FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Call for Papers: Narracje cyrkularne – narracje liminalne

Call for Papers

Redaktor koncepcji tematycznej: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź


Deadline na nadsyłanie artykułów: 22.02.2024


Artykuły prosimy przesyłać na adres redakcji: przeglad.kulturoznawczy[at]uj.edu.pl


Tematyka numeru zorientowana jest na rozmaite oblicza narracji we współczesnych mediach sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem różnorakich splotów widzialności pomiędzy nimi, w tym zwłaszcza kwestii cyrkularności/liminalności oraz migracyjności przekazów. W polu zainteresowania znajduje się dynamika procesów narracyjnych w przestrzeni kulturowej internetu, wyznaczonej przez złożoną architektonikę platform i aplikacji, definiujących i redefiniujących interakcje użytkownika z oprogramowaniem, jak i wzorce zachowań komunikacyjnych. Bardziej jednak istotne niż same kategoryzacje i typologie okazują się w tym względzie procesy migracyjne, których użytkownik sieci doświadcza w postaci węzłów, kłączy i odbić. Te zaś przychodzi rozpoznać i opisać zarówno w dynamice ich „wnętrza”, jak i designu powierzchni, są to bowiem na ogół opowiadania rozpostarte między różnymi rodzajami (i generacjami) ekranów, stanowiących istotną przestrzeń konstruowania i użytkowania tych opowieści.


Celem poznawczym projektu jest opis i analiza różnych form i treści „nowych” narracji sieciowych oraz zjawisk widocznych na poziomie samych tekstów wraz z towarzyszącymi im praktykami kulturowymi rekonfigurującymi relacje społeczne za pomocą rozmaitych platform czy aplikacji (streaming czy multiplatformowość przekazu audiowizualnego).


To zaś pociąga za sobą refleksję nad strukturą tych praktyk, ale dotyczy również polityk konkretnych korporacji nimi zarządzających oraz instytucji je wykorzystujących.


Chodzi zatem, z jednej strony, o wskazanie zmian, jakie zachodzą w obrębie praktyk kulturowych związanych z tymi narracjami oraz sposobów uczestnictwa w nich za pomocą narzędzi komunikacyjnych sieci; z drugiej strony o rozpoznanie wpływu narracji sieciowych na kulturę w ogóle (m.in. tiktokizacja kultury), w konsekwencji o ustalenie nowych rodzajów jej artykulacji i stylów.


W obliczu tych zjawisk i przemian rodzą się także pytania ogólne – o wzrost popularności i zasadność stosowania wobec owych sieciowych mikronarracji pojęć takich, jak „opowiadanie” czy „historia” oraz o użyteczność tradycyjnych teorii narracji w interpretowaniu tych przekazów oraz rozumieniu zmiany paradygmatu kultury, jaki się wraz z nimi wyłania.


Zachęcamy do nadsyłania oryginalnych artykułów o charakterze krytycznym, które eksplorują podane niżej obszary badawcze albo proponują własne:

  • Modele narracji cyfrowych: mikronarracje, narracje efemeryczne, narracje emergentne, itd.;
  • Tiktokizacja kultury;
  • Visual storytelling w czasach sztucznej inteligencji;
  • Strategie transgresji i ich konsekwencje: fenomeny wyzwań, patostreaming itp.;
  • Produkcja społeczności algorytmicznych a platformityzacja;
  • Performatyzacja tożsamości poprzez cyfrowe narzędzia;
  • Zarządzanie emocjami;
  • Strategie angażowania odbiorcy: crowdfunding/crowdsourcing;
  • Marketing idei i ekonomia afektywna;
  • Aktywizm cyfrowy;

 

Wybrana literatura

Aspray, W., Cortada, J.W., From Urban Legends to Political Fact-Checking. Online Scrutiny in America, 1990-2015, Springer Nature Switzerland 2019.

Fuchs, Ch., Boersma, K., Albrechtslund, A., Sandoval, M., Internet and Surveillance. The Challenges of Web 2.0 and Social Media, (red.), Routledge 2012.

Hubler, Ch., Marres, N. (red.), Interact or Die: There Is Drama in the Networks, NAi Publishers, 2007.

J. P. Hudzik, M. Sanakiewicz, P. Celiński (red.), Projekt: Media. Wyobrazić sobie media i stworzyć świat, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020.

Jemielniak, D., Researching Social Networks. Opportunities and Challenges. „Frontiers in Human Dynamics” 2020, vol. 2.

Koza M., Czy znasz ten mem? Pragmatyka i polityka internetowych wspólnot interpretacyjnych, „Teksty Drugie” 2015, nr 3.

Starosta, J., Izydorczyk, B., Lizyńczyk, S., Characteristics of people’s binge-watching behavior in the “entering into early adulthood” period of life, „Health Psychology Report” 2019, vol. 7 (2).