FAQ

Studia Historiae Scientiarum

2020 Następne

Data wydania: 30.09.2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Magdalena Sztandara

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: Andrzej Pelczar uczony, nauczyciel, mistrz, matematyka w Krakowie / Andrzej Pelczar scholar, teacher, master, mathematics in Kraków, Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU / Proceedings of the PAU Commission on the History of Science, Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU / Proceedings of the PAU Commission on the History of Science, history of science in Central and Eastern Europe (Poland, Lithuania), Samuel Dickstein, Ignacy Domeyko, University of Vilna (Wilno, Vilnius), master’s thesis, history of differential calculus, Seweryn Józef Krzemieniewski, historia botaniki, biogramy botaników polskich, historia ochrony przyrody w Polsce, edukacja przyrodnicza, popularyzacja wiedzy przyrodniczej / Seweryn Józef Krzemieniewski, history of botany, biographies of Polish botanists, history of nature conservaton in Poland, natural science education, promotion of natural science, Tadeusz Przypkowski, zabytkowe i współczesne zegary słoneczne, historia nauki, gnomonika / Tadeusz Przypkowski, the Przypkowski family, antique and modern sundials, history of science, gnomonics, Roman Ingarden, Instytut Badań nad Człowiekiem Polskiej Akademii Umiejętności, Polska Akademia Umiejętności, nauki przyrodnicze, nauki humanistyczne Roman Ingarden, Institute of Human Sciences of the Polish Academy of Arts and Sciences, Polish Academy of Arts and Sciences, natural sciences, humanities, Andrzej Pelczar, historia nauki, filozofia nauki, matematyka, krakowskie środowisko matematyczne, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki PAU, Komisja Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU / Andrzej Pelczar, history of science, philosophy of science, mathematics, Jagiellonian University, Polish Academy of Arts and Sciences, PAU Commssion on the History of Science, PAU Commission on the Philosophy of Natural Sciences / PAU Commission on the Philosophy of Sciences, Mathematics Genealogy Project, prosopography; mobility of scholars and sciences; France; Bohemia; Hungary; Poland; University of Montpellier; University of Orléans, University of Paris; University of Prague; University of Kraków; 14th–15th centuries; history of science, Anna Semper, Carl Semper, colonial science, female scientists, natural history, history of biology, history of zoology, history of anthropology, history of ethnography, industrial Germany, colonial Germany, the Philippines, Palau, Slavic archaeology, prehistory, Witold Hensel, Joachim Herrmann, East Germany, Poland, communism, history of science, history of archaeology, biography, Isaac Newton, inżynieria, przyrządy naukowe, maszyna parowa, historia nawigacji, siedemnasty wiek / Isaac Newton, engineering, scientific instruments, steam engine, history of navigation, 17th century science, Uniwersytet Georga-Augusta w Getyndze, Felix Klein, fundacje stypendialne, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Umiejętności w Krakowie, historia matematyki w XIX i XX wieku, historia polskich matematyków / Georg-August University in Göttingen, scholarship funds, Jagiellonian University, Academy of Arts and Sciences in Kraków, history of mathematics in 19th and 20th centuries, history of Polish mathematicians, black body radiation, Planck’s law of radiation, particle indistinguishability, quantum statistical physics, Natanson statistics, Bose-Einstein statistics, Eileen Markley Znaniecka, Florian Znaniecki, Stefan (Szczepan) Mierzwa (Stephen P. Mizwa), Edith Brahmall Cullis-Williams, Fundacja Kościuszkowska, Uniwersytet Poznański, II wojna światowa, Andrzej Pelczar, krakowska szkoła równań różniczkowych, krakowska szkoła układów dynamicznych, Institut des Hautes Études Scientifiques w Bures-sur-Yvette (IHÉS), seminarium Bourbaki’ego, seminarium Grothendiecka, seminarium Thoma, Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU, ewaluacja czasopism naukowych w Polsce w 2019 r., historia, historia nauki, historia i filozofia nauki, Leonhard Euler (1707–1783), complete works, correspondence in French, Leonhardi Euleri Opera Omnia IVA/7, Europa Środkowa, Imperium Otomańskie, państwa narodowe, nowe wyzwania społeczne, 1918–1923 / Central Europe, Ottoman Empire, nation-states, new social challenges, 1918–1923, czasopisma naukowe, historia i filozofii nauki, naukoznawstwo, Scopus, WoS, ICI, DOAJ, ERIH+, Polska Akademia Umiejętności, Instytut Historii Nauki PAN, Komisja Historii Nauki PAU, Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN / scientific journals, history and philosophy of science, science studies, ERIH +, Polish Academy of Arts and Sciences (PAAS), Institute of the History of Science of the Polish Academy of Sciences (IHS PAS), Commission of the History, Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences (PAAS), 2019/2020, Komisja Historii Nauki PAU, 2019/2020/ Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences (PAAS), 2019/2020