FAQ

Medycyna Nowożytna

Procedura recenzowania

Opis procedury

  1. Nadesłany artykuł podlega wstępnej ocenie redakcji, a następnie kierowany jest do dwóch ekspertów z danej dziedziny z prośbą przedstawienie recenzji w ciągu 3 tygodni. Recenzje sporządzane są na załączonym formularzu.

  2. Czasopismo stosuje w miarę możliwości system podwójnej, anonimowej recenzji (double-blind review). Jeśli jej zachowanie z różnych względów nie jest możliwe to recenzenci są zobowiązani do podpisania oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów.

  3. Za konflikt interesów uważane są relacje podległości zawodowej oraz inne relacje ekonomiczne, które mogłyby wpłynąć na bezstronną ocenę.

  4. Po otrzymaniu recenzji Redakcja informuje autora o jej ocenie. Recenzje negatywne oraz recenzje wymagające poprawek autorskich zostaną przesłane do wiadomości autora. W przypadkach wymagających ponownej recenzji, po uwzględnieniu uwag recenzenta, artykuł przesyłany jest do ponownej recenzji.

  5. O ostatecznym zakwalifikowaniu artykułu do druku, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, decyduje komitet naukowy oraz Redakcja czasopisma.

  6. Nazwiska recenzentów artykułów przyjętych do druku oraz tych odrzuconych zamieszczane są w zeszycie drugim każdego rocznika.

  7. Recenzji nie poddawane są informacje podawane w dziale z Kronika Życia Naukowego.

  8. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek redakcyjnych i skracania tekstu oraz rezygnacji z materiału ilustracyjnego bez porozumienia z Autorem. Redakcja nie zwraca niewykorzystanych materiałów i nie płaci honorariów autorskich, nie są również honorowane recenzje.