FAQ

Prace Etnograficzne

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Prace Etnograficzne

Zeszyty Naukowe UJ "Prace Etnograficzne" są recenzowanym czasopismem, które ukazuje się od roku 1963. U swoich początków prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Od lat 90. zeszłego wieku zeszyty przybrały postać wydawnictwa ciągłego, a wybrane numery są profilowane tematycznie. Obecnie czasopismo posiada szeroką formułę pod względem formy i treści. Publikowane są zarówno artykuły omawiające oryginalne badania, jak i perspektywy teoretyczne, zagadnienia z zakresu metodologii badań etnograficznych oraz historii dyscypliny. Czasopismo publikuje artykuły zarówno doświadczonych badaczy, jak i młodych badaczy.


Tematy poruszane dotychczas na łamach czasopisma obejmowały szerokie spektrum dotyczące między innymi:  praktykowania pamięci, migracji i mobilności, etniczności w Europie Środkowej, niewygodnego dziedzictwa, wizualności i nowych mediów, rytuałów, pragmatyki wypowiedzi w etnografii, muzealnictwa etnograficznego.


Od 2017 roku uruchomione zostały dodatkowe działy, które poszerzają propozycję i program wydawniczy „Prac Etnograficznych”. Wynika to z potrzeby ożywienia debaty intelektualnej i wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami i ośrodkami akademickimi.


Stałym punktem są omówienia znaczących publikacji naukowych oraz recenzje zarówno publikacji, jak i zdarzeń o charakterze artystyczno-społecznym, wystaw, festiwali czy też wydarzeń oraz projektów z zakresu antropologii wizualnej i nowych mediów. Dodatkowo, cyklicznie będą publikowane inne formy: fotoeseje, refleksje i raporty z badań terenowych, wywiady i rozmowy z badaczami oraz  komentarze. W przypadku wymienionych dodatkowych działów wybór materiału do publikacji będzie dokonywany przez redakcję czasopisma, a nie przez zewnętrznych recenzentów.


Omówienia i recenzje:
Omówienia (artykuły recenzyjne) i recenzje będą publikowane w ostatniej części każdego z numerów czasopisma (o objętości od 1000 do 2500 słów). Zaznaczamy, że chodzi nam o recenzje publikacji i wybitnych książek, zdarzeń o charakterze artystyczno-społecznym, wystaw, festiwali i wydarzeń z zakresu antropologii wizualnej i nowych mediów, które ukazały się lub miały miejsce najpóźniej w roku poprzedzającym wydawany numer czasopisma i mają istotne znaczenie dla antropologii.


Fotoeseje: 
Bierzemy pod uwagę, że dzisiaj antropolodzy, wyrażają się także poprzez inne alternatywne formy i środki wyrazu. Zapraszamy do nadsyłania fotoesejów (liczba zdjęć: od 9 do 15), którym towarzyszyć będzie tekst w formie autorskiego komentarza od 1000 do 2500 słów. Dodatkowo prosimy dołączyć słowa kluczowe. Warunkiem publikacji jest obowiązek uzyskania zgody na wykorzystanie materiału wizualnego.


Refleksje i raporty z badań terenowych:
Zakres możliwych metod prowadzenia etnograficznych badań terenowych jest bardzo szeroki i w dużej mierze uzależniony od realizowanego tematu, miejsca badań i osoby samego badacza oraz podejmowanych przez niego wyborów. W dziale „Refleksje i raporty z badań terenowych” zależałoby nam na publikowaniu wstępnych refleksji badawczych w oparciu o pierwsze rozpoznania terenowe i notatki badaczy prowadzących własne projekty badawcze (od 1500 do 2500 słów + słowa kluczowe).


Komentarze:
Biorąc pod uwagę, że żyjemy w społeczeństwach zmierzających się z wieloma problemami i wyzwaniami, głosy antropologów wydają się być ważnym elementem dyskursu publicznego. Zachęcamy do nadsyłania krótkich komentarzy w formie esejów (od 1000 do 2500 słów + słowa kluczowe), które dotyczyłyby tematyki obecnej we współczesnych debatach publicznych.

Misja i cele

Prace Etnograficzne”, to czasopismo, którego celem jest prezentowanie prac i wyników badań badaczy zainteresowanych etnologią i antropologią społeczno-kulturową. Zależy nam na tym, aby obok publikacji opartych na oryginalnych badaniach, czasopismo miało także charakter forum do dyskusji na temat kluczowych kwestii teoretycznych i metodologicznych związanych z dyscypliną.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów oraz współpracy przy kolejnych numerach „Prac Etnograficznych”.