FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Przetwarzanie danych osobowych Autorów

Zasady przetwarzania danych osobowych Autorów

Administratorem danych osobowych Autorów jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN z siedzibą w Warszawie (00-330), ul. Nowy Świat 72 p. A09, tel. +48 22 65 72 746, e-mail ihn@ihnpan.pl


Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod tel. +48 605 976 900 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej iod.ihn@bims.home.pl


Dane osobowe Autorów:

 1. są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO, w celach wydawniczych, związanych z publikacją pracy Autora;

 2. mogą zostać udostępnione podmiotom prowadzącym obsługę administracyjno-organizacyjną Administratora oraz innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, jak również – w zakresie informacji o autorze (w tym afiliacji, miejsca zamieszkania, adresu poczty elektronicznej) – mogą zostać upublicznione wraz z pracą Autora;

 3. będą przechowywane zgodnie z przepisami o archiwizacji;

 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

 5. Autorowi Przysługuje prawo:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
  •  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
   – na zasadach określonych w RODO.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości publikacji pracy.