Zgłoszenia tekstów

 1. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, przeglądy stanu badań, edycje tekstów źródłowych, polemiki, artykuły recenzyjne i recenzje oraz sprawozdania z wydarzeń w życiu naukowym. Drukowane są teksty oryginalne i niepublikowane, zgodne z deklarowanymi misją i celami czasopisma.

 2. Po zgłoszeniu artykułu autorzy proszeni są o złożenie oświadczenia autorskiego. Po przyjęciu do druku artykułu autorzy zobowiązani są do zawarcia umowy wydawniczej. Wzory oświadczenia i umowy znajdują się na stronie internetowej czasopisma.

 3. Zgłaszając tekst, autorzy oświadczają, że zapoznali się z zamieszczonym na stronie internetowej czasopisma opisem zasad etyki wydawniczej i pozostałych praktyk stosowanych w czasopiśmie oraz wyrażają zgodę na ich zapisy.

 4. Zgłaszając tekst, autorzy oświadczają, że zapoznali się z zamieszczoną na stronie internetowej czasopisma klauzulą dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych i wyrażają zgodę na jej zapisy.

 5. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian redakcyjnych przed publikacją tekstów.

 6. Teksty należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej czasopisma. Redakcja nie przyjmuje zgłoszeń dokonanych w inny sposób i niezgodnych z zasadami niniejszej instrukcji. Redakcja nie kontaktuje się z autorami w innej formie niż elektroniczna.

 

Zasady przygotowania tekstu

 1. Teksty należy zgłaszać w formie elektronicznej w plikach doc, docx i odt.

 2. Przed tekstem należy zamieścić: imiona i nazwiska autorów wraz z afiliacjami lub miejscami zamieszkania i numerami ORCID, streszczenie w języku polskim lub angielskim (do 1500 znaków) oraz słowa kluczowe (w tym określenie zakresu w obrębie historii nauki) w języku polskim i angielskim. Po tekście należy zamieścić: bibliografię sporządzoną zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego, informację o finansowaniu (jeżeli jest konieczna), podziękowania (jeżeli są konieczne) oraz informację o autorach (do 500 znaków na autora) z kontaktowymi adresami poczty elektronicznej. Recenzje książek i teksty okolicznościowe nie powinny zawierać dodatkowych elementów poza danymi autorów i tytułem.

 3. Przywoływane w artykule cytaty muszą być zapisane w języku artykułu (przetłumaczone staraniem autorów bądź przywołane za wydanym przekładem). W szczególnych przypadkach, gdy ma to znaczenie dla zrozumiałości wywodu, dopuszczalne jest zamieszczenie tekstu oryginalnego jako dodatku do przetłumaczonego.

 4. Cytaty powinny być ujęte w cudzysłów („”). Początku i końca cytatu nie należy zaznaczać wielokropkiem. Dłuższe cytowane fragmenty należy zapisywać w formie wciętego akapitu bez cudzysłowu. Opuszczenia w tekście należy oznaczać symbolem [...] (wyjąwszy opuszczenia na początku i końcu cytatów). Do wyróżnień w środku cytatów należy stosować cudzysłów wewnętrzny («»). Wtrącenia autorskie w przywoływanych cytatach należy oznaczać nawiasami kwadratowymi, np.: [podkreślenie – A.T.].

 5. Teksty napisane innymi alfabetami niż łaciński należy: (w tekście głównym) zapisywać w transkrypcji; (w przypisach i bibliografii) zapisywać w transliteracji zgodnej z regulacjami ISO lub Polską Normą.

 6. Należy stosować oryginalną pisownię imion i nazwisk, np. „Dmitrij”, nie „Dymitr”; „George”, nie „Jerzy”. Wyjątek stanowią nazwiska, które mają powszechnie przyjętą wersję polską (np. Kartezjusz), w tym imiona władców (np. Ludwik XIV).

 7. Lata i wieki należy zapisywać według wzoru: 1862 r., XIX w. Miesiące należy zapisywać: (w tekście głównym) słownie, np. 15 marca 1862 r.; (w przypisach) cyframi arabskimi, np. 15.03.1862 r. W nazwach dekad nie należy używać cyfr, np.: „lata pięćdziesiąte” (nie: „lata 50.”). Ery należy zapisywać konsekwentnie według jednego ze wzorów: p.n.e./n.e. lub przed Chr./po Chr.

