FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Informacje dla Autorów

Zasady Redakcyjne

 • Redakcja przyjmuje teksty w wersji elektronicznej. Teksty należy pisać czcionką Times New Roman 12 pkt z odstępem 1,5 wiersza.

 • Do artykułu prosimy dołączyć krótki abstrakt w języku angielskim (do 150 słów) oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (do 10 słów). 

 • Objętość pracy powinna mieścić się w przedziale do 30 standardowych stron (1800 znaków/strona). Zatytułowane tabele i rysunki powinny znajdować się na osobnych stronach. Tabele prosimy numerować cyframi rzymskimi, rysunki arabskimi.

 • W tekście prosimy podać w odpowiednim miejscu nr tabeli lub rysunku. W tekście głównym przywoływane pozycje piśmiennictwa oznaczamy kolejnymi numerami umieszczonymi w nawiasach kwadratowych. Piśmiennictwo powinno być podane na oddzielnej stronie w kolejności przywoływania.

 • Przypisy w tekście nie będące wyłącznie przywołaniem pozycji z piśmiennictwa prosimy numerować kolejno w całym artykule (w indeksie górnym) i umieszczać na dole strony.

 • Prosimy o przesłanie w oddzielnym pliku kartce dokładnego adresu, numeru telefonu i stopnia i tytułu naukowego, numeru ORCID oraz placówki, którą Autor reprezentuje.


Przykłady pozycji piśmienniczych:

 1. Artykuł w czasopiśmie:
  • Numer kolejny, nazwisko autora, inicjał imienia (imion), tytuł artykułu, tytuł czasopisma + rocznik, nr tomu, nr czasopisma, strony cytowane.
   1. Niżankowski R., Jaki system specjalizacji lekarskich?, „Zdrowie i Zarządzanie” 2000, tom II, nr 5, s. 2021.

 2. Pozycja książkowa:
  • Numer kolejny, nazwisko autora (ów), inicjał imienia (imion), tytuł książki, wydawnictwo, miejsce + rok wydania, ew. cytowane strony.
   1. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

 3. Fragment pracy zbiorowej:
  • Numer kolejny, nazwisko autora rozdziału, tytuł tego rozdziału, w:, nazwisko redaktora +(red.), tytuł pracy zbiorowej, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, cytowane strony.
   1. Sobkowiak B., Procesy komunikowania się w organizacji, w: Dobek Ostrowska B. (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 2240.
 • Wszystkie teksty będą poddane procedurze recenzenckiej (dwie niezależne, anonimowe recenzje). Od oceny recenzentów uzależniona będzie decyzja o publikacji. Autor ma obowiązek wprowadzenia uzasadnionych zmian, zaproponowanych przez recenzentów.

 • Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji redakcyjnej. Autor ma obowiązek przeprowadzenia dokładnej ostatecznej korekty i zwrócenia jej w określonym czasie.

 • Prace przygotowane niezgodnie z zamieszczonymi powyżej zasadami, nie będą przyjmowane do publikacji.
Artykuły prosimy przesyłać na adres redakcji:

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia.
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie.
Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM 
Instytut Zdrowia Publicznego
ul. Skawińska 8
31-066 Kraków
tel. 506 627 293 

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.