FAQ

Studia Religiologica

Instrukcje dla Autorów

Wytyczne dla Autorów

Teksty proponowane do druku w Studia Religiologica nie mogą być wcześniej publikowane, ani w tym samym czasie złożone w innych czasopismach. Do tekstu należy dołączyć informację o Autorze/Autorach - imię i nazwisko, stopień oraz tytuł naukowy, afiliacja i adres do korespondencji (wraz z adresem e-mail) oraz oświadczenie o wkładzie innych osób w powstanie artykułu (plik oświadczenia do pobrania poniżej).

Artykuły naukowe, po wstępnej akceptacji przez Redakcję, są przesyłane do recenzji dokonywanej przez recenzentów będących samodzielnymi pracownikami naukowymi. Po wpłynięciu recenzji Redakcja decyduje o przyjęciu artykułu do druku, o czym informuje Autora.

Recenzje, komunikaty i sprawozdania proponowane do druku w Studia Religiologica kwalifikowane są przez Redakcję.

 

Uwagi redakcyjne
  • Tekst powinien mieć postać pliku tekstowego w formacie A4.
  • Czcionka: tekst główny - 12 pkt Times New Roman, przypisy dolne - 10 pkt Times New Roman. Interlinia: tekst główny - 1,5 wiersza, przypisy dolne - 1 wiersz.
  • Marginesy: lewy - 3 cm, pozostałe - 2,5 cm.
  • Ujednolicona i ciągła numeracja stron.
  • Przypisy w postaci klasycznej powinny być umieszczone na dole strony (niewskazane przypisy wewnątrztekstowe, tzw. harwardzkie). Należy stosować powszechnie przyjęte skróty w języku łacińskim, takie jak: op.cit. (dzieło cytowane), ibidem (tamże), idem (tenże), eadem (taż), iidem (ciż), eaedem (też), itd.
  • Do tekstu powinno zostać dołączone streszczenie w języku polskim i angielskim (maksimum 900 znaków ze spacjami), a także słowa kluczowe po polsku i angielsku.

Rekomendowany zapis bibliograficzny

U. Bianchi, The Greek Mysteries, Leiden 1976.

G.G. Stroumsa, Dreams and Visions in Early Christian Discourse [w:] Dream Cultures. Towards a Comparative History of Dreaming, D. Shulman, G.G. Stroumsa (eds.), New York 1999, s. 189-212.

S. Bylina, The Church and Folk Culture in Late Medieval Poland, „Acta Poloniae Historica" 1993, nr 68, s. 27-42.

M. Spitzer, Jak uczy się mózg,tłum. M. Guzowska-Dabrowska, Warszawa 2008, s. 134.

S. Bloodworth, Gender relations in Aboriginal society, http://www.anu.edu.au/polsci/marx/interventions/gender.htm [dostęp: 10.09.2011].


Artykuł należy nadesłać na adres Redakcji w wersji elektronicznej (przesłać na adres e-mail studia.religiologica@uj.edu.pl). Elektroniczna postać tekstu może być przygotowana w dowolnej wersji znanych edytorów. Jeżeli tekst zawiera nietypowe czcionki, należy je dołączyć.

ORCID

Autorów i współautorów publikujących artykuły w "Studia Religiologica" zachęcamy do rejestracji w bazie ORCID (Open Researcher and Contributor ID).


ORCID to rejestr unikalnych identyfikatorów dla naukowców i badaczy, który jest otwarty, przejrzysty, mobilny i służy jednoznacznej identyfikacji autorów oraz ich publikacji.


Bezpłatnej rejestracji można dokonać na stronie ORCID

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych