FAQ

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego

Procedura recenzowania

Opis procedury

  1. Każdy z Autorów, który przesyła artykuł do opublikowania na łamach czasopisma wyraża zgodę na procedurę recenzji.

  2. Zespół redakcyjny półrocznika „Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego” decyduje o wstępnym przyjęciu lub odrzuceniu nadesłanego artykułu, kierując się zgodnością jego tematu z profilem czasopisma i spełnieniem kryteriów formalnych.

  3. Ocenę tekstu opracowania po dokonaniu wstępnej oceny przez Redaktora Naczelnego realizują powołani recenzenci, którymi są uznani specjaliści w dziedzinie nauki.

  4. Powołanie recenzentów i ich praca opiera się na  double-blind review process, w którym personalia recenzentów i autora w procesie recenzji nie są ujawnione, a identyfikacja ma miejsce poprzez tytuł utworu.

  5. Każdemu z artykułów, przesłanemu do recenzji, nadawany jest unikatowy kod.

  6. Recenzja realizowana jest w formie pisemnej (drukowanej) i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do wydania utworu lub odrzucenia.

  7. Decyzję o publikacji podejmuje Redakcja w oparciu o dwie pozytywne recenzje. W przypadku dwóch negatywnych recenzji artykuł jest odrzucany. W przypadku, gdy recenzje są sprzeczne (jedna dopuszcza, a druga odrzuca publikację), powoływany jest trzeci Recenzent, którego ocena jest decydująca.

  8. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

  9. Po procesie recenzyjnym Rada Redakcyjna decyduje o przyjęciu tekstu do druku lub jego odrzuceniu biorąc pod uwagę ostateczne rekomendacje zawarte w recenzjach.