FAQ

Teoria Polityki

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instrukcje dla autorów

Zgłoszenie artykułu

Artykuły prosimy przygotowywać po wcześniejszym kontakcie z Redaktorem Naczelnym: piotr.borowiec@uj.edu.pl. Wynika to z faktu, że czasopismo od drugiego numeru ma charakter tematyczny.

Zasady redagowania tekstów do Teorii Polityki

 1. Prosimy nadsyłać artykuły w plikach.doc lub .rtf (nie .docx), pisane czcionką Times New Roman, rozmiar 12 z odstępem między wierszami 1,5; wyjustowane. Natomiast tabele i wszelkie napisy w wykresach prosimy redagować czcionką Times New Roman, rozmiar 10, odstęp między wierszami 1. Tytuły tabel i wykresów – czcionka Times New Roman wytłuszczona, rozmiar 10, odstęp między wierszami 1.

 2. Przypisy, odsyłacze i noty bibliograficzne

  Teorii Polityki  stosujemy harwardzki system odsyłania do literatury, według instrukcji:

  • Bernard, J. (1950). “The Validation of Normative Social Theory”. The Journal of Philosophy, 47 (17), pp. 481-493.

  • Książka
   Skinner, Q. (1978). Foundations of Modern Political Thought, Cambridge: Cambridge University Press.

  • Rozdział w dziele zbiorowym
   Krauz-Mozer, B. (2011). „Teoretyzowanie w politologii u progu XXI wieku”. In: Czym jest teoria w politologii?, Z. Blok (ed.). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

  • Artykuł na stronie internetowej
   Radecki, M., Gherghina, S. (2015). “Objective and Subjective Party Leadership Selection: Regulations, Activists, and Voters in Poland”. European Politics and Society, http://dx.doi.org/10.1080/2374118.2015.1072342 (accessed: 16.10.2015).

 3. Ponadto przestrzegamy następujących zasad:

  1. W tekście głównym tytuły artykułów, książek, audycji i programów RTV piszemy antykwą w cudzysłowie.

  2. Tytuły czasopism i skróty od nich zawsze piszemy kursywą, bez cudzysłowu.

  3. Inicjały podwójnych imion podajemy bez spacji, np. W.M. Kajtoch

  4. „Tom” – skrót: t., „strona” – skrót: s.

  5. Przypominamy o podawaniu stron w odsyłaczach, a w bibliografii o podawaniu stron, na których wydrukowano artykuł w czasopiśmie lub pracy zbiorowej.

  6. Opuszczenia tekstu w [...].

  7. Wszystkie mniejsze cytaty – antykwą w cudzysłowach. Tak też mniejsze i większe cytaty w recenzjach.

  8. Większe (od trzech zdań) cytaty w bloczku petitowym, antykwą, akapity w bloczku bez wcięć.

  9. Kursywą piszemy także słowa obcojęzyczne i stosujemy ją w sytuacji, kiedy piszemy o poszczególnych leksemach czy wyrażeniach (np. rzekamyszbrzoza to rzeczowniki). Natomiast pisząc o znaczeniach, stosujemy „łapki” – ‘…’.

  10. Wewnętrzne cudzysłowy „«...»”.

  11. Osobno numerujemy tabele, wykresy, rysunki. Każda tabela, każdy wykres czy rysunek powinien być zatytułowany, np.
   Tabela 1. List of abbreviations

  12. Odsyłacze do treści tabel lub wykresów oznaczamy w tabelach „gwiazdkami”. Przypisy czy uwagi do danej tabeli (wykresu) umieszczamy bezpośrednio pod tabelą lub wykresem. Numery tabel i wykresów przywoływane w tekście bez kropek (np. w tabeli 1 przedstawiono).

 4. Do tekstu artykułu prosimy dołączyć:

  1. informację o afiliacji autora;

  2. zwięzłe streszczenie po polsku i po angielsku (w tym drugim powinien zostać podany po angielsku także tytuł streszczanego artykułu- każde streszczenie do 1 tysiąca znaków);

  3. polskie i angielskie słowa kluczowe (przynajmniej po pięć).

 5. Ilustracje
  W razie konieczności przedrukowania ilustracji prosimy dołączać do nich oficjalne oświadczenia o udostępnieniu prawa do publikacji wystawione przez właścicieli praw autorskich. W razie niemożności ich zdobycia radzimy rysunki zastępować ich opisem i odnośnikiem do internetowej publikacji danego rysunku na stronie WWW o odpowiedniej stabilności i długowieczności.

 6. Inne uwagi
  Przesłanie artykułu do redakcji oznacza zgodę na jego publikację zarówno w formie tradycyjnej (na papierze), jak i w Internecie. Druk następuje jednak dopiero po uzyskaniu pozytywnych recenzji oraz podpisaniu stosownej umowy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych skrótów i zmian adiustacyjnych.

Ghostwriting i guest autorship: Z "ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Aby przeciwdziałać przypadkom "ghostwriting" i "guest autorship" redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury:
 1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

 2. "Ghostwriting" i "guest autorship" są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte
  przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 3. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

 4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.


Adres redakcji:
Teoria Polityki
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ
Ul. Jabłonowskich 5, pok. 15
31-114 Kraków

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.