FAQ

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego

Instrukcje dla Autorów

Wytyczne do publikacji

Wytyczne do publikacji w czasopiśmie „Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego” wydanego przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.Propozycje tekstów do publikacji mogą być przesyłane na adres mailowy Wydawnictwa: wydawnictwo@sapsp.pl

 • Artykuł należy przygotować w języku polskim
 • Tekst należy przygotować w edytorze MS Word z zastosowaniem czcionki Times New Roman, rozmiar  12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, marginesy – 2.5 cm, tekst wyjustowany.
 • Maksymalna ilość znaków ze spacją w przygotowywanym artykule to 40 000 wraz z przypisami i bibliografią.
 • Obowiązuje standard redagowania przypisów (w formie odsyłaczy bibliograficznych) i bibliografii ustalony przez American Psychological Association - APA.Wzór przypisów:

 1. publikacja 1 autora: Nazwisko autora (data) tekst.
  Przykład:  Stęplewski (2008) stwierdza, że....
  Badania wskazują, iż ... (Stęplewski, 2008).

 2. publikacja 2 autorów: Zawsze należy podać nazwiska obu autorów i datę publikacji.
  Przykład: Jak sugerują Aleksandrowicz i Wawrzyk (2010)...
  Badania wskazują, iż... (Aleksandrowicz,  Wawrzyk, 2010).

 3. publikacja 3-5 autorów: Przywołując pracę po raz pierwszy należy podać nazwiska wszystkich autorów, rozdzielając je przecinakami i stawiając spójnik „i” pomiędzy dwoma ostatnimi nazwiskami.
  Przykład: Jak sugerują Stęplewski, Aleksandrowicz i Wawrzyk (2014) ...
  Badania (Nowak, Kowalski i Kliś, 2014) wskazują, iż...

 4. Przy kolejnych odwołaniach do tej samej pracy można zastosować określenie
  „i współpracownicy”.

 5. publikacja 6 i więcej autorów: Należy wymienić nazwisko tylko pierwszego autora, zarówno gdy praca cytowana jest po raz pierwszy jak i w późniejszych przywołaniach.

 6. powołując się na kilka prac należy wymienić je alfabetycznie, według nazwiska autora;

 7. powołując się na kilka prac tego samego autora, wydanych w tym samym roku, po dacie podajemy oznaczenia a,b.c.Bibliografia

Bibliografia powinna być stworzona alfabetycznie.

Wzór tworzenia zapisu bibliograficznego:

 1. dla książki
  Nazwisko/Nazwiska autora/-ów, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
  Np. Wawrzyk, P. (2009). Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

 2. dla książki napisanej pod redakcją:
  Nazwisko/Nazwiska,I (red.) (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
  np. Ura, E., Piperzyn, S. (red.) (2015). Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 3. dla rozdziału w pracy zbiorowej:
  Nazwisko/Nazwiska, I. (rok). Tytuł rozdziału. W:  Nazwiska (red.), Tytuł książki (strony rozdziału). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
  Ziarko, J. (2010). Dylematy metodologiczne bezpieczeństwa jako nauki. W: R. Kwieciński (red.), Bezpieczeństwo. Wymiar współczesny i perspektywy badań, (s. 60-90). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

 4. artykuł w czasopiśmie:
  Nazwisko/Nazwiska, I (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika, strony artykułu.
  Jeśli artykuł ma numer DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu zapisu bibliograficznego.

 5. źródła internetowe:
  Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom(nr), strony. Pozyskano z: adres strony www.

  Jeśli cytowany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem w czasopiśmie, rozdziałem w książce czy też książką należy podać autora, datę publikacji, tytuł, informację o stronie skąd został pobrany tekst.Struktura artykułu:

 1. Imię i nazwisko Autora, afiliacja, numer ORCID

 2. Tytuł artykułu w języku polskim
 3. Tytuł artykuły w języku angielskim
 4. Tekst właściwy z podziałem na śródtytuły
 5. Streszczenie w języku polskim
 6. Streszczenie w języku angielskim
 7. Słowa klucz w języku polskim
 8. Słowa klucz w języku angielskim
 9. Bibliografia

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.