FAQ

Studia Religiologica

2012 Następne

Data wydania: 21.01.2013

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktorzy numeru Dominika Motak, Elżbieta Przybył-Sadowska

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: apophatic theology, Wittgensteinian philosophy of religion, Swansea School, Rush Rhees, Peter G. Winch, Dewi Z. Phillips ; teologia apofatyczna, Wittgensteinowska filozofi a religii, Szkoła ze Swansea, Dewi Z. Phillips, traducianism, Zeller. ; animacja, Arystoteles, kreacjonizm, Bóstwo, boskie nasienie, boskość, embriogeneza, bóg/Bóg, istota ludzka, dusza, św. Tomasz, traducjanizm, Zeller, animation, Aristotle, Brentano, creationism, Deity, divine seed, divinity, Eberl, embryogenesis, god / God, human being, nous, nous pathetikos, nous poietikos, soul, St. Thomas, theion sperma, Judaism, evolution, religions, costly signals, memes ; judaizm, ewolucja, religie, kosztowne sygnały, memy, religiosity, structure of religiosity, prayer, projective techniques, TAT (Thematic Apperception Test) ; religijność, struktura religijności, modlitwa, metody projekcyjne, TAT (Test Apercepcji Tematycznej), induction of trance; shamanic trance state; role theory; mirror neuron system ; indukcja transu, szamański stan transowy, teoria roli, system neuronów lustrzanych, Rosyjska Cerkiew Prawosławna, relikwie, komunizm, kampanie antycerkiewne ' The Russian Orthodox Church, relics, communism, anti-religious campaign, Dönmeh, judaizm, kabała, etyka „odwrócona”, antynomizm, Tora de-’Acilut–Tora de-Beri’a, Gershom Scholem ; Sabbataism (Sabbatianism), Sabbatai Zevi, Judaism, Kabbalah, “upturned” ethics, antinomism, Torah de-’Atzilut–Torah de-Beri’ah, Gershom Scholem, sabataizm, Sabataj Cwi