FAQ

Studia Historiae Scientiarum

Procedura recenzyjna

Proces recenzji

Czasopismo Studia Historiae Scientiarum przykłada dużą wagę do rzetelnej procedury recenzyjnej tekstów złożonych do opublikowania w czasopiśmie, gdyż służy to podnoszeniu jego poziomu naukowego i edytorskiego.


Czasopismo wciela w życie idee przedstawione w specjalistycznych opracowaniach opisujących dobre praktyki w procedurach recenzyjnych – zob. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  2011; Committee on Publication Ethics (COPE) 2017; 2022; Hames 2016.


Każdy tekst przesłany do opublikowania w czasopiśmie Studia Historiae Scientiarum podlega następującej procedurze:

 • W procesie recenzyjnym przestrzegana jest zasada niewystępowania konfliktu interesu pomiędzy Autorem i Recenzentami (tzn. Recenzentem nie może być osoba pozostająca z Autorem w relacji podległości zawodowej, bezpośredniej relacji osobistej [pokrewieństwo, związki prawne, konflikt] lub taka, która w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji była bezpośrednim współpracownikiem naukowym Autora).
 • Przesłany tekst otrzymuje numer identyfikacyjny, wykorzystywany na dalszych etapach procedury recenzyjnej w celu utajnienia nazwiska Autora tekstu.
 • Aby sprawdzić oryginalność tekstu, jest on sprawdzany przez serwis antyplagiatowy Crossref Similarity Check.
 • Jeśli ocena jest negatywna, tekst zostaje odrzucony.
 • W przeciwnym przypadku, przeprowadza się recenzję wewnątrzredakcyjną, w szczególności sprawdza się, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma (patrz zakładka: Cel i zakres tematyczny czasopisma). 
 • Jeśli ocena jest negatywna, tekst zostaje odrzucony. 
 • W przypadku pozytywnej oceny, sprawdza się, czy zachodzi pełna zgodność formatowania tekstu z regułami przyjętymi w czasopiśmie (patrz zakładka: Wytyczne dla Autorów, 6. Szablon i formatowanie tekstu ― wskazówki).
 • W przypadku tekstu będącego: 1) komentarzem Redakcji, 2) wywiadem lub wspomnieniem, 3) omówieniem lub recenzją publikacji, 4) przedrukiem, 5) polemiką, 6) sprawozdaniem z konferencji lub z działalności Komisji Historii Nauki PAU, niezwłocznie po wykonaniu recenzji wewnątrzredakcyjnej tekst podlega korekcie językowej (dokonywanej przez zespół redakcyjny w porozumieniu z Autorem tekstu).
 • W przypadku tekstu będącego: 1) tzw. artykułem badawczym  lub 2) komunikatem badawczym (ograniczonym do 2000 słów, włącznie z bibliografią, i do 6 drukowanych stron, włącznie z ilustracjami), po usunięciu przez Autora ewentualnych braków, wskazanych przez zespół redakcyjny, tekst podlega dodatkowej ocenie 2–5 niezależnych Recenzentów zewnętrznych z zachowaniem anonimowości (tzn. Autor i Recenzenci nie znają swoich tożsamości – tzw. „double-blind review process”). Następnie tekst podlega korekcie językowej (dokonywanej przez zespół redakcyjny w porozumieniu z Autorem tekstu).
 • Na podstawie opinii Recenzentów artykuł może zostać: a) zaakceptowany do druku bez zmian; b) warunkowo przyjęty ze wskazaniem niezbędnych poprawek, skrótów lub uzupełnień, jakich powinien dokonać Autor lub d) odrzucony.
 • Po usunięciu przez Autora ewentualnych niedoskonałości wskazanych przez Recenzentów i zespół redakcyjny, zespół redakcyjny podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu do druku lub odrzuceniu tekstu, o czym powiadamia Autora (lub Współautora, z którym ma być prowadzona korespondencja).
 • Artykuł po ewentualnych zmianach i adiustacji oraz obróbce graficznej przedstawiany jest Autorowi w celu wykonania korekty i ostatecznego zaakceptowania tekstu do druku.
 • Zespól redakcyjny odmawia opublikowania artykułu w przypadku, gdy: a) treść tekstu jest niezgodna z profilem i poziomem czasopisma (patrz zakładka: Cel i zakres tematyczny czasopisma); b) Autorowi nie przysługują w pełni autorskie prawa osobiste i majątkowe do tekstu; c) tekst narusza dobra osobiste innych osób (patrz zakładka: Etyka wydawnicza); d) Autor nie zgadza się na wprowadzenie koniecznych poprawek zaproponowanych przez zespół redakcyjny.
 • Lista Recenzentów czasopisma jest ― za ich zgodą ― publikowana raz do roku na stronie internetowej czasopisma (patrz zakładka: Lista Recenzentów).

 

BIBLIOGRAFIA

 1. Committee on Publication Ethics (COPE) 2017: COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers. Version 2. URL: https://publicationethics.org/files/cope-ethical-guidelines-peer-reviewers-v2_0.pdf (dostęp: 08.09.2022).
 2. Committee on Publication Ethics (COPE) 2022: Core practices. URL: https://publicationethics.org/core-practices (dostęp: 08.09.2022).
 3. Hames, Irene 2016: Peer review golden rules and good practice checklist. Science Editing 2016/3(1), pp. 36–42. URL: https://www.escienceediting.org/upload/se-3-1-36.pdf (dostęp: 08.09.2022).
 4. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2011: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce [Review procedures in science: good practices]. Warsaw: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. URL: https://bbn.uksw.edu.pl/sites/default/files/dobre_praktyki.pdf (dostęp: 08.09.2022).