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers 2013: International Ethical Principles for Scholarly Publication. URL: https://www.stm-assoc.org/2013_05_21_STM_Ethical_Principles_for_Scholarly_Publication.pdf (dostęp: 08.09.2022).
 21. Strevens, Michael 2006: The Role of the Matthew Effect in Science. Studies in History and Philosophy of Science 37(2), pp. 159–170; URL: http://www.strevens.org/research/scistruc/Matthew.pdf (dostęp: 08.09.2022).
 22. Ware, Mark; Mabe, Michael 2015: The STM Report. An overview of scientific and scholarly journal publishing. Fourth Edition. The Hage, The Netherlands: STM: International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers. URL:  https://www.stm-assoc.org/2015_02_20_STM_Report_2015.pdf (dostęp: 08.09.2022).
 23. Zenderowski, Radosław 2008: Plagiat. Istota – rodzaje – skutki (w odniesieniu do prac pisemnych na studiach wyższych) [Plagiarism: its nature, typology and consequences in written assignments at university studies]; Warsaw: Instytut Politologii Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. URL: https://docplayer.pl/2641827-Plagiat-istota-rodzaje-skutki.html#download_tab_content‎ (dostęp: 08.09.2022).

Proces recenzji

Czasopismo Studia Historiae Scientiarum przykłada dużą wagę do rzetelnej procedury recenzyjnej tekstów złożonych do opublikowania w czasopiśmie, gdyż służy to podnoszeniu jego poziomu naukowego i edytorskiego.


Czasopismo wciela w życie idee przedstawione w specjalistycznych opracowaniach opisujących dobre praktyki w procedurach recenzyjnych – zob. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  2011; Committee on Publication Ethics (COPE) 2017; 2022; Hames 2016.


Każdy tekst przesłany do opublikowania w czasopiśmie Studia Historiae Scientiarum podlega następującej procedurze:

 • W procesie recenzyjnym przestrzegana jest zasada niewystępowania konfliktu interesu pomiędzy Autorem i Recenzentami (tzn. Recenzentem nie może być osoba pozostająca z Autorem w relacji podległości zawodowej, bezpośredniej relacji osobistej [pokrewieństwo, związki prawne, konflikt] lub taka, która w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji była bezpośrednim współpracownikiem naukowym Autora).
 • Przesłany tekst otrzymuje numer identyfikacyjny, wykorzystywany na dalszych etapach procedury recenzyjnej w celu utajnienia nazwiska Autora tekstu.
 • Aby sprawdzić oryginalność tekstu, jest on sprawdzany przez serwis antyplagiatowy Crossref Similarity Check.
 • Jeśli ocena jest negatywna, tekst zostaje odrzucony.
 • W przeciwnym przypadku, przeprowadza się recenzję wewnątrzredakcyjną, w szczególności sprawdza się, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma (patrz zakładka: Cel i zakres tematyczny czasopisma). 
 • Jeśli ocena jest negatywna, tekst zostaje odrzucony. 
 • W przypadku pozytywnej oceny, sprawdza się, czy zachodzi pełna zgodność formatowania tekstu z regułami przyjętymi w czasopiśmie (patrz zakładka: Wytyczne dla Autorów, 6. Szablon i formatowanie tekstu ― wskazówki).
 • W przypadku tekstu będącego: 1) komentarzem Redakcji, 2) wywiadem lub wspomnieniem, 3) omówieniem lub recenzją publikacji, 4) przedrukiem, 5) polemiką, 6) sprawozdaniem z konferencji lub z działalności Komisji Historii Nauki PAU, niezwłocznie po wykonaniu recenzji wewnątrzredakcyjnej tekst podlega korekcie językowej (dokonywanej przez zespół redakcyjny w porozumieniu z Autorem tekstu).
 • W przypadku tekstu będącego: 1) tzw. artykułem badawczym  lub 2) komunikatem badawczym (ograniczonym do 2000 słów, włącznie z bibliografią, i do 6 drukowanych stron, włącznie z ilustracjami), po usunięciu przez Autora ewentualnych braków, wskazanych przez zespół redakcyjny, tekst podlega dodatkowej ocenie 2–5 niezależnych Recenzentów zewnętrznych z zachowaniem anonimowości (tzn. Autor i Recenzenci nie znają swoich tożsamości – tzw. „double-blind review process”). Następnie tekst podlega korekcie językowej (dokonywanej przez zespół redakcyjny w porozumieniu z Autorem tekstu).
 • Na podstawie opinii Recenzentów artykuł może zostać: a) zaakceptowany do druku bez zmian; b) warunkowo przyjęty ze wskazaniem niezbędnych poprawek, skrótów lub uzupełnień, jakich powinien dokonać Autor lub d) odrzucony.
 • Po usunięciu przez Autora ewentualnych niedoskonałości wskazanych przez Recenzentów i zespół redakcyjny, zespół redakcyjny podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu do druku lub odrzuceniu tekstu, o czym powiadamia Autora (lub Współautora, z którym ma być prowadzona korespondencja).
 • Artykuł po ewentualnych zmianach i adiustacji oraz obróbce graficznej przedstawiany jest Autorowi w celu wykonania korekty i ostatecznego zaakceptowania tekstu do druku.
 • Zespól redakcyjny odmawia opublikowania artykułu w przypadku, gdy: a) treść tekstu jest niezgodna z profilem i poziomem czasopisma (patrz zakładka: Cel i zakres tematyczny czasopisma); b) Autorowi nie przysługują w pełni autorskie prawa osobiste i majątkowe do tekstu; c) tekst narusza dobra osobiste innych osób (patrz zakładka: Etyka wydawnicza); d) Autor nie zgadza się na wprowadzenie koniecznych poprawek zaproponowanych przez zespół redakcyjny.
 • Lista Recenzentów czasopisma jest ― za ich zgodą ― publikowana raz do roku na stronie internetowej czasopisma (patrz zakładka: Lista Recenzentów).

