FAQ

Zoon Politikon

Instrukcje i informacje dla autorów

Przypisy i edycja tekstu

„Zoon Politikon” stosuje styl przypisów Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA).

 

Przypisy w tekście: (Park, 1931, p. 130) (Park & Burgess, 1921; Park, 1931)

 

Bibliografia (przykłady):

  • Książki: Goldberg, D. T. (1990). The anatomy of racism. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
  • Rozdziały: Goar, C. (2008). Experiments in black and white: Power and privilege in experimental methodology. W: T. Zuberi & E. Bonilla-Silva (Red.), White logic, white methods: Racism and methodology (ss. 153-163). Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
  • Artykuły w czasopismach naukowych: Harper, S., Davis, R., Jones, D., McGowan, B., Ingram, T., i Platt, S. (2011). Race and racism in the experiences of black male resident assistants at predominantly white universities. Journal of College Student Development, 52(2), 1543-3382. https://doi.org/10.1353/csd.2011.0025  
  • Źródła internetowe: Batty, D. (2019). Universities failing to address thousands of racist incidents. The Guardian. Retrieved November 10, 2019, from https://www.theguardian.com/world/2019/oct/23/universities-failing-to-address-thousands-of-racist-incidents 


Więcej przykładów i wyjaśnień dotyczących stylu APA można znaleźć na stronie https://apastyle.apa.org/ lub w krótkim przewodniku APA for Academic Writing [do pobrania poniżej].


Prosimy o przygotowanie bibliografii (w porządku alfabetycznym) według powyższego schematu.

 

Przypominamy o wymogu umieszczania numeru DOI do każdej publikacji w bibliografii, dla której został on nadany. Autorzy mogą skorzystać z darmowego narzędzia online: Link References, które pozwala na automatyczne wyszukanie numerów DOI przypisanych w bazie Crossref do pozycji bibliograficznych w bibliografii artykułu. 

Wystarczy:

  1. Wkleić bibliografię w okno tekstowe aplikacji dostępnej na stronie References Match. Każda pozycja bibliografii musi znajdować się w osobnej linijce.
  2. Kliknąć przycisk „Match DOIs".
  3. Gotowe! Aplikacja wyświetli znalezione w bazie DOI. Uwaga: Warto sprawdzić poprawność zwróconych przez narzędzie numerów DOI poprzez kliknięcie w hiperłącza numeru DOI.

 

Przywołania osobowe: prosimy o rozwinięcie inicjału/ów imion przywołanych w tekście po raz pierwszy; w kolejnych przywołaniach stosujemy już tylko nazwiska (bez inicjałów).

 

Tytuły w tekście: tytuły wszystkich publikacji w tekście podajemy bez cudzysłowu, kursywą (z wyjątkiem nazw aktów prawnych zapisywanych pismem prostym).

 

Przypisy dolne: prosimy o stosowanie przypisów dolnych wyłącznie w celu wyjaśnień czy komentarzy (nie jako formę odniesień bibliograficznych); czcionka Georgia, rozmiar 10 pt, interlinia 1 wiersz (odstępy między wierszowe pojedyncze), wyrównanie tekstu do obu marginesów (wyjustowanie), brak wcięcia akapitowego.

 

Równania, tabele, wykresy: powinny być umieszczone w tekście, wyśrodkowane, ponumerowane i opisane; teksty w tabelach: Calibri, rozmiar 8-9 pt w zależności od liczby kolumn, interlinia pojedyncza. Szerokość tabel i pozostałych materiałów graficznych nie może przekraczać 12 cm.

 

Równania w tekście powinny być oznaczone numeracją ciągłą, liczbami arabskimi w nawiasach na prawym marginesie. Złożone modele statystyczne (np. hierarchiczne modele regresji) powinny być zapisane również w postaci równań tam, gdzie to możliwe.

