FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Wykonywanie pracy zarobkowej w okresie czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby – nowe możliwe rozwiązania w związku z COVID-19?

Data publikacji: 20.10.2021

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Tom 28 Zeszyt 3, s. 207 - 220

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.018.13964

Autorzy

Anna Napiórkowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
, Polska
https://orcid.org/0000-0003-2540-9112 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Performing gainful employment during the period of temporary incapacity for work due to sickness—new possible solutions in connection with COVID-19?

The Act of 2 March 2020 on special solutions related to the prevention, counteraction and combating of COVID‑19, other infectious diseases and crisis situations caused by them introduced some new regulations relating to the issue of the performance of gainful employment during the period of mandatory quarantine or isolation in house conditions. This article presents these new regulations and analyses whether some specific arrangements can guide any developments in the issue of temporary incapacity for work due to sickness

ASJC: 3308, JEL: H55, K31

Bibliografia

Devetzi S., Stendahl S. (eds.) (2011) Too Sick to Work? Social Security Reforms in Europe for Persons with Reduced Earnings Capacity, Alphen aan den Rijn.
Golinowska S. (2012) [w:] S. Golinowska (red.), Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności, Warszawa.
Jędrasik-Jankowska I. (1983) Zasiłek chorobowy (problematyka prawna), Warszawa.
Jędrasik-Jankowska I. (1997) Praktyczny komentarz do ustawy o zasiłkach z ubezpieczeń społecznych, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych”, nr 1.
Jędrasik-Jankowska I. (2018) Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa. 
Jończyk J. (2006) Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków.
Napiórkowska A. (2014) Granice ochrony pracownika w razie czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, Toruń [rozprawa doktorska].
Napiórkowska A. (2015) Świadczenia krótkoterminowe z ubezpieczenia wypadkowego [w:] A. Bałszan, M. Marczyk (red.), Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy, Warszawa–Toruń.
Napiórkowska A. (2021) COVID-19 a świadczenia z ubezpieczenia chorobowego (wybrane zagadnienia) [w:] Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi B.M. Ćwiertniakowi [w druku].
Napiórkowska A., Rutkowska B. (2021) Remote Work: A Solution for COVID-19 Only or a Model for the Future? [w druku].
Piszczek A. (2020) [w:] K.W. Baran (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [w:] Tarcza antykryzysowa 1.0–4.0. Ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje jako szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz, LEX.
Podgórska-Rakiel E. (2020) Praca zdalna na kwarantannie, LEX.
Rączka K. (2000) [w:] M. Gersdorf, M. Iżycka-Rączka, J. Jagielski, K. Rączka, Komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Zasiłki: chorobowy, rehabilitacyjny, wyrównawczy, porodowy, macierzyński, opiekuńczy, Warszawa.
Rzetecka-Gil A. (2008) Glosa do wyroku SN z dnia 15 czerwca 2007 r., II UK 223/06, LEX.
Siwiec M. (2020) Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym związanym z COVID-19, LEX.
Szubert W. (1987) Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa.
Orzecznictwo
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 1995 roku, II UZP 38/94, LEX nr 11965.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 roku, III UZP 15/15, LEX nr 1977620.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 1996 roku, III AUr 42/96, LEX nr 29603.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 1998 roku, II UKN 172/98, LEX nr 34553.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 1998 roku, II UKN 367/98, LEX nr 38913.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1999 roku, II UKN 467/98, LEX nr 477337.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2002 roku, II UKN 710/00, LEX nr 56864.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2003 roku, II UK 76/03, LEX nr 109913.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2005 roku, II UK 154/04, LEX nr 175814.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2005 roku, I UK 370/04, LEX nr 157330.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2005 roku, I UK 44/05, LEX nr 195532.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2005 roku, III UK 120/05, LEX nr 201295.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2006 roku, II UK 44/06, LEX nr 309449.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2008 roku, II UK 10/07, LEX nr 493009.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2009 roku, II UK 359/08, LEX nr 687081.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2009 roku, I UK 351/08, LEX nr 515410.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2009 roku, I UK 140/09, LEX nr 564767.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2012 roku, II UK 186/11, LEX nr 1216851.
Akty prawa krajowego
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Dz.U. 2020, poz. 1320 tekst jedn. ze zm.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. 1974, nr 47, poz. 280 ze zm.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. 2021, poz. 1133 tekst jedn.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. 2020, poz. 1876 tekst jedn. ze zm.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. 2020, poz. 1845 tekst jedn. ze zm.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, Dz.U. 2021, poz. 711 tekst jedn. ze zm.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. 2020, poz. 821 tekst jedn. ze zm.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020, poz. 1842 tekst jedn. ze zm.
Ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 2020, poz. 875 ze zm.
Ustawa z dnia 28 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, Dz.U. 2020, poz. 2112 ze zm.
Ustawa z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 2157.
Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 roku w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, M.P. 1974, nr 42, poz. 263.
Inne
Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (2020), druk sejmowy nr 344, Sejm IX kadencji, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=344 (dostęp: 11 lipca 2021).
Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (2020), druk sejmowy nr 772, Sejm IX kadencji, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=772 (dostęp: 11 lipca 2021).

Informacje

Informacje: Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), s. 207 - 220

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Performing gainful employment during the period of temporary incapacity for work due to sickness—new possible solutions in connection with COVID-19?

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-2540-9112

Anna Napiórkowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
, Polska
https://orcid.org/0000-0003-2540-9112 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Polska

Publikacja: 20.10.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Anna Napiórkowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 824

Liczba pobrań: 590