FAQ

Zoon Politikon

Cele i misja

Zoon Politikon

„Zoon Politikon” jest recenzowanym interdyscyplinarnym rocznikiem nawiązującym do arystotelesowskiej tradycji myślenia o humanistyce, sprawach społecznych i życiu publicznym. Profil „Zoon Politikon” jest wynikiem refleksji nad tradycją i współczesnością otaczającego świata z perspektywy szeroko pojmowanej świadomości społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i upowszechniania dobrych wzorców w tym zakresie. Pismo ma charakter interdyscyplinarny, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dyscyplin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot w ponowoczesnym świecie. Dominującą perspektywą jest doświadczenie socjologii życia publicznego i pedagogiki publicznej z licznymi odniesieniami do inspiracji z obszaru psychologii społecznej, filozofii politycznej i teorii kultury.

 
Czasopismo skierowane jest do badaczy na każdym etapie kariery, przede wszystkim z dziedzin: socjologia, antropologia, politologia, stosunki międzynarodowe, oraz nauka o komunikacji. Czasopismo przyjmuje teksty w j. polskim lub angielskim zgłoszone do jednej ze stałych działów: (1) teksty tematyczne na call for papers; (2) teksty regularne (spoza calla), (3) debiuty (dla początkujących badaczy), (4) recenzje oraz (5) eseje. 
 
 
O przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do procedury recenzyjnej decyduje redakcja czasopisma biorąc pod uwagę kompatybilność tematyki artykułu z charakterystyką pisma oraz jakość tekstu (spełnianie minimalnych wymagań dla artykułu naukowego: aparat krytyczny oraz objętość min. 6,000 słów). O przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do publikacji decyduje redakcja na podstawie uzyskanych recenzji tekstu oraz poprawek i komentarzy autorów w odniesieniu do recenzji.
 
 
Czasopismo w sposób ciągły przyjmuje do druku artykuły z zakresu socjologii, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. Czasopismo jest indeksowane w bazach i wyszukiwarkach naukowych, w tym: ERIH PLUS, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), CEEOL - Central and Eastern European Online Library, Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Biblioteka Nauki, Google Scholar, MIAR, Dimensions, SciLit.
 
 

Artykuły z czasopisma „Zoon Politikon” publikowane są w wolnym dostępie, udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl)


„Zoon Politikon” jest wydawany przez Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki (XII piętro), plac Defilad 1, 00-901 Warszawa. E-mail: zoonpolitikon@civitas.edu.pl.