FAQ

Medycyna Nowożytna

2023 Następne

Data wydania: 2023

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Jaromir Jeszke

Zastępca redaktora naczelnego Iwona Arabas

Sekretarz redakcji Magdalena Paciorek, Anna Marek

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: popularyzacja, wiedza medyczna, okres gomułkowski, opieka zdrowotna, edukacja zdrowotna, promotion, medical knowledge, Gomułka Period, healthcare, health education, plakat społeczny, profi laktyka, promocja zdrowia, kolekcja Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, social poster, prevention, health promotion, poster collection of the Upper Silesian Museum in Bytom, higiena społeczna, edukacja, choroby weneryczne, social hygiene, education, venereal diseases, alkoholizm, patologia społeczna, PRL, alcoholism, social pathology, the People’s Republic of Poland, higiena szkolna, medycyna szkolna, zdrowie, uczniowie, lekarze, Polska, school hygiene, school medicine, health, pupils, doctors, Poland, choroby weneryczne, żołnierze, medycyna wojskowa, venereal diseases, soldiers, military medicine, Żydzi, choroba głodowa, głód, ocalali z obozów koncentracyjnych, Jews, starvation disease, hunger, survivors of concentration camps, ochrona zdrowia, Żydzi, Górny Śląsk, 1945–1950, health care, Jews, Upper Silesia, Polska, pomoc położnicza, instytucje porodowe, druga połowa XX w., Poland, obstetric assistance, birthing institutions, second half of the 20th century, macierzyństwo, opieka medyczna, wieś, Motherhood, health care, rural area, spółdzielczość mieszkaniowa, opieka społeczna, reumatologia, balneologia, fizykoterapia, gerontologia, geriatria, architektura służby zdrowia, Gdynia, housing co-operative, welfare services, rheumatology, balneology, physical therapy, gerontology, geriatrics, healthcare architecture, jaglica, zwalczanie, leczenie, historia medycyny, trachoma, fight, treatment, history of medicine, higienizacja polskiej wsi, komitety higieniczne, oświata zdrowotna, hygienization of the Polish countryside, hygiene committees, health education, historia medycyny, czasopiśmiennictwo medyczne XX w., organizacja ochrony zdrowia na wsi, history of medicine, 20th century medical journal, organisation of rural health care, osoby starsze, zmiany patologiczne, diagnostyka, leczenie, medycyna geriatryczna, okres powojenny, elderly people, pathological changes, diagnosis, treatment, geriatric medicine, post-war period