FAQ

Studia Historiae Scientiarum

2018 Następne

Data wydania: 12.12.2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Magdalena Sztandara

Zawartość numeru

NAUKA W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

David E. Dunning

Studia Historiae Scientiarum, 17 (2018), 2018, s. 207 - 251

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.009.9329
Czytaj więcej Następne

BIBLIOMETRIA, POLITYKA NAUKOWA, KOMUNIKACJA NAUKOWA

Michał Kokowski

Studia Historiae Scientiarum, 17 (2018), 2018, s. 453 - 476

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.016.9336
Czytaj więcej Następne

DYSKUSJE, POLEMIKI, LISTY DO REDAKCJI

Viktor Blåsjö

Studia Historiae Scientiarum, 17 (2018), 2018, s. 479 - 497

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.017.9337
Czytaj więcej Następne

KRONIKA NAUKOWA

Alicja Rafalska-Łasocha

Studia Historiae Scientiarum, 17 (2018), 2018, s. 501 - 521

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.018.9338
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU / Proceedings of the PAU Commission on the History of Science, Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU ; Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU / Proceedings of the PAU Commission on the History of Science, polskie środowisko matematyczne, I wojna światowa, monarchia austro-węgierska, Mathematics Subject Classification, 01A60, 01A70, 01A73, 01A74 ; Polish mathematical community, World War I, Austro-Hungarian Empire, 01A74, Felix Kasperowicz, Janina Bortkiewicz-Rodzewiczówna. ; Interwar period, Vilnius, Hygiene, Social medicine, Stephen Bathory University, Janina Bortkiewicz-Rodzewiczówna, okres międzywojenny, Wilno, higiena, medycyna społeczna, Uniwersytet Stafana Batorego, Kazimierz Karaffa-Korbutt, Aleksander Safarewicz, Kasper Rymaszewski, przemysł zbrojeniowy II Rzeczypospolitej, Instytut Metalurgii i Metaloznawstwa przy Politechnice Warszawskiej, Chemiczny Instytut Badawczy, Komisja Hutnicza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Jan Czochralski ; arms industry of the Second Polish Republic, Institute of Metallurgy and Metallurgical Sciences at the Warsaw University of Technology, Chemical Research Institute, Jan Czochralski., ks. Stanisław Bednarski SJ, prof. Stanisław Kot, Towarzystwo Jezusowe (SJ), Uniwersytet Jagielloński ; Stanisław Bednarski SJ, Society of Jesus (SJ), Jagiellonian University., anglistyka, Uniwersytet Jagielloński, kadra naukowa, Fundacja Kościuszkowska ; English Department, Jagiellonian University, academic staff, Kosciuszko Foundation, PAN, początki PAN, placówki PAN, Zakład Chemii Ciała Stałego PAN, Zakład Badań Strukturalnych PAN, Zakład Niskich Temperatur IF PAN, Międzynarodowe Laboratorium, R. Ingarden, W. Trzebiatowski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu ; Polish Academy of Sciences (PAS), the beginnings of the PAS, the PAS units, Department of Solid State Chemistry PAS, Department of Structure Research of the PAS, Department of Low Temperature of Institute of Physics of the PAS, International Laboratory, Institute of Low Temperature and Structure Research of the PAS in Wrocław, logika matematyczna, polska logika, Jan Łukasiewicz, Warszawska Szkoła Logiki, notacja polska, odwrotna notacja polska, internacjonalizm olimpijski, nacjonalizm, nauka międzywojenna ; mathematical logic, Polish logic, Warsaw School of Logic, Polish notation, reverse Polish notation, olympic internationalism, nationalism, interwar science, geografia, Unia Geograficzna, zjazdy słowiańskich geografów, bojkot nauki niemieckiej ; geography, Geographical Union, Slavic geographical congresses, boycott of the German science, Ewald Georg (Jürgen) Kleist, Pieter Musschenbroek, butelka lejdejska ; Ewald Georg (Jürgen) Kleist, Leiden jar, Platon, chronologia dialogów, L. Campbell, J. Martineau, W. H. Thompson, P. Shorey, W. Lutosławski, E. Zeller, F. Susemihl, T. Gomperz, korespondencja ; Plato, chronology of the dialogues, W.H. Thompson, correspondence, teoria prawa, teorie naukowe, emocje, prawo, moralność, polityka prawa ; legal theory, scientific theories, emotions, law, morality, legal politics, cytowanie ; indistinguishability of quantum states, history of quantum statistics, Ladislas (Władysław) Natanson, citation, nierozróżnialność stanów kwantowych, historia statystyki kwantowej, Władysław Natanson, Max Planck, Arnold Sommerfeld, Paul Ehrenfest, Satyendra Nath Bose, Albert Einstein, Jun Ishiwara, historia nauki, historia fizyki w Krakowie, I Międzynarodowa Konferencja Promieni Kosmicznych (1947), fizyka promieni kosmicznych (badania), Instytut Fizyki UJ ; ; history of science, history of physics in Cracow, I International Cosmic Rays Conference (1947), cosmic ray physics (research), Institute of Physics of the Jagiellonian University, Ustawa 2.0, Konstytucja dla nauki, modele uniwersytetu, korporacyjny model uniwersytetu, model uniwersytetu nowego humanizmu, Uniwersytet Badawczy PAN, naukoznawstwo, naukometria, bibliometria, model ewaluacji czasopism i książek, „zasada dziedziczenia prestiżu” ; Act 2.0, Constitution for Science, models of university, the model of corporate university, the model of university of new humanism, Research University of the Polish Academy of Sciences, science of science, scientometrics, bibliometrics, model of evaluation of journals and books, „principle of inheritance of prestige”, Kopernik, Maragha school, mechanizm Tusiego, ruch harmoniczny. ; Copernicus, Tusi couple, harmonic motion., odkrycie polonu i radu, jubileusz 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie ; Marie Skłodowska-Curie, radioactivity, discovery of polonium and radium, 150th anniversary of Marie Skłodowska-Curie’s birth, Maria Skłodowska-Curie, promieniotwórczość, Komisja Historii Nauki PAU, 2017/2018 ; Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences, 2017/2018, Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences, 2017/2018 ; Commission on the History of Science, 2017/2018, Piotr Flin, historia astronomii w Krakowie, kosmologia obserwacyjna, Pole Jagiellońskie, problem grupowania galaktyk ; Piotr Flin, history of astronomy in Cracow, observational cosmology, Jagiellonian Field, clustering of galaxies, Piotr Flin, historia astronomii, historia nauk ścisłych, bibliografia ; Piotr Flin, history of astronomy, history of exact sciences, bibliography, historia farmacji, Zbigniew Bela, Muzeum Farmacji w Krakowie ; history of pharmacy, Museum of Pharmacy in Cracow, Zbigniew Bela, historia literatury, historia farmacji, bibliografia ; Zbigniew Bela, history of literature, history of pharmacy, bibliography