FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Odpowiedzialność ex contractu organizatorów nielegalnego strajku

Data publikacji: 07.03.2018

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 1, s. 43 - 58

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.18.004.8276

Autorzy

Janusz Żołyński
Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
ul. Skalników 6 b, 59-101 Polkowice, Polska
https://orcid.org/0000-0001-7376-1693 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Contractual liability of illegal strike organisers

From the normative perspective illegal strike organisers are, as a rule, liable for the damages caused by that strike under the tortious liability. However, they may also be held contractually liable. This liability:
is subsidiary in nature towards the liability resulting from  the Act on Resolving Collective Disputes;
is a private law liability regulated by the civil code and not a public law liability regulated by the Act on Resolving Collective Disputes.
De lege lata, an employer is, in principle, entitled only to make a claim against the strike organisers to pay money. The employer may oblige the striking employees to work off  the time of illegal strike only in nominal working time.
 
JEL:  K31
ASJC: 3309

Bibliografia

Baran K.W., Z problematyki odpowiedzialności cywilnej za nielegalny strajk lub inną akcję protestacyjną, w: Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej. Księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz, J. Wratny, M.B. Rycak (red.), Warszawa 2011.

Baran K.W., Porozumienia zawierane w sporach zbiorowych jako źródła prawa pracy, Monitor Prawa Pracy 2008, 9.

Baran K.W., Z problematyki „innych” porozumień zbiorowych, w: Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego, Z. Hajna, D. Skupień (red.), Łódź 2015.

Birk R., Industrial Conflict. The Law of Stres and Lock-out, w: Comparative Labour Law and Industrial Relations, R. Blanpain (red.), Deventer, The Netherland 1985.

Chabrowska A., Odpowiedzialność pracownika za zorganizowanie i udział w nielegalnym strajku, w: Z problematyki prawa pracy i polityki społecznej, A. Nowak (red.), t. 11, Katowice 1994.

Cudowski B., Odpowiedzialność prawna uczestników nielegalnego strajku – część I, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1996, 2 i część II, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1996, 3.

Doniec U., Wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Viking
(C-438/05) i Laval (C-341/05) na prawo Austrii – analiza raportu prof. Konrada Grillbergera oraz Eliasa Feltena
, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, A. Świątkowski (red.), Kraków 2010.

Florek L., Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010.

Florek L., Charakter prawny porozumień zbiorowych, w: Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, G. Uścińska (red.), Warszawa 2013.

Franczak K., Analiza stanowiska przedstawiciela Włoch – Giovanniego Orlandini dotyczącego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z siedzibą w Luksemburgu w sprawach Viking i Laval z grudnia 2007 r., Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, A. Świątkowski (red.), Kraków 2010.

Franzen M., Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, Munchen 2012.

Gamillscheg F., Kolletives Arbeitsrecht. Ein Lehrbuch. Band I: Grundlagen/Koalitionsfreiheit/Tarifvertrag. Arbeitskampf und Schlichtung, Munchen 1997.

Gardawski J., Na dwudziestolecie dialogu społecznego w Polsce, w: Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Gdańsk 2010.

Goździewicz G., Charakter porozumień zbiorowych w prawie pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1998, 3.

Kloc K., Konflikty przemysłowe, spory zbiorowe i mediacje, w: Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, W. Kozaczek (red.), Warszawa 1997.

Kornecka A., Wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Laval (C-341/05) i Viking (C 438/05) na prawo pracy w Wielkiej Brytanii w świetle komentarza prof. Eriki Czyszczak, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, A. Świątkowski (red.), Kraków 2010.

Masewicz W., Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz, Warszawa 1992.

Masewicz W., Rokowania oraz spory zbiorowe pracy, Biblioteczka Pracownicza, Poradnik nr 26, Warszawa 1993.

Rączka K., w: Kodeks pracy. Komentarz, M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski (red.), Warszawa 2010.

Salwa Z., Kodeks pracy po nowelizacji. Komentarz, Warszawa 1996.

Sanetra W., Dialog społeczny jako element ustroju społecznego i politycznego w świetle Konstytucji RP, w: Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Gdańsk 2010.

Schülter W., Prawo zbiorowych sporów pracowniczych w RFN, Studia Prawnicze 1991, 1.

Skrzydło W., Komentarz do art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, LEX.

Sobczyk A., Wolność pracy i władza, Warszawa 2015.

Sobczyk A., w: Kodeks pracy. Komentarz, D. Dörre-Kolasa, M. Gładoch, P. Korus, L. Mitrus, A. Sobczyk, J. Stelina, M. Zieleniecki (red.), Warszawa 2014.

Świątkowski A.M., Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy, Warszawa 2013.

Świątkowski A., The Social Peace Obligation During the Period of Transition from a Planned to a Market Ekonomy, w: Liber Amicorum for Clyde W. Summers. The Changing Face of Labour Law and Industrial Relations, Nemes Verlegsgessellschaff, R. Blanpain, M. Weiss (red.), Baden-Baden 1993.

Świątkowski A., Rozwiązywanie sporów zbiorowych, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Kraków 1994.

Świda W., Koncepcja „employment at will” w federalnym prawie pracy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, A. Świątkowski (red.), Kraków 2006.

Wagner B., Odpowiedzialność za zorganizowanie i udział w nielegalnym strajku, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1992, 1.

Wratny J., Porozumienia zbiorowe – czy dekompozycja prawotwórstwa zakładowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2011, 7.

Wypchło B., Idea zachowania pokoju społecznego w zbiorowych stosunkach pracy – w Polsce i w krajach demokracji zachodniej, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, t. I, A. Świątkowski (red.), Kraków 1994.

Wypchło-Grymek B., Prawne uregulowania w przedmiocie sporów zbiorowych pracy a zasada zachowania pokoju społecznego, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, A.M. Świątkowski (red.), Kraków 1996.

Zakładowy dialog społeczny, J. Stelina (red.), Warszawa 2013.

Zieliński T., Nowy ład pracy – rzeczywistość i wizja przyszłości, w: Nowy ład pracy w Polsce i w Europie, M. Matey (red.), Warszawa 1997.

Żołyński J., Aksjologiczne, normatywne i społeczne podstawy prawa rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, Gdańsk 2016.

Żołyński J., Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych, Warszawa 2013.

Żołyński J., Spór zbiorowy a obowiązywanie układu zbiorowego pracy. Zasada zachowania pokoju społecznego, w: Układy zbiorowe pracy. W stulecie urodzin Profesora Wacława Szuberta, Z. Góral (red.), Warszawa 2013.

Żołyński J., O pojęciu wspólnoty załogi w prawie pracy, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, K.W. Baran (red.), Kraków 2017.

Żołyński J., Porozumienia kończące spór zbiorowy jako „swoiste” źródła prawa pracy, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, A. Świątkowski (red.), Kraków 2013.

Żołyński J., Ochrona własności pracodawcy w sporze zbiorowym, Roczniki Administracji i Prawa, XV, z. 2, M. Borski (red.), Sosnowiec 2016.

Informacje

Informacje: Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), s. 43 - 58

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Contractual liability of illegal strike organisers

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7376-1693

Janusz Żołyński
Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
ul. Skalników 6 b, 59-101 Polkowice, Polska
https://orcid.org/0000-0001-7376-1693 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
ul. Skalników 6 b, 59-101 Polkowice, Polska

Publikacja: 07.03.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Janusz Żołyński (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1459

Liczba pobrań: 1258