FAQ

Studia Historiae Scientiarum

Przeciwdziałanie błędnym interpretacjom bibliometrii

Deklaracja Redakcji

W nawiązaniu do tradycji  rzetelnych zintegrowanych  badań naukoznawczych (por. Kokowski 2015a; 2015b; 2015c; Cook  et al.  2009; San Francisco Declaration On Research Assessment (DORA) 2012; Hicks  et al.  2015; Werner 2015; Wilsdon  et al.  2015; Universities UK 2017; Responsible Metrics 2017), zespół redakcyjny czasopisma w pełni popiera aktualną krytykę bibliometrii, błędnie utożsamianej z naukometrią przez administratorów nauki na całym świecie.

W szczególności zespół redakcyjny czasopisma w pełni podziela pogląd 74 redaktorów reprezentujących 56 wiodących na świecie czasopism z historii nauki, techniki oraz medycyny, iż:

„Znakomite badania mogą być publikowane w dowolnym miejscu i w dowolnym języku. Jest bardziej prawdopodobne, że prawdziwie przełomowa praca może pojawić się w pobocznych, dysydenckich czy nieoczekiwanych nurtach badań niż w ugruntowanym i głęboko zakorzenionym głównym nurcie badań” (Cook  et al.  2009, s. 2; tłum. M. K.).

Ponadto zespół redakcyjny czasopisma opowiada się za stosowaniem tzw. „odpowiedzialnych metryk” w ocenie działalności naukowej i jakości czasopism naukowych (zob. Universities UK 2017; Responsible Metrics 2017).

Dlatego łamy czasopisma są otwarte na rzetelne naukoznawcze analizy metod bibliometrycznych, szczególnie w odniesieniu do dziedziny historii nauki i historii nauk szczegółowych (por. O czasopiśmie, Cel i zakres tematyczny czasopisma).

BIBLIOGRAFIA:

  1. American Society for Cell Biology (ASCB) (z liczną grupą redaktorów i wydawców czasopism naukowych) 2012: San Francisco DORA Declaration on Research Assessment. URL: http://am.ascb.org/dora/ http://www.ascb.org/dora-old/files/SFDeclarationFINAL.pdf  (dostęp: 08.09.2022).
  2. Cook, Hal  et al.  [łącznie 74 redaktorów reprezentujących 56 wiodących czasopism z historii nauki, techniki oraz medycyny] 2009: Journals under Threat: A Joint Response from History of Science, Technology and Medicine Editors.  Medical History  53(1), ss. 1–4. URL:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2629173/pdf/medhis5301-00a-01.pdf  (dostęp: 08.09.2022).
  3. Hicks, Diana; Wouters, Paul; Waltman, Ludo; de Rijcke, Sarah; Rafols, Ismael 2015: Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics.  Nature  520(7548), pp. 429–431 (23 April 2015). URL:  https://www.nature.com/articles/520429a.pdf  (dostęp: 08.09.2022).
  4. Kokowski, Michał 2015a: Szkic aktualnej debaty nad naukometrią i bibliometrią w Polsce i zapomniane naukoznawstwo.  Prace Komisji Historii Nauki PAU  XIV (2015), ss. 117–134. DOI:  10.4467/23921749PKHN_PAU.16.007.5263 .
  5. Kokowski, Michał 2015b: Jakiej naukometrii i bibliometrii potrzebujemy w Polsce?  Prace Komisji Historii Nauki PAU  XIV (2015), ss. 135–184. DOI:  10.4467/23921749PKHN_PAU.16.008.5264 .
  6. Kokowski, Michał 2015c: Bibliografia naukometryczno-bibliometryczno-informetryczna (wybór).  Prace Komisji Historii Nauki PAU  XIV (2015), ss. 185–266. DOI:  10.4467/23921749PKHN_PAU.16.009.5265 .
  7. Responsible Metrics 2017: Strona WWW promująca idee "Responsible Metrics". URL:  https://responsiblemetrics.org  (dostęp: 08.09.2022).
  8. Universities UK 2017:  Metrics in REF2021: advice from the UK Forum for Responsible Research Metrics . URL:  http://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/Pages/forum-for-responsible-research-metrics.aspx  (dostęp: 08.09.2022).
  9. Werner, Reinhard 2015: The focus on bibliometrics makes papers less useful.  Nature  517 (7534), p. 245 (15 January 2015). URL:  http://www.nature.com/news/the-focus-on-bibliometrics-makes-papers-less-useful-1.16706 . (dostęp: 08.09.2022).
  10. Wilsdon, James  et al.  2015:  The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management . DOI:  10.13140/RG.2.1.4929.1363 .