FAQ

Santander Art and Culture Law Review

Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia jako prawna forma działania
wojewódzkiego konserwatora zabytków

Data publikacji: 10.01.2018

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 93 - 114

https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.17.008.7380

Autorzy

Tomasz Sienkiewicz
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Każdy system prawny ma adresatów norm (np. funkcjonariuszy publicznych) działających w konkretnej krajowej kulturze organizacyjno-prawnej, która może mieć istotny wpływ na zakres ochrony zabytków. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia jako prawnej formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków. Sytuacja, w której czyn zabroniony jest różnie oceniany w aspekcie prawnym przez sprawcę czynu i przez organ ścigania, nie budzi raczej powszechnego zdziwienia. Inaczej jest, gdy organ administracji publicznej działający na zasadach przewidzianych dla pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego oraz organ ścigania będący oskarżycielem publicznym mają odmienne poglądy na ściganie przestępstwa oraz np. zakres stosowania klauzuli znikomej społecznej szkodliwości czynu. Cele tej instytucji zażalenia wynikają z Kodeksu postępowania karnego, lecz poza tą ustawą znajduje się jeszcze jeden cel działania – cel edukacyjny, cel informacyjny – i jest to cel realizowany głównie wobec organów ścigania (Policja, prokuratura), a nie wobec sprawcy przestępstwa.

 

Complaint against the decision on refusal to institute an investigation as a legal form of action of Provincial Monument Conservator

Abstract

The legal system functioning in a particular national, organizational, and legal cultural context may have a significant impact on the scope of the protection of monuments. The aim of this paper is to analyse complaints against a decision of a voivodship conservator concerning refusal to initiate an investigation as a legal form of the conservator’s activities. While it is common for a perpetrator to have a different legal assessment of an act than the law enforcement agency, it is an entirely different matter when a public authority prosecutor and a law enforcement agency acting as public prosecutor have different views on the prosecution of a case, for example with respect to the scope of application of the clause of insignificant social harm in an act. Beyond the role of a complaint as provided for in the Code of Criminal Procedure, the educational and informative values of taking a formal action are emphasised.

Bibliografia

Bojarski M., Radecki W., Ochrona zabytków w polskim prawie karnym. Stan aktualny i propozycje de lege ferenda, w: J. Kaczmarek (red.), Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury. Materiały z konferencji Gdańsk, 30 maja – 1 czerwca 2005 r., Zakamycze, Kraków 2006.
Dębiński A., Prawo rzymskie jako podstawa kultury europejskiej, w: A. Dębiński, L. Pietraszko (red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011. Drela M., Własność zabytków, C.H. Beck, Warszawa 2006.
Jagielska-Burduk A., Zabytek ruchomy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Jakubowski O., Karnoprawna ochrona zabytków – rozważania nad kierunkami zmian prawnych, w: K. Zeidler (red.), Prawo ochrony zabytków, Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawa – Gdańsk 2014.
Jakubowski O., Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń z 2015 roku, „Santander Art. & Culture Law Review” 2016, nr 1(2).
Jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę nr 3/2012, z dnia 12.10.2012 r., znak IR.5175.4.1.2012 wydane przez LWKZ, niepublikowane.
Klat-Wertelecka L., Problemy graniczne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w: S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, (red.), Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Kazimierz Dolny nad Wisłą, 19-22 września 2010 r., Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
Łukasiewicz J., Prawne uwarunkowania skuteczności działania administracji publicznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990.
Paczuski W., Wywóz zabytku za granicę, w: K. Zeidler (red.), Leksykon prawa ochrony zabytków, 100 podstawowych pojęć, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Pismo Komendy Powiatowej Policji w Puławach z dnia 4.12.2012 r., sygn. akt RSoW-1277/12.
Pismo Komisariatu I Policji w Lublinie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie z dnia 19.11.2015 r., L.Dz. 11577/15, niepublikowane.
Pismo Komisariatu I Policji w Lublinie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie z dnia 1.05.2016 r., L.Dz. 4375/16, Nr L2623, niepublikowane.
Pismo LWKZ z dnia 9.11.2015 r., znak: IR.5175.7.2.2015, niepublikowane.
Pismo Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z dnia 12.07.2017 r., znak: CI-WIP.0111.205.2017.IJ, niepublikowane.
Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia wydane przez Komendę Powiatową Policji Świdnik z dnia 15.12.2015 r., RCS-571-15, Ds. 2029/15, niepublikowane.
Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia wydane przez Komisariat I Policji w Lublinie z dnia 30.05.2016 r., L.Dz. 4375/16, RPS 299/16, Nr L3302, niepublikowane.
Postanowienie z dnia 3.03.2016 r. Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie II Wydział Karny z siedzibą w Świdniku, sygn. akt II Kp 13/16, niepublikowane.
Sienkiewicz T., Pozwolenie w ochronie zabytków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
Sienkiewicz T., Zasada prawdy materialnej w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Studium jednego przypadku, „Studia Prawnicze KUL” 2011, nr 3-4.
Sieroszewski W., Ochrona prawna dóbr kultury w Polsce, Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, Warszawa 1971.
Sługocki J., Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Supernat J., Instrumenty działania administracji publicznej. Studium z nauki administracji, Kolonia Limited, Wrocław 2003.
Trzciński M., Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistyczna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 78, poz. 483.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1749 ze zm.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1664 ze zm.
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach, Dz. U. z 2016 r., poz. 1330.
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury, Dz. U. poz. 1086.
Uzasadnienie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia wydane przez Komendę Powiatową Policji Świdnik z dnia 15.12.2015 r., RCS-571/15, Ds. 2029/15.
Zalasińska K., Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Świdniku z dnia 31.12.2015 r., skierowane do LWKZ, znak: Ds. 2238/15, niepublikowane.
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowane przez LWKZ do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 14.04.2016 r., znak: KD.5140.9.2.2016, niepublikowane.
Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa ściganego z urzędu skierowane przez LWKZ do Prokuratury Rejonowej w Świdniku z dnia 9.11.2015 r., znak: IR.5175.7.1.2015, niepu¬blikowane.
Zażalenie LWKZ na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia do Prokuratora Rejonowego w Świdniku z dnia 21.12.2015 r., znak: IR.5175.7.8.2015, niepublikowane.
Zeidler K., Karnoprawna ochrona zabytków, w: K. Zeidler, K. Zalasińska, Wykład prawa ochrony zabytków, Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawa – Gdańsk 2015.
Zeidler K., Nowe przestępstwa w systemie karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury, „Ochrona Zabytków” 2006, nr 4.
Zeidler K., Rybiński P., Społeczna szkodliwość czynu przestępstwa przeciwko dziedzictwu kultury, w: M. Trzciński, O. Jakubowski (red.), Przestępstwa przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie, Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.
Ziembiński Z., Zarys zagadnień etyki, Edytor, Poznań – Toruń 1994.
Zoll A., Komentarz do art. 1 Kodeksu karnego. Stan prawny 1.08.2016 r., LEX [dostęp: 22.04.2017].
 

Informacje

Informacje: Santander Art and Culture Law Review, 2017, s. 93 - 114

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Complaint against the decision on refusal to institute an investigation as a legal form of action of Provincial Monument Conservator

Publikacja: 10.01.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Tomasz Sienkiewicz (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 34

Liczba pobrań: 27