Redakcja „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” dokłada starań, aby na wszystkich etapach prac redakcyjnych kierować się poniższymi standardami etycznymi w celu zapewnienia rzetelności publikowanych na łamach pisma prac naukowych.

 

Cele i definicje

Stosowanie niniejszych zasad ma na celu uniknięcie nieetycznych praktyk w publikacji artykułów oraz konfliktu interesów między członkami Redakcji, autorami i recenzentami.

 

Nieetyczne praktyki w publikacji artykułów obejmują w szczególności:

 • plagiat (przedstawianie całości lub części cudzej pracy jako własnej, w tym także cytowania lub parafrazowania jej tekstu bez odesłania do źródła),
 • autoplagiat (przedstawianie jako nowy i niepublikowany artykułu, który został już opublikowany w całości lub części lub też został zgłoszony do innego pisma),
 • zduplikowane publikacje (przedstawianie przez więcej niż jeden artykuł tych samych danych, informacji i wniosków bez wzajemnych odniesień i odsyłaczy),
 • fabrykowanie danych (przedstawianie w artykule danych i informacji, które nie mają oparcia w źródłach i eksperymentach),
 • autorstwo-widmo (nieujawnianie rzeczywistego autora całości lub części tekstu),
 • autorstwo gościnne/honorowe/grzecznościowe (podawanie jako autorów artykułów osób, które nie wzięły udziału w ich przygotowaniu, w szczególności przełożonych rzeczywistych autorów).


Za konflikt interesów uważane są:

 • relacje podległości zawodowej,
 • inne relacje ekonomiczne, które mogą zakłócić bezstronną ocenę,
 • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu dwóch lat przed przygotowaniem recenzji,
 • bezpośrednie relacje osobiste.


Zasady publikowania i prawa autorskie

Publikowanie tekstów w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” jest nieodpłatne.

 

Teksty publikowane są w numerze drukowanym oraz (od 2018 r.) w wersji elektronicznej na stronie pisma na eJournals. Portalu Czasopism Naukowych. Dostęp do elektronicznej wersji pisma jest nieodpłatny. Wersja elektroniczna pisma będzie dostępna na ww. stronie internetowej, nawet jeżeli pismo przestanie być wydawane.

 

Artykuły objęte są licencją CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe). Czytaj więcej: Podsumowanie licencjiLicencja.

 

Postępowanie w przypadku nieetycznych praktyk

W przypadku podejrzenia nieetycznych praktyk Redakcja dążyć będzie do szybkiego i rzetelnego wyjaśnienia sprawy zgodnie z zasadami i schematami postępowania sformułowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe opisy postępowania procedur i właściwych praktyk zamieszczone są na stronie internetowej  stronie internetowej COPE.

 

Jeżeli stwierdzona nieetyczna praktyka dotyczy jeszcze nieopublikowanego artykułu, Redakcja podejmie jedno z następujących działań:

 • wezwie autora do wprowadzenia niezbędnych zmian, w razie potrzeby wstrzymując procedurę recenzji i/lub powołując dodatkowych recenzentów (np. w przypadku niejasności dotyczących przedstawianych wyników badań lub listy autorów),
 • odrzuci artykuł, w razie potrzeby informując o stwierdzonych nieetycznych praktykach zainteresowane strony trzecie, jak np. pracodawcę autora lub redakcje innych czasopism, do których został zgłoszony ten sam artykuł (np. w przypadku stwierdzenia plagiatu lub zduplikowanej publikacji).


