FAQ

Medycyna Nowożytna

Instrukcje dla autorów

Wymogi dla Autorów

Redakcja przyjmuje niepublikowane w innych czasopismach artykuły naukowe o charakterze syntetycznym zawierające własne wnioski i refleksje autorów do działuStudia oraz teksty o charakterze źródłowym, bibliograficznym lub analitycznym (o objętości do 15 stron) do działu Prace analityczne, a także do działów: Recenzje i omówienia, Z archiwów, bibliotek i muzeów oraz Kroniki życia naukowego.


W dziale Anachronica umieszczamy artykuły o objętości tekstów studyjnych, niemieszczące się w chronologicznym zakresie pojęcia „medycyny nowożytnej”.


Prace prosimy przesyłać wyłącznie mailowo wraz ze streszczeniami o objętości 0,5 strona, słowami kluczowymi (w językach polskim i angielskim). W tłumaczeniach na język angielski prosimy uwzględnić również tytuł artykułu. Tekst artykułu wraz dodatkowymi dokumentami (poniżej) należy przesłać na adres e-mail: medycynanowozytna@ihnpan.pl.


Należy dołączyć:

 1. oświadczenie dla autorów - dostępne na stronie internetowej „Medycyny Nowożytnej”
 2. krótką notkę o autorze, zawierającą m.in. wykształcenie, zawód, instytucję naukową, którą autor prezentuje, zainteresowania badawcze;
 3. podanie adresu pocztowego i mailowego do korespondencji;

Po zakwalifikowaniu tekstu do druku podpisana zostanie umowa wydawnicza pomiędzy wydawnictwem a autorem.Wymogi tekstu:

 • Artykuł powinien zawierać w górnym lewym rogu imię i nazwisko autora, afiliację oraz nr orcid.

 • Poniżej tytuł artykułu bez pogrubień, wyjustowany. Następnie prosimy umieścić tytuł artykułu oraz jego streszczenie w języku angielskim oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

 • Proszę nie stosować zbędnych odstępów w tekście. Podtytuły winny być po stronie lewej bez odstępu, bez pogrubień ani podkreśleń.

 • Numeracja stron tekstu w prawym dolnym rogu.

 • Ilustracje oraz tabele opisane, ponumerowane i opatrzone na dole informacją o źródle ich pochodzenia, powinny zawierać dokładne wskazanie miejsca ich umieszczenia w tekście artykułu.  Zdjęcia i ilustracje prosimy przesyłać w oddzielnym pliku z zaznaczoną ich numeracją i podpisami.

 • Nadesłane artykuły winny być napisane czcionką: Times New Roman, rozmiar 12 pkt, interlinia 1,5. Cytaty zaznaczamy cudzysłowem, bez stosowania kursywy. Kursywą zaznaczamy tytuły książek, zaś tytuły czasopism za pomocą cudzysłowu.

 • Prosimy stosować skróty takich wyrazów, jak rok – r. wiek – w., na przykład – np. itp.

 • Pisownia dat w tekście: nazwy miesięcy piszemy słownie. Natomiast w przypisie miesiąc oznaczamy za pomocą cyfr arabskich np. 15.03.1941 r.

 • Stosując określenia nazw dekad np. lata pięćdziesiąte stosujemy zapis „lata 50.” Podobnie w przypadku odmiany dekad stosujemy następujący zapis: „w latach 50.” nie zaś „w latach 50-tych”.

 • Na końcu artykułu proszę dołączyć bibliografię artykułu z podziałem na źródła, opracowania oraz strony internetowe.

 • Przypisy powinny być umieszczone na każdej stronie, pod tekstem. W cytowanych czasopismach prosimy o zachowanie układu: inicjał imienia autora, nazwisko, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok, tom, numer lub zeszyt, strona, do których cytat nawiązuje. W książkach zaś: inicjał imienia autora, nazwisko, tytuł (kursywą), wydawnictwo, miejsce oraz rok wydania, numery stron.

 • Prosimy stosować łacińskie odpowiedniki powtórzonych pozycji, tj. „ibidem” czy „op. cit.” – bez kursywy.