FAQ

Prace Etnograficzne

Dla Autorów

Zasady redakcyjne dla autorów zgłaszających teksty do ZNUJ „Prac Etnograficznych”

 1. Materiały do „Prac Etnograficznych” (w języku polskim lub angielskim) należy dostarczyć w formie elektronicznej, w postaci pliku Microsoft Office (.doc, .docx) lub Open Office (.odt) poprzez Panel Redakcyjny lub na adres sekretarza redakcji: prace.etnograficzne@uj.edu.pl.

 2. Przesłanie artykułu do druku jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była dotychczas publikowana i nie jest przygotowywana do druku gdzie indziej.

 3. Prosimy o staranne przygotowanie artykułów pod względem językowym i zgodnie z wymaganiami formalnymi. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w nadesłanych tekstach (również w tytułach).

 4. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim (do 150 słów), słowa kluczowe, adres mailowy oraz krótki biogram.

 5. Zamieszczenie ilustracji (fotografii, tabel i rycin) będzie możliwe pod warunkiem wcześniejszego dostarczenia redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich do ilustracji.

 6.  Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman 12 punktów dla tekstu głównego (10 punktów dla przypisów tekstowych), o interlinii 1,5 wiersza w tekście głównym i 1.0 w przypisach tekstowych. Numery stron umieszczamy w prawym dolnym rogu.

 7. Objętość artykułów naukowych powinna wynosić od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego (20-40 000 znaków ze spacjami, przypisami i bibliografią).

 8. Imię i nazwisko autora należy umieścić na pierwszej stronie tekstu, po lewej stronie, u góry. Poniżej powinna zostać umieszczona informacja o afiliacji autora. Tytuł tekstu wypośrodkowany, pogrubioną czcionką. 
  Przykład:

  Kazimierz Moszyński
  Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
  Uniwersytet Jagielloński
  Łemkowie na Grenlandii, czyli piechotą do Kanady

 9. Osoby (autorzy, twórcy, redaktorzy itp.) wymieniane w tekście podawane są z pełnym imieniem i nazwiskiem jedynie za pierwszym razem. Kolejny raz przywołujemy samo nazwisko.

 10. Cytowane w tekście i przypisach fragmenty innych prac, dokumentów bądź edycji źródłowych oddajemy czcionką prostą, biorąc całość w cudzysłów. Cudzysłowy powinny być polskie (dolny i górny). Tekst cytowany w cytacie powinien być ujęty w tzw. żabki (« »). Cytaty dłuższe niż 3 wersy wydzielamy z tekstu, zapisujemy je czcionką 10, odstęp 1.0 i bez cudzysłowu.

 11. W tekście i bibliografii tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł artystycznych zapisujemy czcionką pochyłą (kursywa). Tytuły gazet i czasopism zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie.

 12. Zwroty w języku obcym – łacińskie, angielskie itp. należy zapisać kursywą.

 13. Fragmenty, które chcemy w tekście wyróżnić, zapisujemy pogrubioną czcionką. Stosujemy podtytuły pogrubione, nienumerowane.

 14. Zapis pozycji bibliograficznych pisanych cyrylicą należy sporządzić zgodnie z zasadami polskiej transliteracji.

 15. Uprzejmie prosimy o ujednolicony zapis bibliograficzny, zapis cytatów, dat, liczb etc.

 16. Obowiązują przypisy harvardzkie.

  W przypadku powoływania się na więcej niż jedną pracę jednego autora, porządkujemy je w kolejności wydania (od najstarszego do najnowszego). Jeśli powołujemy się na więcej niż jedną publikację tego samego autora z tego samego roku, oznaczamy je w przypisie w tekście małymi literami „a”, „b”, „c” etc. obok roku wydania.

  W przypadku powoływania się na pracę więcej niż trzech autorów (redaktorów), zapisujemy nazwisko pierwszego i inicjał jego imienia oraz skrót „i in.”

  Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać: nazwisko autora, rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis. Np.
  (Fiske 2010: 35)

 17. Bibliografia:
  • Odstęp między wierszami: 1.5

  • Wymagany zapis:
   • książki, monografie
    nazwisko + inicjał imienia + kropka, przecinek
    ROK Tytuł +przecinek, MIEJSCE WYDANIA + kropka
    Np.
    Fiske J.,
    2010 Zrozumieć kulturę popularną, przeł. K. Sawicka, Kraków.

    • W przypadku dzieł tłumaczonych należy podawać nazwisko tłumacza. Np.
     Meder T.,
     2010 One plus one. Film i branding, przeł. M. Saryusz-Wolska, [w:] Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa, A. Gwóźdź (red.), Warszawa.

