FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Misja i cele czasopisma

„Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ" to czasopismo naukowe powstałe w 2008 roku przy Instytucie Muzykologii UJ. Stanowi ono forum prezentacji badań młodych naukowców (doktorów, doktorantów, absolwentów, studentów) zainteresowanych szeroko pojmowaną tematyką muzykologiczną. Możliwość publikacji artykułów anglojęzycznych oraz współpraca z recenzentami z całego świata tworzy międzynarodowy charakter naszego pisma, tym samym umożliwiając wymianę myśli i doświadczeń między polskimi a zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dotychczas na łamach Kwartalnika pojawiły się publikacje młodych badaczy zarówno z Polski, jak i m.in. z Austrii, Belgii, Francji i Włoch.


KMM UJ to pismo publikujące materiały z różnych subdyscyplin muzykologii, takich jak historia muzyki, teoria muzyki, etnomuzykologia, a także zagadnienia estetyczne i problematyka dotycząca recepcji muzyki. Teksty zamieszczane są po wcześniejszym poddaniu ich procesowi tzw. „podwójnie ślepej recenzji”, co pozwala na selekcję materiałów pod względem merytorycznym. Aktualnie z redakcją współpracuje ponad stu ekspertów z czołowych uniwersytetów i akademii muzycznych, zarówno polskich, jak i zagranicznych (szczegółowa lista dostępna w zakładce Recenzenci).


Kwartalnik, powstały z inicjatywy studentów na czele z Agnieszką Kołtun, wydawany jest przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ. Został zarejestrowany przez Bibliotekę Narodową pod numerami ISSN 2956-4107 (wersja drukowana) oraz ISSN 2353-7094 (wersja online). Do 2013 roku czasopismo zarejestrowane było pod numerem ISSN 2080-3249 i nazwą „Kwartalnik Studentów Muzykologów UJ".


Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej publikacja w „Kwartalniku Młodych Muzykologów UJ" jest premiowana 5 punktami.


Właściciel czasopisma: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii UJ, Koło Naukowe Studentów Muzykologii