 8. Jednostki układu SI należy zapisywać symbolami.

 

Format przypisów i opisów bibliograficznych

 1. Należy stosować przypisy dolne.

 2. Opisy bibliograficzne powinny być sporządzone zgodnie z poniższymi wzorami i zasadami:

  1. Wydawnictwa zwarte: A.C. Crombie, Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej, t. 1,Nauka w średniowieczu w okresie V–XIII w., tłum. S. Łypacewicz, Warszawa 1960, s. 133–138; Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, wyd. Z. Nowak, P. Szafran, Warszawa 1974, s. 105.

  2. Rozdziały w pracach zbiorowych: J. Dobrzycki, Mikołaj Kopernik, [w:] Historia astronomii w Polsce, t. 1, red. E. Rybka, Wrocław 1975, s. 144–145.

  3. Artykuły w czasopismach: J. Kurkowski, Dzieje Rosji w piśmiennictwie stanisławowskim po pierwszym rozbiorze, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2017, t. 62, nr 4, s. 16–17.

  4. Wydawnictwa w serii: S. Zamecki, Powstanie koncepcji atomistyczno-molekularnych. Studium historyczno-metodologiczne, Warszawa 2002 (Monografie z Dziejów Nauki, t. 153), s. 31–42.

  5. Hasła słownikowe i encyklopedyczne: (hasła mające podanego autora) W. Wojtkiewicz-Rok, Sieradzki Włodzimierz Jan, [w:] Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, t. 2, z. 3, red. B. Urbanek, Warszawa 2000, s. 84–88; (hasła niemające podanego autora) Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek, Warszawa 1966, s.v. astronomia.

  6. Artykuły w prasie z datą dzienną: L. Daniluk, Listy Lwowskie, „Czas” 13.09.1934, nr 252, s. 2. Jeżeli artykuł prasowy nie ma autora i/lub tytułu, należy podać wszystkie pozostałe elementy opisu.

  7. Materiały archiwalne i niepublikowane: Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften [ABBAW], Preußische Akademie der Wissenschaften (1700–1811) [PAW (1700–1811)], I-XIV-26 Acta betr. das Observatorium und den Astronomen, 1713–1746, k. 17r. Przy kolejnych cytowaniach należy używać wprowadzonych skrótów nazw oraz pomijać tytuły powtarzających się zespołów i jednostek, przytaczając tylko ich numery: ABBAW, PAW (1700–1811), I-XIV-26, k. 17r.

  8. Strony internetowe: M. Piekarski, Karol Mikuli (1821–1897), portalmuzykipolskiej.pl/pl/osoba/3243-karol-mikuli [dostęp 2.08.2022]. Korzystając z elektronicznych wersji książek i czasopism, należy stosować zasady opisu właściwe dla publikacji drukowanych i nie należy podawać adresu internetowego.

 3. Przy kolejnym cytowaniu pracy należy podawać początek tytułu bez wielokropka, np.: A.C. Crombie, Nauka średniowieczna, t. 1, s. 133–138. Nie należy stosować skrótu op. cit. Przy odwoływaniu się w następujących po sobie przypisach do tych samych autorów lub dzieł należy stosować: idem, eadem, iidem, eaedem, ibidem.

 4. W przypisach i bibliografii należy używać następujących skrótów: s.; k.; wyd.; oprac.; red. (nie: pod red.); por.; zob.; cyt. za; tłum.; r.; r. akad.; r. szk.; t.; nr; z.; cz.

 5. W bibliografii źródła i literatura przedmiotu powinny być rozdzielone.

 6. W bibliografii inicjały imion autorów powinny stać po nazwiskach, powinny być podane pełne zakresy stron rozdziałów i artykułów oraz numery DOI publikacji, np.: Urbanek B., Najstarsze miejskie szpitale polskiego Wilna (do 1939 r.), „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” 2021, t. 27, z. 2, s. 47–63, DOI 10.4467/12311960MN.21.013.15241.

 

Ilustracje i tabele

 1. Ilustracji nie należy zamieszczać w tekście artykułu, lecz przesyłać jako osobne pliki w rozdzielczości minimum 300 dpi w formacie jpg, tif lub bmp. Nazwy plików powinny zawierać numery odnoszące się do zaznaczonych w artykule miejsc. Podpisy pod ilustracjami powinny zawierać informację o źródle lub autorze oraz znajdować się w tekście artykułu w miejscach, w których mają być zamieszczone. Nie należy przesyłać osobno wykazu ilustracji. Autorzy są zobowiązani uzyskać od właścicieli praw autorskich zgody na wykorzystanie ilustracji.

 2. Tabele należy zamieścić w tekście artykułu. Nie należy przesyłać tabel w osobnych plikach. Tabele powinny być opatrzone kolejnymi numerami i tytułami oraz informacjami o źródle lub autorze.