FAQ

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego

2023 Następne

Data wydania: 05.2023

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Marek Chwała

Zawartość numeru

Łukasz Kmita

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2/2023, 2023, s. 7 - 8

Czytaj więcej Następne

Marek Chwała

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2/2023, 2023, s. 9 - 12

https://doi.org/10.4467/29563763.OLDK.23.001.17759
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (MPHKZ), ochrona dóbr kultury, Siły Zbrojne RP, konflikt zbrojny / international humanitarian law of armed conflict (IHLC), protection of cultural property, Polish Armed Forces, armed conflict, ochrona zabytków, prace konserwatorskie, dziedzictwo kulturowe, działania prewencyjne, pogotowie konserwatorskie / monument protection, conservation work, cultural heritage, preventive measures, conservation emergency service, osoby ochraniane, Służba Ochrony Państwa, wewnętrzne służby ochrony, działania ochronne, formy i metody ochrony / Cultural heritage sites, museums, threats to authorities, protected people, State Protection Service, internal protection services, protective actions, forms and methods of protection, obiekty dziedzictwa kulturowego, muzea, zagrożenia organów władzy, budynek archiwalny, materiały archiwalne, Archiwum Narodowe w Krakowie, zabezpieczanie zbiorów, archiwa państwowe / archival building, archival materials, National Archives in Krakow, safeguarding collections, state archives, energooszczędność, magazyn, Archiwum Narodowe, mikroklimat, ochrona zbiorów / energy efficiency, storage facility, National Archives, microclimate, collection preservation, zmiany klimatyczne, sztuczna inteligencja, zagrożenia polityczne i społeczne, dziedzictwo niematerialne, przestępstwa kryminalne, ataki hakerskie / climate change, artificial intelligence, political and social risks, intangible heritage, criminal offenses, hacking attacks, muzealnictwo, COVID-19, ucyfrowienie, sztuka w sieci / museology, COVID 19, digitization, art on the web, personel medyczny, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo personalne, COVID-19, pandemia / medical personnel, safety, personnel security, pandemic