 

Tabele powinny być numerowane numeracją ciągła w kolejności, w jakiej pojawiają się w tekście, powinny zawierać tytuł informujący o zawartości tabeli oraz nagłówki kolumn i wierszy. Ogólne oznaczenia wykorzystane w tabeli powinny być wyjaśnione pod tabelą w postaci noty określającej np. oznaczenia poziomów istotności. Rodzaj wykorzystanych testów statystycznych (jednostronne/dwustronne) powinien być również wskazany w opisie tabeli. Wartości testów istotności p> 0.05 nie powinny być traktowane jako istotne. Należy unikać pionowych linii między kolumnami I poziomych linii za wyjątkiem linii nad pierwszym i poniżej ostatniego wiersza tabeli oraz linii poniżej nagłówków kolumn. W tabelach prezentujących rozkłady częstości lub odsetki należy zamieścić wartości marginesów lub wartości wskazujące łączną sumę.

 

Zasady prezentacji metodologii badań: teksty prezentujące wyniki badań empirycznych powinny zawierać rozdział przedstawiający metodologię zrealizowanych badań. W przypadku wtórnej analizy danych należy wskazać dokładnie źródło i zakres danych empirycznych. Opis metodologii badań powinien wskazywać wielkość i sposób doboru próby oraz ocenę jej reprezentatywności w stosunku do populacji (w przypadku badań sondażowych). W przypadku badań jakościowych należy wskazać sposób i kryteria doboru przypadków (np. osób badanych). W tekstach opartych na danych z badań sondażowych autorzy powinni wskazać brzmienie pytań będących wskaźnikami analizowanych zmiennych ukrytych oraz sposób konstrukcji mierników złożonych wraz z oceną ich trafności i rzetelności.

Zgłoszenie

Każde zgłoszenie powinno zawierać:

 

(1) Zanonimizowany tekst artykułu zawierający tytuł, abstrakt, od 4 do 6 słów kluczowych (to wszystko w j. polskim i angielskim), bibliografię, przypisy dolne oraz tabele, rysunki, wykresy (jeśli dotyczy) w formacie .doc lub .docx.

 

Objętość tekstu: teksty powinny mieć pomiędzy 6 tys. a 10 tys. słów (3-6 tys. dla recenzji), wliczając bibliografię i przypisy.

 

(2) W oddzielnym pliku strona tytułowa według wzoru zawierającą: (a) tytuł artykułu (w j. polskim i angielskim), (b) imiona i nazwiska autorów, (c) ich pełne (bez skrótów) afiliacje, (d) ich numery ORCID, (e) ich adresy e-mail; (f) abstrakt (max. 750 znaków); (g) od 4 do 7 słów kluczowych; (h) notka biograficzna (max. 500 znaków); (i) informacja o wkładzie; (j) informacje o finansowaniu (jeśli dotyczy). Wzór strony tytułowej do pobrania na dole tej strony. 

 

Abstrakt (do 700 znaków): powinien zawierać pytanie badawcze/tezę badawczą, informacje o danych (w przypadku prac empirycznych) oraz wynikach/konkluzjach. Abstrakt powinien być zwięzły i nie zawierać przypisów bibliograficznych.

 

Wkład. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, analizy itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

 

Zgłoszenie powinno zostać przesłane za pośrednictwem Panelu Redakcyjnego. Autorzy w procesie rejestracji będą proszeni o podanie adresu e-mail oraz numeru ORCID.

 

* Zgłoszenie artykułu jest równoznaczne z akceptacją zasad etycznych obowiązujących w czasopiśmie „Zoon Politikon” (zob. zakładka "Zasady etyczne").

* Zgłoszenie artykułu oznacza zobowiązanie do publikacji w „Zoon Politikon”. Wcześniej publikowane artykuły oraz artykuły recenzowane w innym czasopiśmie nie będą akceptowane (zob. zakładka "Umowy i formularze").

* Wszystkie zgłoszone artykuły podlegają obowiązkowej kontroli antyplagiatowej przed wysłaniem do recenzji.

Brak opłat

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.