FAQ

Medycyna Nowożytna

Regulamin ogłaszania prac w piśmie

Informacje o zgłoszeniach

Redakcja przyjmuje niepublikowane w innych czasopismach prace o charakterze syntetycznym zawierające własne wnioski i refleksje autorów, o objętości do 50 znormalizowanych stron maszynopisu formatu A4 (60 znaków w wierszu 30 wierszy) do działu Studia, oraz teksty o charakterze źródłowym, bibliografi cznym lub analitycznym (o objętości do 15 stron) do działu Prace analityczne, a także do działów: Recenzje i omówienia, Z archiwów, bibliotek i muzeów oraz Kroniki życia naukowego.


W dziale Anachronica 
umieszczamy artykuły o objętości tekstów studyjnych, niemieszczące się w chronologicznym zakresie pojęcia „medycyny nowożytnej”. 


Prace prosimy przesyłać w jednym egzemplarzu wraz ze streszczeniami 
o objętości 0,5–1 strona (w językach polskim i angielskim). Prosimy w streszczeniach angielskich uwzględniać również tytuł artykułu. Tekst artykułu (zapisany również na płycie CD) wraz dodatkowymi dokumentami (poniżej) należy przesłać na adres redakcji. Możliwe jest również przesłanie artykułu, wraz z kompletem dokumentów, drogą elektroniczną na adres e-mail: magda.pa@op.pl.


Należy dołączyć: 1) oświadczenie autora o niezłożeniu nadesłanego 
tekstu w innym wydawnictwie; 2) zgodę na opublikowanie danych osobowych; 3) krótką notkę o autorze, zawierającą m.in. wykształcenie, zawód, instytucję naukową, którą autor prezentuje, zainteresowania badawcze; 4) podanie adresu pocztowego i mailowego do korespondencji; 5) bibliografię artykułu w oddzielnym pliku. 


Wymogi tekstu:

Nadesłane artykuły winny być napisane czcionką: Times New Roman, rozmiar 12 pkt, interlinia 1,5. Przypisy powinny być umieszczone pod tekstem, na każdej stronie. W cytowanych czasopismach prosimy o zachowanie układu: inicjał imienia autora, nazwisko, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok, tom, numer lub zeszyt, strona, do których cytat nawiązuje. W książkach zaś: inicjał imienia autora, nazwisko, tytuł (kursywą), wydawnictwo, miejsce oraz rok wydania, numery stron. Prosimy stosować polskie odpowiedniki powtórzonych pozycji, tj. „tamże” czy „dz. cyt.” Prosimy stosować skróty takich wyrazów, jak rok – r. wiek – w., na przykład – np. itp. Ilustracje, opatrzone informacją o źródle ich pochodzenia, powinny zawierać dokładne wskazanie miejsca ich umieszczenia w tekście artykułu. W przypadku umieszczania tekstu na płycie CD zdjęcia i ilustracje prosimy przesyłać w oddzielnym pliku z zaznaczoną ich numeracją i podpisami.


Procedura oceniania prac naukowych:

Nadesłany artykuł podlega wstępnej ocenie redakcji, a następnie kierowany jest do dwukrotnej, anonimowej recenzji. Recenzje negatywne oraz recenzje wymagające poprawek autorskich zostaną przesłane do wiadomości autora. W przypadkach wymagających ponownej recenzji, po uwzględnieniu uwag recenzenta, artykuł przesyłany jest do ponownej recenzji.  O ostatecznym zakwalifi kowaniu artykułu do druku, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, decyduje komitet naukowy oraz redakcja czasopisma.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek redakcyjnych i skracania tekstu oraz rezygnacji z materiału ilustracyjnego bez porozumienia z autorem. Redakcja nie zwraca niewykorzystanych materiałów i nie płaci honorariów autorskich, nie są również honorowane recenzje.