FAQ

Labor et Educatio

Misja i cele

Labor et Educatio

Czasopismo "Labor et Educatio" to recenzowane czasopismo naukowe Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wydawane w formie rocznika w wersji drukowanej i cyfrowej.


Czasopismo ukierunkowane jest na propagowanie najnowszych dokonań naukowo-badawczych z zakresu dyscyplin: pedagogiki oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Tym samym daje pole do naukowego dyskursu oraz dzielenia się problematyką ulokowaną w pedagogice społecznej, pedagogice pracy, a także innych subdyscyplinach pedagogiki, jak i zagadnieniami z zarządzania strategicznego, innowacji w zarządzaniu projektami, zrównoważonego zarządzania, kultury organizacyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi oraz innymi kwestiami z tej dyscypliny. Czasopismo zmierza do promowania oraz dostarczania wnikliwych analiz i najnowszych badań. Redakcja otwiera przestrzeń do promowania oryginalnych myśli naukowych i idei, promując interdyscyplinarne podejście do zagadnień z zakresu zarządzania i jakości, a także pedagogiki. Publikowane są tylko recenzowane, oryginalne artykuły podejmujące promowaną przez czasopismo problematykę.

 

Treści artykułów wydawanych w czasopiśmie „Labor et Educatio” już od pierwszego numeru wydanego w 2013 roku, koncentrują się różnorodnych perspektywach i kontekstach życia społecznego, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym. Pierwszy numer dedykowany był zagadnieniom wielowymiarowości pracy ludzkiej, natomiast kolejne poruszały kwestie wyzwań współczesnego rynku pracy, edukacji, a także problematyki związanej z karierą zawodową.

 

Rozszerzając naukowo-badawcze pola analiz od roku 2015 czasopismo  publikuje artykuły w językach kongresowych, wprowadzając również nowy dział Varia. Zabieg ten umożliwił ubogacenie tematyki poszczególnych numerów interdyscyplinarnością i różnorodnością zagadnień wpisujących się w obszary tematyczne wykraczające poza przewodni kontekst tematyczny danego numeru. Od numeru 5 wydanego w 2018 czasopismo wydawane jest wyłącznie w języku angielskim, co sprzyja międzynarodowej wymianie najnowszych trendów teoretycznych, empirycznych oraz najnowszych badań w zakresie tematu przewodniego danego numeru.

 

Misją czasopisma „Labor et Educatio” jest łączenie obszarów nauk społecznych, szczególnie zaś nauk o zarządzaniu i jakości oraz pedagogiki. Celem jest zintegrowanie teorii i praktyki, dających przestrzeń dla interdyscyplinarnych i innowacyjnych koncepcji. Taki koncept ma na celu inspirowanie autorów do wprowadzania pozytywnych zmian w obszarze zarządzania, jakości i edukacji w ujęciu holistycznym.

 

Zapraszamy do publikowania na łamach "Labor et Educatio" artykułów, recenzji i sprawozdań zarówno teoretyków, jak i badaczy z ośrodków akademickich w Polsce i za granicą. Czasopismo to platforma wymiany oryginalnych poglądów innowacyjnych, interdyscyplinarnych badań, będących kluczem do rozwoju dyscyplin wpisujących się w obszar nauk społecznych, a tym samych do jakościowego rozwoju współczesnych praktyk zarządczych i edukacyjnych.

 

Zapraszamy do składania artykułów do najnowszego numeru Labor et Educatio drogą mailową: laboreducatio@gmail.com