FAQ

Zoon Politikon

Recenzje książek

Publikacja recenzji

Czasopismo Zoon Politikon zaprasza do publikowania recenzji i esejów recenzyjnych aktualnych książek z dziedziny socjologii, politologii, medioznawstwa i pokrewnych. Prace nie powinny być w procesie recenzji w innych czasopismach.

Format: Wszystkie recenzje książek muszą być przesłane w formacie MS Word i być zgodne z ogólnym stylem czasopisma (opisane w zakładce "Instrukcje dla autorów").

W oddzielnym pliku należy przesłać abstrakt (do 700 słów) wraz ze stroną tytułową zawierającą tytuł artykułu (w j. polskim i angielskim), imiona i nazwiska autorów, ich pełne (bez skrótów) afiliacje, ich numery ORCID oraz pełne informacje kontaktowe.

Dane książki:  W górnej części recenzji musi być przedstawiony opis bibliograficzny recenzowanej pracy zapisany zgodnie ze stylem APA oraz podany link do wydawcy.

Długość: Recenzje powinny mieć od 800 do 1500 słów, ale mogą przekroczyć tę długość, jeśli to konieczne. Eseje recenzenckie powinny mieć od 3,000 do 5,000 słów.

Pełna lista książek oferowanych przez Collegium Civitas Press, które są dostępne do recenzji jest dostępna tutaj.

Treść: recenzja powinna zawierać co najmniej:

  • opis celu(ów) książki, jej dedykowanego odbiorcę, organizację oraz główne tezy;
  • dyskusję na temat mocnych i słabych stron książki oraz jej miejsca w polu naukowym.

Eseje recenzyjne powinny również wnosić wkład do toczącej się debaty w ramach dziedziny i zawierać refleksje wykraczające poza wąski zakres recenzowanej książki.

Publikacja recenzji zależy od decyzji redakcji. Eseje recenzyjne będą kierowane do zewnętrznej recenzji.