FAQ

Labor et Educatio

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania czasopisma naukowego Labor et Educatio

Procedura recenzowania czasopisma naukowego Labor et Educatio odwołuje się do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Rada Redakcji Czasopisma Naukowego Labor et Educatio przewidziała następującą procedurę recenzowania:

  • Każdy z Autorów, który przesyła artykuł do opublikowania na łamach Labor et Educatio wyraża zgodę na procedurę recenzji.
  • Recenzji dokonuje się dwuetapowo: w pierwszej kolejności artykuł poddawany jest ocenie formalnej przez Radę Redakcji Labor et Educatio, jeśli uzyska pozytywną ocenę, zostaje przekazany do recenzji dwóm niezależnym recenzentom, nie będącym w składzie Rady Redakcji, którzy posiadają stopień doktora habilitowanego (bądź wyższy) oraz nie są związani umową o pracę z jednostką wydającą Czasopismo Naukowe Labor et Educatio. Recenzenci ani Autorzy nie znają swoich danych.
  • Decyzję o publikacji podejmuje Redakcja w oparciu o dwie pozytywne recenzje. W przypadku dwóch negatywnych recenzji artykuł jest odrzucany. W przypadku, gdy recenzje są sprzeczne (jedna dopuszcza, a druga odrzuca publikację), powoływany jest trzeci Recenzent, którego ocena jest decydująca.
  • Autorzy artykułów przyjętych do druku zobowiązani są podpisać umowę wydawniczą oraz oświadczenia (o finansowaniu prezentowanych badań, o niewstępowaniu konfliktu interesów), znajdujące się w umowie. Plik do pobrania poniżej.

Chcemy nadmienić, że artykuły będą recenzowane anonimowo. Każdorazowo artykułowi będzie nadawany tzw. "numer redakcyjny", dzięki któremu możliwe będzie zidentyfikowanie go w dalszych procedurach. Autor będzie poinformowany o wyniku procedury recenzenckiej.


Teksty niebędące artykułami naukowymi (recenzje, komunikaty, sprawozdania itp.) nie podlegają procedurze recenzowania; o ich dopuszczeniu do druku decyduje Zespół Redakcyjny.