FAQ

Teoria Polityki

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2020 Następne

Data wydania: 10.05.2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Piotr Borowiec Orcid

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: interpretacja, rozumienie, wyjaśnienie, teoria polityki / interpretation, understanding, explanation, qualitative research, theory of politics, research design, meaning analysis, qualitative-interpretive methods, interpretivism, methodology, wyjaśnianie empiryczne, wyjaśnianie interpretacyjne, wyjaśnianie integralne, działania polityczne, naturalizm, antynaturalizm, wnioskowanie abdukcyjne / empirical explanation, interpretive explanation, integral explanation, political actions, naturalism, anti-naturalism, abductive reasoning, solipsyzm metodologiczny, eksternalizm, interpretacja, niekonsekwencje solipsyzmu / methodological solipsism, externalism, interpretation, inconsistencies of solipsism, interpretation, legal interpretation, embodied cognition, mental simulation, abstraction, interpretivism, International Relations, intersubjectivity, contextualism, reflexive methodology, perspektywy teoretyczne, (nie)ograniczona antropologia, teoria interpretacjonistyczna, rekonstrukcja, teoria personalistyczna / approaches, (un)constrained anthropology, interpretative approach, reconstruction, personalist approach, Hans-Georg Gadamer, political theory, polity, politics, hermeneutics, teoria francuska, dekonstrukcyjna teoria polityki, władza, przemoc, uwodzenie, sprawiedliwość / theory, deconstructive political theory, power, violence, seduction, justice, interpretacjonizm, teoria integralna, subiektywność polityki, narracyjność polityki, człowiek polityczny / interpretative approach, integral theory, subjectivity of politics, narrative of politics, political man, teoria polityczna, socjobiologia, funkcje polityczne / theory of politics, sociobiology, political functions, hermeneutics, interpretation, Abraham Lincoln, Emancipation Proclamation, popular sovereignty, compact theory of ratification, broad construction, strict construction, interposition, nullification