FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Analiza charakterystyki umowy o pomocy przy zbiorach (ujęcie komparatystyczne)

Data publikacji: 01.08.2018

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Tom 25 Zeszyt 2, s. 145 - 160

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.18.010.8606

Autorzy

Mariusz Miąsko
Kancelaria Prawna Viggen Sp.j.
https://orcid.org/0000-0003-0872-0486 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Contract of help by harvests – comparative analysis
 
The subject of the analysis was a new contract in polish legal system – the contract of help by harvests – and sources of motivation to create this agreement. The goal of research was particularly the answer on question: why contract of help by harvests was legally defined as civil law contract, despite of fact that it has all essential attributes, which are relevant to contract of work.
 

Bibliografia

Bierdiajew M., Królestwo Ducha i Królestwo Cezara, Kęty 2003.

Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r., Dz. U. z 1994 r., Nr 63, poz. 269.

List Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/17668-solidarnosc-apeluje-do-prezydenta-w-sprawie-parobkow (dostęp: 17.06.2018).

Piechowiak M., Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin 1999.

Podstawa podstaw. O godności osoby ludzkiej, https://www.youtube.com/watch?v=b7LaL4qcP2w (dostęp: 17.06.2018).

Radbruch G., Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht,w: Tenże, Der Mensch im Recht, Göttingen 1961

Ustawa Kodeks pracy, Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 141.

Ustawa o czasie pracy kierowców, Dz. U. 2001, Nr 125, poz. 1371.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004, Nr 99, poz. 1001.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2018, poz. 858.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, Dz. U. 2000, Nr 88, poz. 983.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 930.

Informacje

Informacje: Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), s. 145 - 160

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Contract of help by harvests – comparative analysis

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-0872-0486

Mariusz Miąsko
Kancelaria Prawna Viggen Sp.j.
https://orcid.org/0000-0003-0872-0486 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j.

Publikacja: 01.08.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Mariusz Miąsko (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2202

Liczba pobrań: 883