FAQ

Studia Historiae Scientiarum

Informacje dla Autorów

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word („DOC” lub „DOCX”) lub RTF.

 2. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne opisane w Wskazówkach dla Autorów. Tam, gdzie to możliwe, załączono ISBN, DOI i adresy URL dla odnośników bibliograficznych.

 3. Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji (informacje o takim fakcie należy zamieszczać na końcu artykułu, przed bibliografią).

 4. Jeżeli artykułowi towarzyszą ilustracje (fotografie i grafiki):
  • należy je kolejno ponumerować w tekście jako „Ryc. 1”, „Ryc. 2” itd.

  • należy wyraźnie zaznaczyć miejsce tekstu, w którym ma zostać wstawiona ilustracja i w tym miejscu podać precyzyjny opis ilustracji - jej numer, jej tytuł, autora, hiperłącze (jeśli istnieje), prawo do rozpowszechniania ilustracji itp.;

  • ilustracji nie należy zamieszczać w tekście;

  • na końcu artykułu (po bibliografii) należy zamieścić numerowaną listę ilustracji;

  • Ilustracje powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 1) każda ilustracja powinna być osobnym plikiem (JPG, TIF lub EPS); nazwy plików powinny być zgodne z numeracją na liście ilustracji; 2) rozdzielczość min. 300 dpi.

   każda ilustracja powinna być osobnym plikiem (JPG, TIF lub EPS); nazwy plików powinny być zgodne z numeracją na liście ilustracji;

  • rozdzielczość (jeśli możliwe) min. 300 dpi.

 5. W przypadku tabeli samodzielnie wykonanej (przy pomocy edytora tekstu), należy ją wstawić bezpośrednio do tekstu i precyzyjnie opisać poprzez podanie jej numeru („Tab.1”, „Tab. 2” itd.), tytułu itp.
  W przypadku wykorzystania w tekście tabel z innych publikacji, traktujemy je jako ilustracje (patrz punkt 5.)

 6. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzyjnymi (patrz zakładka: Procedura recenzyjna).

 7. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Polską Akademią Umiejętności (zob. Formularz umowy wydawniczej).

 8. Wraz z artykułem należy dostarczyć dodatkowy plik, wypełniony Formularz deklaracji autorskiej.
  • Autor oświadcza, że publikacja nie została wcześniej opublikowana ani nie jest zgłoszona do publikacji w innym wydawnictwie (lub wyjaśniono tę kwestię w dodatkowym komentarzu przesłanym do zespołu redakcyjnego na adres shs@pau.krakow.pl);

  • Autor oświadcza, że w zgłaszanej publikacji nie występują zjawiska „autorstwa widmowego”, „autorstwa gościnnego” czy „autorstwa honorowego” oraz rzetelnie cytowane są wszelkie źródła informacji, z jakich korzystano w trakcie przygotowywania tej publikacji (patrz Etyka wydawnicza i oświadczenie w sprawie błędów w praktyce wydawniczej, rozdz. „Dodatkowe informacje o etyce wydawniczej”);

  • Autor podaje informacje o ewentualnym istnieniu „konfliktu interesów” (patrz Etyka wydawnicza i oświadczenie w sprawie błędów w praktyce wydawniczej, rozdz. „Dodatkowe informacje o etyce wydawniczej”)

  • W przypadku pracy zbiorowej, autor zgłaszający artykuł do publikacji określa wkład pracy poszczególnych współautorów i oświadcza, że treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom oraz wyrażają oni zgodę na jej publikację.

Wytyczne dla autorów

Zasady przyjmowania i publikacji tekstów w czasopismie Studia Historiae Scientiarum

 1. Zakres tematyczny i działy czasopisma
  Składane do druku teksty muszą odpowiadać charakterowi czasopisma (patrz zakładka: Cel i zakres tematyczny czasopisma).

 2. Sposób przesyłania tekstów do publikacji i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać teksty
  • Tekst należy przesłać na adres poczty elektronicznej Redakcji: shs@pau.krakow.pl albo bezpośrednio przez OJS: Panel zgłoszeniowy czasopisma.

  • Tekst powinien być przygotowany w formacie MS Word(„DOC” lub „DOCX”) lub RTF i odpowiadać wymaganiom określonym przez zespół redakcyjny (patrz poniżej: 6. Szablon i formatowanie tekstu – wskazówki).

  • Ponadto Autor tekstu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że a) tekst ten nie został wcześniej wydany ani zaakceptowany do publikacji w żadnym wydawnictwie i że b) nie ma on wad prawno-etycznych (patrz: Etyka wydawnicza); w przypadku współautorstwa tekstów należy podać informację o wkładzie każdego z autorów (patrz: Deklaracja autorska).

