FAQ

Polska Myśl Pedagogiczna

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Przemiany kultury narodowej w świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Data publikacji: 28.05.2018

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 191 - 208

https://doi.org/10.4467/24504564PMP.18.010.8649

Autorzy

Leszek Korporowicz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Transformations of the National Culture. Kazimierz Dąbrowski’s Theory of Positive Disintegration Perspective.

Contemporary problems of the cultural disintegration of Europe result from serious disruption of the condition of individual national cultures. They are in serious danger as a result of a social response to the sense of non-subjectivity of communities, which unfortunately will follow the two development-laden directions: on the other hand, these are very diverse forms of nationalism, on the other cosmopolitism, which means abandoning the interest of the national culture of communities. It is not directed against any other culture or community, it does not imply a sense of superiority and the right of domination. This national culture is reflected in the Polish tradition of humanistic social pedagogy, which shows significant analogies with other types of humanistic studies of culture, in their orientations that do not reduce the subjectivity and dignity of the human person in the content and actions of such kind of studies. An important inspiration for the analysis of such a national culture may be the Kazimierz Dabrowski’s Theory of Pisitive Disintegration. The theory still has not obtained a sufficient and fully developed application in the area of ​​social sciences, including social pedagogy. This text attempts to be an indication of the creative possibilities of this type of analysis.

Bibliografia

Abassy, Małgorzata.Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

Bartnik, Czesław. „Chrześcijańska pedagogia narodowa według Stefana Wyszyńskiego”. W: Polska teologia narodu, red. Czesław Bartnik (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1986.

Bartnik, Czesław.Personalizm. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2013.

Bauman, Zygmunt. Modernity and Ambivalence. Cambridge: Polity Press, 1991.

Castells, Manuel. Siła tożsamości,przeł. Sebastian Szymański.Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Castells, Manuel. Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, przeł. Olga Siara. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN , 2013.

Czajka, Anna. Międzykulturowość i filozofia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016.

Dąbrowski, Kazimierz. Multilevelness of Instinctove and Emotional Functions. Materiały z pierwszej Międzynarodowej Konferencji Teorii Dezintegracji Pozytywnej, Layal University, Quebec, sierpień 1970.

Dąbrowski, Kazimierz.Three Selected Dynamisms of the Inner Psychic Milieu. Materiały z pierwszej Międzynarodowej Konferencji Teorii Dezintegracji Pozytywnej, Layal University, Quebec, sierpień 1970.

Dąbrowski, Kazimierz. Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny, 1974.

Dąbrowski, Kazimierz. Osobowości i jej kształtowanie się poprzez dezintegrację pozytywną. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 1975.

Dąbrowski, Kazimierz, „Fazy i poziomy rozwoju psychicznego i trzy kształtujące go czynniki”. W:  Zdrowie psychiczne, red. Kazimierz Dąbrowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.

Dąbrowski, Kazimierz, Moralność w polityce. Wielopoziomowość funkcji uczuciowych i popędowych w życiu społecznym i politycznym oraz instytucjach. Warszawa: bis, 1991.

Dąbrowski, Kazimierz, Kawczak Andrzej, Piechowski Michał. Mental Growth. Through Positive Desintegration. London: Gryf Publication, 1970.

Dijk van, Jan. The Network Society,London:Sage Publ. 2006.

Dyczewski, Leon. Kultura w całościowym planie rozwoju. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2011.

Giddens, Anthony. Europa. Burzliwy i potężny kontynent, przeł. Olga Siara. Warszawa: Wydawnic­two Naukowe PWN, 2014.

Jaskuła, Sylwia, „New Forms of Mobility in the World of Virtualization of Cultures”. Politeja 20/1 (2012): 71–89, seria Jagiellonian Cultural Studies, t.: Mobility of Cultures, red. Leszek Korporowicz.

Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, red. Elżbieta Hałas. Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2012.

Kulturowe wartości Europy, red. Hans Joas, Klaus Wiegandt, przeł. Marta Bucholc, Michał Kaczmarczyk. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2012.

Kłoskowska, Antonina. Socjologia kultury. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.

Kłoskowska, Antonina. Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

Kobierzycki, Tadeusz. Osoba. Dylematy rozwoju. Studium metakliniczne. Bydgoszcz: Pomorze, 1989.

Kobierzycki, Tadeusz. Jaźń i tożsamość. Studia z filozofii człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Muzaios, 2012.

Korporowicz, Leszek. „Uspołecznienie do osobowości. Uwagi o teorii dezintegracji pozytywnej w perspektywie procesów kulturalizacji”,Kultura i Społeczeństwo 1 (1988): 86–103.

Korporowicz, Leszek. Socjologia kulturowa. Kontynuacje i poszukiwania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

Korporowicz, Leszek. „Tożsamości kulturowe u korzeni”. W:Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, red. Elżbieta Hałas. Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2012: 177–202.

Korporowicz, Leszek. „Źródła i typy redukcjonizmówwe współczesnych analizach kultury, Roczniki Kulturoznawcze KUL 7 (2016): 5–30.

Kostkiewicz, Janina. „Humanistyczna pedagogika społeczna jako pogranicze i obszar wspólny z katolicką nauką społeczną. Szkic zagadnienia”, Polska Myśl Pedagogiczna 2 (2015): 51–83.

Krasnodębski, Zdzisław. „Kryzys nowoczesności a świat przeżywany”. W: Świat przeżywany. Fenomenologia i nauki społeczne, red. Zdzisław Krasnodębski, Klaus Nellen. Warszawa: Państwowy  Instytut Wydawniczy, 1993.

Krąpiec, Mieczysław A. Człowiek jako osoba. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005.

Łucyszyn, Józef CM. Polska tradycja tolerancji w kontekście kształtowania nowego społeczeństwa.  Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 2014.

Mosty nadziei. Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, red. Leszek Korporowicz, Paweł Plichta. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 2016.

Ożóg, Kazimierz. Intelektualiści w służbie Królestwa Polskiego w latach 1306–1382. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1995.

Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne,red. Lesław Haber, Marian Niezgoda. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Szacki, Jerzy. Tradycja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

Sztomka, Piotr. Socjologia zmian społecznych. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005.

Ścigaj, Paweł. Tożsamość narodowa. Zarys problematyki. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012.

Vertovec Steven, Transnarodowość, przeł.  Izabela Kołbon. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

Woroniecki, Jacek OP. Katolicka etyka wychowawcza, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1986.

Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie, red. Kazimierz Dąbrowski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny, 1974.

Znaniecki, Florian. Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.

Informacje

Informacje: Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), s. 191 - 208

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Transformations of the National Culture. Kazimierz Dąbrowski’s Theory of Positive Disintegration Perspective

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 28.05.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Leszek Korporowicz (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2108

Liczba pobrań: 1083