FAQ

Teoria Polityki

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Misja i cele

Teoria Polityki

Teoria Polityki jest międzynarodowym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniem teorii polityki i metodologii nauki o polityce. Zakres zainteresowań czasopisma obejmuje szeroko rozumianą refleksję teoretyczną nad polityką, prowadzoną według wszystkich paradygmatów nauk społecznych oraz podejść badawczych nauki o polityce. Podstawowym celem pisma jest rozwijanie refleksji teoretycznej nad polityką, integrowanie środowiska teoretyków polityki oraz włączanie polskiej refleksji nad polityką w obieg międzynarodowy. W tym celu czasopismo udostępnia swoje łamy najwybitniejszym polskim i zagranicznym teoretykom polityki.

Teoria Polityki jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska politologicznego w Polsce. Czasopismo utworzyły następujące ośrodki zajmujące się refleksją teoretyczną: Katedra Teorii i Socjologii Polityki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Zakład Filozofii i Teorii Polityki Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Teorii Polityki i Państwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Wrocławskiego. Czasopismo jest współfinasowane przez wszystkie wymienione uniwersytety. Od 2022

Teoria Polityki
ma służyć całemu środowisku politologicznemu, a zwłaszcza teoretykom polityki i metodologom, wykładowcom i studentom nauk społecznych.

Oprócz pierwszego inauguracyjnego numeru, który poświęcony był omówieniu stanu dyscypliny w zakresie teorii polityki, każdy kolejny numer ma charakter tematyczny i jest przygotowany przez jeden z wymienionych wyżej ośrodków. Za dobór tekstów odpowiadają Redaktorzy prowadzący w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym i Przewodniczącym Rady Naukowej.

Uniwersytety współfinansujące czasopismo:

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Zielonogórski