   • prace zbiorowe
    nazwisko + inicjał imienia + kropka, przecinek
    ROK Tytuł +przecinek + [w:] + Tytuł + inicjał imienia i nazwisko redaktora + MIEJSCE WYDANIA + zakres stron + kropka
    Np.
    Kaniowska K.,
    2009 Heurystyczna wartość wiedzy antropologicznej, [w:] Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, red. A. Pomieciński, S. Sikora, Poznań, s. 19-41.

    Staszczak Z. (red.),
    1987 Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa – Poznań.

   • czasopisma
    nazwisko + inicjał imienia + kropka, przecinek
    ROK Tytuł +przecinek + „Tytuł czasopisma” + Numer wydania (tom, zeszyt etc.) + zakres stron + kropka
    Np.
    Čolovič I.,
    2012 O makietach i sztafetach, przeł. M. Petryoska, „Herito”, nr 7 (2), s. 12-20.

   • dokumenty archiwalne
    nazwa archiwum + nazwa zbioru + sygnatura teczki + nazwa dokumentu, strona (jeśli jest paginacja)

   • materiały internetowe
    tytuł strony + adres strony + data dostępu:
    Np.
    Stęszewski J.,
    2002 Folklor i folkloryzm wczoraj, dziś i jutro, http://www.gadki.lublin.pl/encyklopedia/artykuly/folklor_i_folkloryzm_wczoraj.html (dostęp: 4.12.2012).

   • UWAGA: W wypadku powoływania się na strony internetowe, a nie zamieszczone na nich autorskie teksty, osobno pod bibliografią umieszczamy nazwy adresy tych stron wraz z datą dostępu jak wyżej.

Instrukcje dla Autorów – zgłoszenia poprzez Panel Redakcyjny

Aby dodać propozycję artykułu do czasopisma należy się ZAREJESTROWAĆ wybierając opcję Zarejestruj, aby zgłosić tekst”. Na adres mailowy podany podczas rejestracji zostanie przesłany link aktywacyjny. Po aktywowaniu konta można przejść na stronę logowania.


DODAWANIE NOWEGO ARTYKUŁU


Krok 1:
po zalogowaniu należy wybrać ikonę „Zgłoś nowy tekst”. Wszystkie pola w formularzu z * są obowiązkowe. Prosimy o wpisanie tytułu artykułu w obu językach.

Jeżeli artykuł został napisany przez więcej niż jednego autora, prosimy o ich dodanie i ustawienie w odpowiedniej kolejności. Prosimy również o  wskazanie udziału procentowego każdego z autorów w wiadomości do Redakcji. Suma poszczególnych udziałów nie może być większa ani mniejsza niż 100%.


Krok 2: 
Zaznaczenie obowiązkowych okienek, w tym o oświadczeniu o oryginalności i pierwszym wydaniu oraz potwierdzenie zapoznania się z polityka prywatności.


Krok 3:
 Dodawanie pliku z abstraktem w języku angielskim – ikona dodawaniu pliku.

Dodawanie pliku z artykułem – ikona "Dodaj plik".

Dodawanie materiału ilustracyjnego – ikona "Dodaj plik" (jeśli jest taka konieczność).


Krok 4:
 Wprowadzenie metadanych. Metadane takie jak tytuł i słowa kluczowe w języku angielskim są obowiązkowe.


PODSUMOWANIE

Wszystkie wprowadzone informacje można sprawdzić podczas dodawania artykułu. Przyciski menu sekcji pozwalają cofnąć się do konkretnego kroku i wprowadzić zmiany. Jeżeli wszystkie informacje są poprawne prosimy zatwierdzić artykuł za pomocą przycisku Zakończ proces zgłaszania tekstu.


Wszystkie wprowadzone dane zostaną zapisane, a artykuł zostanie przesłany do Redaktora czasopisma.


Prosimy o oczekiwanie na kontakt ze strony Redakcji czasopisma. Jeżeli artykuł zostanie zakwalifikowany do czasopisma zostanie przesłane powiadomienie na adres mailowy podany podczas rejestracji. W przypadku odrzucenia artykułu zostanie wysłane powiadomienie z podaniem przyczyny odrzucenia artykułu.


UWAGA!
 Prosimy nie zamieszczać w artykule swoich danych osobowych (imię, nazwisko, afiliacja i adres mailowy).

 

ORCID

Autorów i współautorów publikujących artykuły w "Pracach Etnograficznych" zachęcamy do rejestracji w bazie ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

ORCID to rejestr unikalnych identyfikatorów dla naukowców i badaczy, który jest otwarty, przejrzysty, mobilny i służy jednoznacznej identyfikacji autorów oraz ich publikacji.

Bezpłatnej rejestracji można dokonać na stronie: https://orcid.org/

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.