 

BIBLIOGRAFIA

 1. Committee on Publication Ethics (COPE) 2017: COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers. Version 2. URL: https://publicationethics.org/files/cope-ethical-guidelines-peer-reviewers-v2_0.pdf (dostęp: 08.09.2022).
 2. Committee on Publication Ethics (COPE) 2022: Core practices. URL: https://publicationethics.org/core-practices (dostęp: 08.09.2022).
 3. Hames, Irene 2016: Peer review golden rules and good practice checklist. Science Editing 2016/3(1), pp. 36–42. URL: https://www.escienceediting.org/upload/se-3-1-36.pdf (dostęp: 08.09.2022).
 4. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2011: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce [Review procedures in science: good practices]. Warsaw: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. URL: https://bbn.uksw.edu.pl/sites/default/files/dobre_praktyki.pdf (dostęp: 08.09.2022).

Rozwiązania COPE a czasopismo Studia Historiae Scientiarum

 

Podsumowanie zasad recenzowania w czasopiśmie Studia Historiae Scientiarum
CZAS RECENZOWANIA Na podstawie preprintu Na podstawie wstępnej publikacji Na podstawie finalnej publikacji
RODZAJ RECENZJI (ŚLEPA/OTWARTA) Recencja podwójnie ślepa Recencja jednostronnie ślepa Otwarta recenzja
POŚREDNICTWO W KOMUNIKACJI Redakcja pośredniczy we wszystkich interakcjach między recenzentami a autorami Recenzenci otwarcie się ze sobą komunikują. Recenzenci i autorzy otwarcie się ze sobą komunikują
PUBLIKOWANIE Recenzje nie są publikowane Recenzje są publikowane, ale nie podpisane Recenzje są publikowane i podpisane. W przypadku Stud. Hist. Scient. dotyczy to recenzji mającyh formę pełnych artykułów polemicznych, które są również recenzowane
MODERACJA I WSPOMAGANIE (FACYLITACJA) Czasopismo moderuje i wspomaga proces recenzowania. Strona trzecia moderuje  i wspomaga proces recenzowania. Autorzy moderują i wspomagają proces recenzowania.
WŁASNOŚĆ RECENZJI Recenzje są własnością czasopisma lub strony trzeciej.  W przypadku Stud. Hist. Scient. dotyczy to recenzji preprintów. Recenzje są własnością autorów recenzji. W przypadku Stud. Hist. Scient. dotyczy to recenzji w formie pełnych artykułów polemicznych wobec opublikownaych artykułów (zarówno wstepnych, jak i finalnych publikajci); są to recenzje otwarte. Wspólna lub mieszana własność recenzji
 

Uwaga

Podana powyżej grafika opisuje model recenzowania przyjmowany dotąd w czasopismie Studia Historiae Scientiarum i oparty na rozwiązaniach propagowanych przez COPE.

 

Według COPE istnieje wiele modeli recenzowania, powstają one przez wybór co najmniej jednej opcji z każdego wiersza tabeli opisującej modele recenzowania (zob. COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers, s. 2).

 

W przypadku Studia Historiae Scientiarum dokonano następujących modyfikacji pierwotnej tabeli COPE:

 1. oznaczono warianty rozwiązań dotąd przyjętych przez czasopismo (to fragmenty tekstu oznaczone na niebieskim tle),
 2. dodano wyjaśniające uzupełnienia (to fragmenty tekstu na żółtym tle).

