FAQ

Medycyna Nowożytna

Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement)

2018 Następne

Data wydania: 12.2018

Opis

Recenzenci tomu:

dr Anna Beata Polak, dr Bernadetta Manyś, dr Jakub Węglorz, dr Jarosław Pietrzak, dr Joanna Gęgotek, dr Joanna Orzeł, dr Katarzyna Krupska, dr Katarzyna Kuras, dr Magdalena Koźluk, dr Małgorzata Lisecka, dr Małgorzata Stawiak-Ossosińska, dr Maria Cieśla, dr Marta Śliwa, dr Przemysław Wewiór, dr Wiesława Duży, mgr Andrzej Syroka, dr hab. Krystyna Korpalska, dr hab. Jacek Kowalewski, dr hab. Michał Haake, prof. Adam Szarszewski, prof. Andrzej Karpiński, prof. Anna Trojanowska, prof. Ewa Manikowska, prof. Hanna Mamzer, prof. Iwona Arabas, prof. Janusz Sytnik--Czetwertyński, prof. Jerzy Supady, prof. Jolanta Żelazna, prof. Paweł Gut, prof. Stanisław Roszak, prof. Tadeusz Srogosz, prof. Tadeusz Żuchowski, prof. Tomasz Polak, prof. Tomasz Wiślicz, prof. Wiktor Werner, prof. Zbigniew Bela 

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Bożena Urbanek

Zastępca redaktora naczelnego Jaromir Jeszke

Sekretarz redakcji Magdalena Paciorek, Anna Marek

Redaktorzy tematyczni tomu Katarzyna Pękacka-Falkowska, Jaromir Jeszke

Zawartość numeru

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Joanna Dąbal, Radosław Kubus, Karolina Szczepanowska

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement), 2018, s. 173 - 190

https://doi.org/10.4467/12311960MN.18.022.10188
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: historia medycyny, historia natury, filozofia naturalna, wczesna nowożytność ; history of medicine, natural history, philosophy of nature, early modern times, żydowska filozofia przyrody; nowożytne przyrodoznawstwo; Juda Loew; Dawid Gans; Józef Solomon Delmedigo; Tobiasz Cohn ; Jewish philosophy of nature; modern natural science, alchemia; medycyna wczesnonowożytna; Sędziwój; Paracelsus; Croll ; alchemy; early modern medicine; Sendivogius; Paracelsus; Croll, palingeneza; alchemia; metafi zyka; ewolucja; teoria preformacji zarodków ; palingenesis; alchemy; metaphysics; evolution; preformation theory, Galileusz; Kepler; obraz Boga; omnipotencja ; Galileo; J. Kepler; image of God; omnipotence, zdrowie publiczne; XVII wiek; Descartes; Komeński; Locke; Leibniz ; public health; 17th century; Descartes; Comenius; Locke; Leibniz, historia anatomii; historia fizjologii; anatomia animata; Albrecht von Haller ; History of anatomy; history of physiology; anatomia animata; Albrecht von Haller, Tintoretto; Trincavello; medycyna renesansowa; bractwo św. Rocha ; Tintoretto; Trincavello; renaissance medicine; Saint Roch confraternity, XVII-wieczna chymia; jatrochemia; aurum potabile ; chymistry; 17th century; iatrochemistry; aurum potabile, księgi cudów i łask; cyrulicy; cud-kara; gradacja świętości ; books of miracles; medics; punishment miracles; gradations of holiness, położnictwo; polska terminologia położnicza; historia medycyny; XVIII wiek ; midwifery; polish maternity terminology; history of medicine; 18th century, maści, szkło, ceramika, archeologia, Gdańsk ; ointments; glass; ceramics; archaeology; Gdańsk