 3. Zasady recenzowania i decyzja o publikacji:
  • Składane do druku teksty podlegają określonym zasadom recenzowania, które decydują o ostatecznym przyjęciu publikacji do druku lub jej odrzuceniu (patrz zakładka: Proces recenzji).

 4. Korekta tekstów:
  • Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian językowych i redakcyjnych w tekstach przyjętych do publikacji. Przed publikacją Autor (lub wskazany Współautor, z którym ma być prowadzona korespondencja) otrzymuje tekst do korekty autorskiej w wersji elektronicznej (wyjątkowo w wersji papierowej). Zmiany wprowadzone przez Autora (lub wskazanego Współautora) do tekstu powinny być wyraźnie zaznaczone. Korekty należy dokonać w terminie określonym przez zespół redakcyjny. Nieodesłanie tekstu w tym terminie oznacza, że Autor (lub wskazany Współautor) akceptuje tekst do publikacji w wersji przekazanej przez zespół redakcyjny.

 5.  Umowa licencyjna: Z Autorami tekstów przyjętych do druku zawiera się umową licencyjną (patrz: Wzór licencji wydawniczej).

 6. Szablon i formatowanie tekstu ― wskazówki:
  • Aby zminimalizować czas autorów poświęcony na przygotowanie manuskryptów, które nie zostaną ostatecznie zaakceptowane do druku w czasopiśmie, wprowadza się dwa etapy oceny tekstów: wstępny i właściwy.

  • Na etapie wstępnym dopuszcza się, aby formatowanie bibliografii i przypisów, które zabierają autorom najwięcej czasu, były przygotowane w dowolnym zapisie bibliograficznym.

  • Następnie redakcja podejmuje decyzję czy tekst zostaje odrzucony czy też przekazany do recenzji merytorycznej (oceny właściwej).

  • Po uzyskaniu pozytywnych recenzji autorzy mają obowiązek dokonać formatowania tekstu zgodnie z zasadami formatowania przyjętymi w czasopiśmie.

Artykuły FirstView

Ukończone artykuły, czyli artykuły po ostatecznych poprawkach, oczekujące w kolejce do przypisania do nadchodzącego tomu czasopisma, mogą być rozpowszechniane online przed ich umieszczeniem w nadchodzącym tomie (w wersji drukowanej i elektronicznej).

 

Takie artykuły otrzymują DOI (Digital Object Identifier); ostateczna numeracja stron takich artykułów ustalona zostaje w tomie czasopisma; usługa CrossMark sprawi, iż po opublikowaniu tomu czasopisma nastąpi wymiana plików na ostateczne wersje.

 

Prawidłowym sposobem cytowania takiego artykułu jest użycie jego tytułu, terminu „w druku” oraz DOI:

Nazwisko, Imię (Imiona) rok: Tytuł artykułu. Studia Historiae Scientiarum (w druku). DOI: 
10.4467/2543702XSHS.NN.NNN.NNNNN.

Gdzie NN.NNN.NNNNN – konkretne cyfry 0, 1, …, 9. 

Kontrola antyplagiatowa

Od tomu 18 (2019), aby sprawdzić oryginalność artykułów zgłaszanych do opublikowania w czasopiśmie Studia Historiae Scientiarum, czasopismo to korzysta z serwisu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.

Logo iThenticate—Similarity Check

Polityka Crossmark

Od tomu 21 (2022), aby zapewnić czytelnikom standardowy sposób lokalizowania uwierzytelnionych wersji opublikowanych artykułów w czasopiśmie Studia Historiae Scientiarum, czasopismo to korzysta z usługi Crossmark.
 
Stosując logo Crossmark, Studia Historiae Scientiarum zobowiązuje się do utrzymywania treści publikowanych dokumentów i informowania czytelników o zmianach tych treści, jeśli i kiedy one wystąpią.
 
Kliknięcie na logo Crossmark poinformuje Cię o aktualnym statusie dokumentu i jego historii.

Brak opłat za publikowanie

Publikowanie w czasopiśmie jest bezpłatne (brak opłaty zgłoszeniowej i opłaty za opracowanie artykułów). Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy Autor upoważniony do przeprowadzenia jednej korekty autorskiej utworu, wprowadzi do utworu zmiany w rozmiarze przekraczającym 5% utworu. W takiej sytuacji wydawca może żądać od Autora zwrotu, wywołanych tymi zmianami, dodatkowych kosztów.

Średni czas od złożenia publikacji do jej wydania

Średni czas od złożenia publikacji do jej wydania wynosi: 36 tygodni