Jeżeli stwierdzona nieetyczna praktyka dotyczy już opublikowanego artykułu, Redakcja podejmie jedno z następujących działań:

 • zamieści korektę w najbliższym wydanym numerze oraz na stronie internetowej (np. w przypadku konieczności sprostowania drobnych błędów lub zmiany na liście autorów artykułu),
 • zamieści przesłany list do Redakcji w najbliższym wydanym numerze oraz na stronie internetowej (np. w przypadku konieczności wyjaśnienia zmian na liście autorów artykułu),
 • zamieści artykuł redakcyjny z wyrazami zaniepokojenia w najbliższym wydanym numerze oraz na stronie internetowej (np. w sytuacji zaistnienia poważnych wątpliwości dotyczących przedstawionych w artykule danych, jeżeli nie udało się ich w wyczerpujący sposób wyjaśnić z autorem),
 • wycofa artykuł, zamieszczając odpowiednią informację w najbliższym wydanym numerze oraz na stronie internetowej (np. w przypadku stwierdzenia plagiatu lub zduplikowanej publikacji).


Obowiązki Redakcji

Członkowie Redakcji zobowiązują się do:

 • decydowania o publikacji zgłoszonych artykułów wyłącznie na podstawie ich wartości naukowej i ocen recenzentów, bez względu na pochodzenie etniczne i społeczne, wyznanie, światopogląd, rasę, płeć, orientację seksualną i afiliację autora,
 • informowania na stronie internetowej o wytycznych dla autorów zgłaszanych tekstów oraz o procedurach recenzowania,
 • informowania autorów o podjętej decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonego artykułu wraz z przekazaniem uzasadnienia, wniosków recenzji i sugestii zmian w teście,
 • zachowania poufności informacji o autorstwie zgłoszonych artykułów do czasu ich publikacji oraz poufności wniosków recenzji,
 • niewykorzystywania zgłoszonych tekstów w innym celu niż publikacja,
 • publikowania korekt, sprostowań, przeprosin i innych informacji dotyczących już wydanych artykułów lub wycofania wydanego artykułu, jeżeli będzie to konieczne,
 • rezygnacji z prac redakcyjnych nad artykułem, jeżeli istnieje konflikt interesów z jego autorem,
 • przestrzegania podczas prac redakcyjnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.


Obowiązki autorów

Zgłoszenie artykułu jest równoznaczne z zapewnieniem, że:

 • badania opisane w artykule były prowadzone z zachowaniem zasad rzetelności naukowej i artykuł jest oparty na prawdziwych danych,
 • artykuł jest pracą oryginalną, niepublikowaną (wyjąwszy przypadek przekładów) oraz niezgłoszoną do innego pisma,
 • lista autorów artykułu jest kompletna i wszyscy wymienieni autorzy wnieśli wkład w jego powstanie,
 • autor artykułu uzyskał od właścicieli praw autorskich do ilustracji wykorzystanych w artykule zgodę na ich publikację,
 • autor zapoznał się z zamieszczoną na stronie internetowej pisma klauzulą dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych i wyraża na zgodę na jej zapisy.


Autorzy artykułów zobowiązują się do:

 • współpracy z Redakcją w procesie recenzowania i wydawania zgłoszonego artykułu,
 • zawarcia w tekście artykułu stosownej informacji, jeżeli jest on przedrukiem lub przekładem,
 • zawarcia w tekście artykułu informacji o otrzymanym finansowaniu,
 • poinformowania Redakcji o możliwym konflikcie interesów w procesie prac redakcyjnych,
 • przekazania Redakcji korekty artykułu lub wycofania artykułu, jeżeli będzie to konieczne.


Obowiązki recenzentów

Recenzenci zobowiązują się do:

 • rzetelnej i obiektywnej oceny artykułu,
 • przedstawienia uwag, których wprowadzenie podniesie wartość naukową artykułu,
 • zachowania poufności w odniesieniu do recenzowanego artykułu i niewykorzystywania go w innym celu niż przygotowanie recenzji,
 • powstrzymania się od recenzji, jeżeli tematyka artykułu wykracza poza ich kompetencje,
 • poinformowania Redakcji o możliwych naruszeniach zasad etycznych w recenzowanym artykule,
 • poinformowania Redakcji o możliwym konflikcie interesów,
 • przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w odniesieniu do ocenianego artykułu.