FAQ

Studia Historiae Scientiarum

2017 Następne

Data wydania: 18.12.2017

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Magdalena Sztandara

Zawartość numeru

Efthymios Nicolaidis

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), 2017, s. 21 - 27

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.17.003.7704
Czytaj więcej Następne

Krzysztof Ludwik Birkenmajer

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), 2017, s. 123 - 153

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.17.007.7708
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Studia Historiae Scientiarum; Prace Komisji Historii Nauki PAU; ewolucyjna transformacja czasopisma ; Proceedings of the PAU Commission on the History of Science; evolutionary transformation of the journal, Studia Historiae Scientiarum; Prace Komisji Historii Nauki PAU / Proceedings of the PAU Commission on the History of Science, Robert Fox; Medal Alexandre’a Koyrego za 2016 r.; Międzynarodowa Akademia Historii Nauki; VII Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Towarzystwa Historii Nauki; Praga; 23 września 2016 r, Alexandre Koyré Medal for 2016; Robert Fox; The International Academy of the History of Science; The European Society for the History of Science; Prague; cosmopolitanism; national interests; the world of learning; 1870–1940; UNESCO, Medal Alexandre’a Koyré’ego w 2016 r., Robert Fox, The International Academy of the History of Science, The European Society for the His- tory of Science, Praga, kosmopolityzm, narodowe interesy, świat nauki, 1870– 1940, UNESCO ; Alexandre Koyré Medal for 2016; Robert Fox; The International Academy of the History of Science; The European Society for the History of Science; Prague; cosmopolitanism; national interests; the world of learning, 1870–1940; UNESCO, Robert Fox, historia historiografii nauki i techniki, dyskusja. ; Robert Fox; history of the historiography of science and technology; discussion, Polskie badania, Arktyka, Antarktyka, historia. ; Polish research; Arctic; Antarctic; history, metoda Czochralskiego, test trychitowy wazeliny, udoskonalenia Teala. ; Czochralski method; trichite test of vaseline; Teal’s improvements, nauczyciel, topograf, Tatry, Beskid Zachodni, przewodniki turystyczne, XIX wiek. ; teacher; topographer; Tatra Mountains; West Beskids; tourist guides; 19th century, Czechosłowacka Akademia Nauk, instytuty państwowe, centralizacja nauki, komunizm ; Czechoslovak Academy of Sciences; state institutes; centralization of sciences; communism, filozofia, historia, Mykhailo Drahomanov, Ivan Franko, pozytywizm, postęp, Panteleimon Kulish, Ukraina ; history; Mykhailo Drahomanov; Ivan Franko; philosophy; positivism; progress; Pantlejmon Kulish; Ukraine, historia nauki, relacja nauka-władza, Bułgaria, komunizm, tradycja cyrylo-metodejska, Bułgarska Akademia Nauk ; history of science; science-power; Bulgaria; communism; Cyrillo-Methodian tradition; Bulgarian Academy of Sciences, Ludwik Fleck, G0, G1, punkt restrukcyjny, punkt zmiany tempa wzrostu, eukariotyczny cykl komórkowy, ekspresja genu w cyklu komórkowym. ; Ludwik Fleck; G0; G1; Restriction Point; Rate-Change Point; Eukaryotic Cell Cycle; Gene Expression in Cell Cycle, preprint, arXiv, publikacje naukowe, bibliometria, bibliotekoznawstwo, humanistyka ; preprint; arXiv; academic publishing; bibliometrics; library science; humanities, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, legislacja, projekt rozporządzenia, Journal Citation Reports, Scopus, ERIH, ERIH PLUS, European Science Fundation, Norwegian Centre for Research Data, ocena parametryczna czasopism naukowych, bibliometria, naukoznawstwo, konferencje naukowe, polskie czasopisma naukowe, nauki humanistyczne i społeczne ; Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland, legislation, bill, parametric evaluation of scientific journals, bibliometrics, science of science, scientific conferences, Polish scientific journals, humanities and social sciences., Ludwik Fleck, Bożena Płonka-Syroka, Paweł Jarnicki, Bogdan Balicki, teoria stylów i kolektywów myślowych, elementy czynne i elementy bierne, historia nauki, historia medycyny ; Ludwik Fleck, theory of thought collectives and thought styles, passive elements and active elements, history of science, history of medicine, astronom Jan Heweliusz, biografistyka, korespondencja, krytyczne omówienie ; astronomer Jan Heweliusz, biography, correspondence, critical discussion. 1, intelektualiści, I wojna światowa, konferencja, Kraków ; intellectuals; WW1; conference; Krakow, historia astronomii, konferencja, kalendarze, Kim Dam (1416–1464), intelektualne oddziaływania między różnymi kulturami i regionami ; history of astronomy; conference; calendars; KIM Dam (1416–1464); intellectual interactions between different cultures and regions, Komisja Historii Nauki PAU, 2016/2017. ; Commission on the History of Science; Polish Academy of Arts and Sciences; 2016/2017, Komisja Historii Nauki PAU, 2016/2017 ; Commission on the History of Science; Polish Academy of Arts and Sciences; 2016/2017