FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych w świetle noweli ustawy o związkach zawodowych

Data publikacji: 06.09.2018

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 3, s. 243 - 269

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.18.016.8826

Autorzy

Antoni Dral
Wyzsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin
https://orcid.org/0000-0003-4006-9224 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Protecti on of employment relationship stability of trade unions members In the view of the amendment to the Trade Unions Act

Protection of trade union members is an important element of their legal status. By the Act of June 7, 2018 amending the Act on Trade Unions and other crucial acts, the trade union law was modified. The changes, not only affect the collective aspect of trade union members, but also the subjective scope of protection of the permanence of labour relations. The members employed as part of non-employment forms of employment contracts are also subject to protection. The approval mechanism for protection has also changed fundamentally. The author describes international and axiological standards of the special protection of trade union members as well as indicates the consequences of extending the scope of subjective rights to the trade unions. He also discusses the subjective protection of the employment relationship. The article also analyses particular elements of the protection structure established in the amended Art. 32 of the Act, including the subjective and objective scope of protection, the protection measure, the protection period as well as claims for breach of protection.

Bibliografia

Baran K.W., Ochrona trwałości stosunku pracy członków rad pracowników, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2006.

Baran K.W., Komentarz do ustawy o związkach zawodowych, w:Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Oficyna 2010, LEX.

Baran K.W., O potrzebie nowelizacji prawa związkowego, Monitor Prawa Pracy 2013, 11.

Baran K.W., Status prawny przedstawicieli pracowników, w:System prawa pracy, t. V,Zbiorowe prawo pracy, K.W. Baran (red.), Warszawa 2014.

Baran K.W., w: System prawa pracy, t. VII,Zatrudnienie niepracownicze, K.W. Baran (red.), Warszawa 2015.

Baran K.W., Refleksje o zakresie prawa koalicji w projekcie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, Monitor Prawa Pracy 2016, 6.

Baran K.W., O ochronie trwałości stosunku zatrudnienia związkowców na poziomie zakładowym – uwagi de lege ferenda, Monitor Prawa Pracy 2018, 4.

Bińczycka-Majewska T., Zmiana treści umownego stosunku pracy, Warszawa 1985.

Cudowski B., Zgoda na rozwiązanie stosunku pracy z działaczem związkowym, Przegląd Sądowy 1998.

Dral A., Konfliktogenności funkcji społecznych i obywatelskich jako przesłanka szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, A. Świątkowski (red.), Kraków 1997/1998.

Dral A., Charakterystyka, ocena i perspektywy szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy pracowników pełniących funkcje społeczne i obywatelskie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 1999.

Dral A., Szczególna ochrona umownego stosunku pracy, w: System prawa pracy, t. II, Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, G. Goździewicz (red. nauk.), Warszawa 2017.

Florek L., Zakazy wypowiedzenia umowy o pracę, Warszawa 1976.

Florek L., Seweryński M., Międzynarodowe prawo pracy, Warszawa 1988.

Gołaś J., Problematyka stanowczych form udziału zakładowej organizacji związkowej w praktyce zwolnień z perspektywy pracodawcy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016,  8.

Gontarczyk A., Żółte związki zawodowe w opinii członkówzwiązków, Polityka Społeczna 2015, 3.

Latos-Miłkowska M., Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy a ochrona interesu pracodawcy, w: K.W. Baran, Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, G. Goździewicz (red.), Warszawa 2010.

Łukaszczuk J., Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych – stan obecny i postulowany, w:Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego, Z. Niedbała (red.), Warszawa 2010.

Matey M., Związkowa kontrola rozwiązywania umów o pracę w prawie pracy, Wrocław 1975.

Młyńczyk Z., Wymóg zgody na rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o pracę jako instytucja prawna, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1967, 5.

Piątkowski J., Udział związku zawodowego w rozwiązywaniu stosunku pracy – niedoskonałości regulacji prawnej, w: Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, G. Goździewicz (red.), Warszawa 2010.

Piotrowski W., Rozwiązanie  stosunku pracy, w:Studia nad kodeksem pracy, B. Jaśkiewicz (red.), Poznań 1975.

Pisarczyk Ł., Ryzyko pracodawcy, Warszawa 2008.

Rączka K., Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działacza związkowego, w: Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, praca zbiorowa, A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Gdańsk 2010.

Rycak M.B., w: Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej, J. Wratny, M. Bednarski (red. nauk.), Warszawa 2010.

Rycak A., Wpływ prawnej ochrony trwałości stosunków pracy na poziom bezrobocia, zatrudnienia i produktywność przedsiębiorstw w świetle międzynarodowych badań ekonometrycznych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2009, 3.

Salwa Z., Prawo pracy, Warszawa 1989.

Skoczyński J., Kompetencje zakładowej organizacji związkowej w zakresie stosowania prawa pracy w indywidualnych stosunkach pracy, cz. I,Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1993, 2.

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji PR, t. II,Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka, Warszawa 2013.

Sobczyk A., Liczba działaczy objętych szczególną ochroną a jeden zakładowy (międzyzakładowy) związek zawodowy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, 10.

Stelina J., Związki zawodowe. Orzecznictwo, Gdańsk 1996.

Stelina J., Przywrócenie do pracy chronionego działacza związkowego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2005, 1.

Szubert W., Zarys wykładu prawa pracy, Warszawa 1980.

Świątkowski A.M., Konstytucyjna koncepcja pracownika, Monitor Prawa Pracy 2016, 1.

Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1963.

Wratny J., Europejska Rada Zakładowa (nowa instytucja wspólnotowego prawa pracy), Państwo i Prawo 1996, 8–9.

Wujczyk M., Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w umownym stosunku pracy, LEX 2015.

Zieliński T., Zgoda czy sprzeciw rady zakładowej na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1969, 11.

Zieliński T., Zarys wykładu prawa pracy, cz. II, Katowice 1984.

Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu, część II,Prawo stosunku pracy, Warszawa–Kraków 1986.

Informacje

Informacje: Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), s. 243 - 269

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Protecti on of employment relationship stability of trade unions members In the view of the amendment to the Trade Unions Act

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-4006-9224

Antoni Dral
Wyzsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin
https://orcid.org/0000-0003-4006-9224 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Wyzsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin

Publikacja: 06.09.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Antoni Dral (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 25

Liczba pobrań: 39