 

W przyszłości model recenzowania czasopisma Studia Historiae Scientiarum może podlegać zmianom, stosownie do potrzeb Czytelników i konieczności zachowania wysokich standardów recenzowania, gdyż badaczom są dobrze wiadome liczne problemy tkwiące u samych podstaw procedury recenzyjnej – zob. np. Csiszar 2016; Fronties. Science News 2016; Burley, Moylan (eds.) 2017; Scholastica 2019.

 

BIBLIOGRAFIA

 1. Burley, Rachel; Moylan, Elizabeth (eds.) 2017: SpotOn Report What might peer review look like in 2030? A report from BioMed Central and Digital Science. URL: https://events.biomedcentral.com/wp-content/uploads/2017/04/SpotOn_Report_PeerReview-1.pdf (dostęp: 08.09.2022).
 2. Committee on Publication Ethics (COPE) 2017: COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers. Version 2. DOI: 10.24318/cope.2019.1.9.
 3. Csiszar, Alex 2016: Peer review: Troubled from the start. Nature 532, 21 April 2016, pp. 306–308. DOI: 10.1038/532306a.
 4. Fronties. Science News 2016: A Succinct History of Academic Peer Review. Open Science and Peer Review. URL: https://frontiersinblog.files.wordpress.com/2016/09/peer_review_week_final_corrected.pdf (dostęp: 08.09.2022).
 5. Scholastica 2019: Why every OA journal should have peer review policies on its website and what to include? URL:  https://blog.scholasticahq.com/post/why-every-oa-journal-should-have-peer-review-policies-on-website/ (dostęp: 08.09.2022).

Polityka Open Access

Zespół redakcyjny podziela pogląd, iż swobodny i darmowy dostęp do publikacji naukowych sprzyja upowszechnianiu wiedzy w skali globalnej.


Dlatego od 2013 roku czasopismo jest recenzowanym czasopismem otwartego dostępu. Przyjmuje ono tzw. brylantowy model otwartego dostępu, tzn. otwarty i darmowy dostęp bez embarga czasowego.


Ponadto czasopismo popiera ideę nieograniczonej dostępności danych pochodzących z cytowań naukowych, zgodnie z zasadami promowanymi przez Initiative for Open Citations.


BIBLIOGRAFIA

 1. Fuchs, Christian; Sandoval, Marisol 2013: The diamond model of open access publishing: Why policy makers, scholars, universities, libraries, labour unions and the publishing world need to take noncommercial, non-profit open access serious. TripleC: Communication, Capitalism & Critique 11(2), pp. 428–443. URL: https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/3078/ (dostęp: 08.09.2022).

Polityka otwartych danych badawczych

Czasopismo Studia Historie Scientiarum zachęca Autorów, aby archiwizowali dane badawcze towarzyszące powstawaniu artykułów (np. tabele, wykresy, zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe, pliki danych, notatki terenowe, kwestionariusze, transkrypcje etc.) w otwartych repozytoriach danych badawczych, np. Zenodo (CERN), Repozytorium Otwartych Danych RepOD (CEON, Polska), Repozytorium Open Access Most Wiedzy (Politechnika Gdańska, Polska).

 

Listę otwartych repozytoriów danych badawczych znaleźć można w: Directory of Open Access RepositoriesRegistry of Research Data RepositoriesData Cite oraz Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE).

 

Autorzy mogą cytować w artykułach tego typu dane faktograficzne. Konieczne do tego jest dostarczenie oświadczenia o dostępności tych danych, w tym linku do repozytorium, gdzie zostały one zdeponowane, DOI itp.

 

Więcej na ten temat zob. Pampel et al. 2013; Guy 2013; Stromberg 2013; Griffin 2015; Bednarek-Michalska 2015; 2016; Hoffman-Sommer 2016a; 2016b; European Commission 2017; Kamińska 2017; Psonka 2017; Barrowman 2018; Open Aire 2018; Hrynaszkiewicz, Simons, Hussain, Goudie 2019.

 

Bibliografia

 1. Barrowman, Nick 2018: Why Data Is Never Raw. On the seductive myth of information free of human judgment. The New Atlantis. A Journal of Technology & Society Summer/Fall 2018. URL: https://www.thenewatlantis.com/docLib/20181001_TNA56Barrowman.pdf (dostęp: 08.09.2022).

 2. Bednarek-Michalska, Bożena 2015: Repozytoria danych badawczych dla humanistyki. URL: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/4939/surowe_dane_humanisci_UW.pdf (dostęp: 08.09.2022).

