FAQ

Labor et Educatio

Virtual school 

Data publikacji: 31.12.2021

Labor et Educatio, 2021, 9 (2021), s. 59 - 65

https://doi.org/10.4467/25439561LE.21.004.15358

Autorzy

Franciszek Szlosek
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-9846-0253 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The article deals with the issue of virtual school as a kind of alternative to the traditional classroom system of teaching. The introduction attempts to clarify the meaning of several terms that are essential for this subject field, including the concept of virtual reality and, of course, virtual school. First of all, the essence and types of virtual schools are discussed, with an articulation of the advantages of virtual education. The professional competencies of a virtual school teacher have also been touched upon briefly.

Key words: classroom system, traditional school, virtual reality, virtual school, teachers’
professional competencies, teachers’ IT competencies


Szkoła wirtualna

W artykule podjęta została problematyka szkoły wirtualnej jako swoistej alternatywy wobec tradycyjnego klasowo-lekcyjnego systemu nauczania. Na wstępie starano się wyjaśnić znaczenie kilku zasadniczych dla tej tematyki terminów, w tym pojęć rzeczywistości wirtualnej i oczywiście szkoły wirtualnej. Przede wszystkim omówiono istotę i rodzaje szkół wirtualnych z wyartykułowaniem zalet wirtualnego kształcenia. Sygnalnie zostały również zaprezentowane kompetencje zawodowe nauczyciela szkoły wirtualnej.

Bibliografia

Bednarek, J. (2006). Multimedia w kształceniu. Warszawa: PWN.
Denek, K. (1982). Programowanie dydaktyczne w szkole ogólnokształcącej i zawodowej. Koszalin: UŚ.
Encyklopedia PWN. (2004). Warszawa: PWN.
Heim, M. (1998). Virtual Realism. Oxford: Oxford University Press.
Matusiak, I. (2013). Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego. Warszawa: Lex.
Mersch, D. (2010). Teoria mediów. Warszawa: PWN.
Nycz, M., Smok, B. (2005). Wspomaganie dydaktyczne w procesie zdalnego nauczania. In: M. Dąbrowski, M. Zając (eds.). Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. (pp. 167–176). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
Pachociński, R. (1999). Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Pisarek, I.(ed.) (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków: Universitas.
Siwicki, M. (2021). Nowe podwórka współczesnego dzieciństwa. Warszawa: Wydawnictwo APS.
Tanaś, M. (1997). Edukacyjne zastosowania komputerów. Warszawa: Żak.
Tanaś, M. (2004). Pedagogika @ środki informatyczne i media. Kraków: Impuls.

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2021, s. 59 - 65

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Virtual school 

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-9846-0253

Franciszek Szlosek
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-9846-0253 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa

Publikacja: 31.12.2021

Otrzymano: 07.08.2021

Zaakceptowano: 29.10.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Franciszek Szlosek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 511

Liczba pobrań: 408