FAQ

Studia Historiae Scientiarum

2019 Następne

Data wydania: 15.11.2019

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Magdalena Sztandara

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU / Proceedings of the PAU Commission on the History of Science, Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU, Marian Smoluchowski, historia fizyki, filozofia w nauce, historia nauki w dydaktyce fizyki, historia nauki a kultura / Marian Smoluchowski, history of physics, philosophy in science, history of science and didactics of physics, history of science and culture, Polish mathematical community, World War I, Russian Empire, Society for Scientific Courses in Warsaw, Polish University College in Kiev, teaching at the academic level outside traditional institutions, Mathematics Subject Classification: 01A60, 01A70, 01A73, 01A74 / polskie środowisko matematyczne, I wojna światowa, Cesarstwo Rosyjskie, Towarzystwo Kursów Naukowych w Warszawie, Polskie Kolegium Uniwersyteckie w Kijowie, nauczanie akademickie poza tradycyjnymi instytucjami, 01A74, botanical research, history of botany, Lithuania, Poland, Polish botanists, the interwar period, twentieth century, Vilnius, Wilno, University in Vilna, Stefan Batory University, Jakub Mowszowicz, Jan Muszyński, Bronisław Szakien, Piotr Wiśniewski, Józef Trzebiński / badania botaniczne, historia botaniki, Litwa, okres międzywojenny, polscy botanicy, Polska, Uniwersytet w Wilnie, Uniwersytet Stefana Batorego, Józef Trzebiński, emigration of Polish mathematicians, occupation by Nazi Germany, problems of academic job market, Society for the Protection of Science and Learning (SPSL), Shapley’s Asylum Fellowship Plan / emigracja polskich matematyków, okupacja przez hitlerowskie Niemcy, problemy akademickiego rynku pracy, Shapley’s Asylum Fellowship Plan, Shevchenko Scientific Society (Naukove Tovarystvo imeni Shevchenka), citizen science, scientific community building, networks, Volodymyr Hnatiuk, Stanislav Dnistrians’kyĭ, folklore, Habsburg census, Ukrainian science, 1892–1914 / Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki, nauka obywatelska, budowanie społeczności naukowej, sieci badawcze, Wołodymyr Hnatiuk, Stanisław Dniestrianski, folklor, spis habsburski, nauka ukraińska, 1892–1914, history-writing, citizen science, trade unions, The USSR, the 1920s, Marxism, archeography, Istprof / pisarstwo historyczne, nauka obywatelska, związki zawodowe, ZSRR, lata 20. XX wieku, marksizm, archeografia, Istprof, modele matematyczne, Felix Klein, dydaktyka matematyki, Muzeum UJ, Jędrzej Śniadecki, Uniwersytet Wileński, surowa platyna, platynowce, west, Vestium, ruten, Ruthenium, William John Rose, spuścizna, The University of British Columbia Archives, polonika, Kanada, Władysław Natanson, Ladislav Natanson, distribution of blackbody radiation, Bose statistics, Bose-Einstein statistics, Planck-Bose statistics, Natanson statistics, Natanson-Bose-Einstein statistics, Planck-Natanson-Bose-Einstein statistics, Boltzmann-Planck-Natanson statistics, Boltzmann-Planck-Natanson-Bose-Einstein statistics, divergent histories, integrated approach, precursorship, Matthew effect, R.K. Merton effect, methodology of history, methodology of the history of exact sciences / Władysław Natanson, rozkład promieniowania ciała doskonale czarnego, statystyka Bosego, statystyka Bosego-Einsteina, statytyska Einsteina-Bosego, statystyka Plancka-Bosego, statystyka Natansona, statystyka Natansona-Bosego-Einsteina, statystyka Plancka-Natansona-Bosego-Einsteina, statystyka Boltzmanna-Plancka-Natansona, statystyka Boltzmanna-Plancka-Natansona-Bosego-Einsteina, rozbieżne historie, zintegrowane podejście, prekursorstwo, efekt św. Mateusza, efekt R.K. Mertona, metodologia historii, metodologia historii nauk ścisłych, Anatomy, thyroid, endocrinology, Madrid, calcitonin, thyrocalcitonin, pro-calcitonin, Instituto Gregorio Marañón, Jose Fernández Nonídez, conceptual shoehorning, thought collective / anatomia, tarczyca, endokrynologia, Madryt, kalcytonina, tyrokalcytonina, pro-kalcytonina, zniekształcenia pojęciowe, kolektywy myślowe, sesja robocza, polskie czasopisma naukowe, polskie wydawnictwa naukowe, historia i filozofia nauki, naukoznawstwo, polski system ewaluacji czasopism naukowych, postulaty rozwiązań organizacyjno-redakcyjnych dla czasopism i wydawnictw, postulaty zmian legislacyjnych, Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki PAU, ICI Journal Master List 2014–2017, polskie czasopisma, historia nauki, historia, filozofia nauki, naukoznawstwo, „Wsparcie dla czasopism naukowych 2019–2020” WCN, ERIH+, DOAJ, Scopus, Google Scholar, wskaźniki bibliometryczne, Wykaz czasopism MNiSW 2017 i 2019, Instytut Metalurgii i Metaloznawstwa, Politechnika Warszawska, Chemiczny Instytut Badawczy, Jan Czochralski, źródła prasowe, źródła archiwalne, memuarystyka, krytyka źródeł, Korpus Kontrolerów MSWojsk., przemysł na Górnym Śląsku, Jan Czochralski, patenty, Instytut Metalurgii i Metaloznawstwa przy Politechnice Warszawskiej, Zakłady Hohenlohe SA, Wspólnota Interesów, Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych SA, polskie czasopisma naukowe, ewaluacja czasopism naukowych, polski system ewaluacji czasopism naukowych, historia i filozofia nauki, naukoznawstwo, Komisja Historii Nauki PAU, Polska Akademia Umiejętności, Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences (PAU), 2018/2019 / Komisja Historii Nauki PAU, 2018/2019, Komisja Historii Nauki PAU, 2018/2019