 3. Bednarek-Michalska, Bożena 2016: Open Access w Horyzoncie 2020. URL: https://uwolnijnauke.pl/open-access-w-horyzoncie-2020/ (dostęp: 08.09.2022)

 4. European Commission 2017: Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020 ver.3.2. European Commission. Directorate-General for Research & Innovation. URL:  https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf (dostęp: 08.09.2022)

 5. Griffin, R.Elizabeth 2015: When are Old Data New Data? GeoResJ 6, June 2015, pp. 92–97. DOI: 10.1016/j.grj.2015.02.004.

 6. Guy, Marieke 2013: The Rise of the Data Journal. Presentation given at IASSIST, Cologne, Germany, Friday 31st May 2013. URL:  https://www.slideshare.net/MariekeGuy/the-rise-of-the-data-journal  (dostęp: 08.09.2022).

 7. Hoffman-Sommer, Marta 2016a: Otwieranie małych danych badawczych. Forum Akademickie 07-08/2016. URL: https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2016/07-08/otwieranie-malych-danych-badawczych/ (dostęp: 08.09.2022).

 8. Hoffman-Sommer, Marta 2016b: Otwieranie małych danych badawczych. Platforma Otwartej Nauki. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematyczego i Komputerowego. Uniwersytet Warszawski. URL: https://docplayer.pl/59391486-Platforma-otwartej-nauki-icm-uniwersytet-warszawski-marta-hoffman-sommer-otwieranie-malych-danych-badawczych.html (dostęp: 08.09.2022).

 9. Hrynaszkiewicz, Iain; Simons, Natasha; Hussain, Azhar; Goudie, Simon 2019: Developing a research data policy framework for all journals and publishers. Figshare. Preprint. DOI: 10.6084/m9.figshare.8223365.v1.

 10. Kamińska, Anna Małgorzata 2017: Dobre praktyki publikowania danych badawczych. Biuletyn EBIB 7 (177). URL: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/94/96 (dostęp: 08.09.2022)

 11. Open Aire 2018: Open Research Data the New Norm in H2020. URL: https://www.openaire.eu/open-research-data-the-new-norm-in-h2020 (dostęp: 08.09.2022)

 12. Pampel, Heinz; Vierkant, Paul; Scholze, Frank; Bertelmann, Roland; Kindling, Maxi; Klump, Jens; Goebelbecker, Hans-Jürgen; Gundlach, Jens; Schirmbacher, Peter; Dierolf, Uwe 2013: Making Research Data Repositories Visible: The re3data.org Registry. PLoS ONE 8(11) e78080. DOI: 10.1371/journal.pone.0078080.

 13. Psonka, Tomasz (Elsevier) 2017: Zarządzanie danymi badawczymi. IV Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy – Politechnika Warszawska (05 czerwca 2017). URL: https://docplayer.pl/132907867-Zarzadzanie-danymi-badawczymi.html (dostęp: 08.09.2022).

 14. Stromberg, Joseph 2013: The Vast Majority of Raw Data From Old Scientific Studies May Now Be Missing. URL: https://www.smithsonianmag.com/science-nature/the-vast-majority-of-raw-data-from-old-scientific-studies-may-now-be-missing-180948067/ (dostęp: 08.09.2022).

Polityka archiwizowania

Politykę archiwizowania czasopisma określa tzw. Green SHERPA/RoMEO Colour, tzn. Autor tekstu może archiwizować:

 • pre-print (wersję artykułu przed recenzją)
 • post-print (wersję artykułu po recenzji z uwzględnionymi poprawkami)
 • wersję finalną tekstu (w formacie PDF) opublikowaną w czasopiśmie (patrz także zakładka: Prawa Autorskie i dozwolony użytek)).

 

Ogólne warunki:

 • Autor zachowuje prawa autorskie do utworu.
 • Od tomu 21(2022), Autor udziela licencji niewyłącznej Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa (wcześniej było to także licencja Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa).
 • Autor może zamieszczać pre-print na dowolnych stronach internetowych.
 • Autor może zamieszczać post-print i wersje PDF wydawcy na osobistej stronie internetowej autorów, na stronie internetowej instytucji, w której są zatrudnieni, na stronach mediów społecznościowych, w repozytoriach instytucjonalnych oraz repozytoriach otwartego dostępu.
 • Autor musi podać źródło publikacji (wraz z linkiem do wersji PDF wydawcy i numerem DOI, jeśli istnieje).


Uwaga:
To wyjątek od standardowej polityki archiwizowania przyjętej przez Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności – zob.: