FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Polish Educational System Response Towards Immigrant Children’s Presence at Public Schools

Data publikacji: 31.12.2021

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 4 (182), s. 251 - 263

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.21.062.14815

Autorzy

Katarzyna Gmaj
Lazarski University, Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
https://orcid.org/0000-0001-6860-1927 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Since 2001, when the Ministry of Education started to collect data on foreigners attending Polish public primary and secondary schools, their number has increased by tenfold, reaching 42 000 in the school year 2019/2020. The article demonstrates how the Polish educational system has responded to immigrant children’s presence. First, it presents instruments targeted at children with migration experience, which Polish authorities have over the years implemented into law regulating schooling. The second part of the article provides an overview of research on the situation of children with migrant experience learning in public schools. The conclusion is not optimistic: Poland did not have and still does not have a strategic vision of national educational policy encompassing such pupils.

Bibliografia

Badowska M. (2017), Ku integracji społecznej. Studium pedagogiczne. Pułtusk–Warszawa: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR .
Bąbka J., Nowicka M. (2017), Educational Policy towards Children of Immigrants in Poland, “Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych”, nr 10, pp. 119–139.
Bulandra A., Kościółek J. (2019): Poland, in: “MiCreate, Reception Community. State of Art Report”, Available at: http://www.micreate.eu/index. php/reports/?lang=pl
Błeszyńska K., (2017), Educating Migrant Students in Poland. „Kultura i Edukacja”, nr 4, pp. 153–167
Błeszyńska K. (2009), Sytuacja uczniów cudzoziemskich w polskich szkołach (n.p. report for the Polish National Ministry of Education). Warszawa.
Chrzanowska A. (2009), Asystent kulturowy – innowacyjny model pracy w szkołach przyjmujących dzieci cudzoziemskie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Analizy, Raporty, Ekspertyzy 5/2009, http://www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-509-asystent-miedzykulturowy.pdf
Czerniejewska I. (2013), Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UMK.
Gawlicz K., Rudnicki P., Starnawskiego M. (2015), Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badan. Warszawa: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.
Gmaj K., Iglicka K., Walczak, B. (2013), Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Wyzwania systemu edukacji dla integracji i rynku pracy. Warszawa: Scholar.
Gmaj K. (2011), Europejskie podejście do kwestii obywatelstwa wielokulturowego. Prawne, polityczne i edukacyjne wyzwania. Przypadek Polski (n.p. doctoral thesis)
Grzymała-Moszczyńska, H., Grzymała-Moszczyńska, J., Durlik-Marcinowska, J., and Szydłowska, P. (2015), (Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka. http://geremek.pl/assets/files/Powroty/nielatwe_powroty_raport_koncowy.pdf
Halik T., Nowicka E., Połeć W.(2006), Dziecko wietnamskie w polskiej szkole, Warszawa: Wydawnictwo Prolog
Januszewska E., (2017), Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole – między integracją a marginalizacją. „Studia Edukacyjne”, nr 43, pp. 129–152
Klorek N., Kubin K. (Eds.) (2012), Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne, Warszawa: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
Konieczna J., Świdrowska E. (2008), Młodzież, imigracja, tolerancja. Raport z badań terenowych w szkołach, Warszawa: Towarzystwo Demokratyczne Wschód.
Kosowicz A. ( 2007), Access to Quality Education By Asylum-Seeking and Refugee Children. Poland Country Report. Warsaw: UNHCR
Kościółek J. (2020), Children with Migration Backgrounds in Polish Schools – Problems and Challenges, “Annales. Annals for Istrian and Mediterranean Studies, Series Historia et Sociologia”, nr 30 (4), pp. 601–612.
Łukasiewicz K., Grzymała-Moszczyńska J. (2014), Discriminatory migration policy? An access to education system for migrant children in Poland, „Przegląd Polonijny – Studia Migracyjne” nr 3 (153), pp. 375–390.
Markowska-Manista U. (2016), Praca z uczniem z trudnościami adaptacyjnymi – specyfika różnic kulturowych i zmiany środowiska edukacyjnego, in: E. Śmiechowska-Petrovskij (ed.), Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku, Warszawa: Wyd. UKSW.
Młynarczuk-Sokołowska, A., Szostak-Król, K. (2017), Wspieranie uczniów cudzoziemskich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście indywidualizacji pracy i wymagań szkolnych, in: E. Śmiechowaska-Petrovskij (Ed.), Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci, Warszawa: Wyd. UKSW.
Młynarczuk-Sokołowska A., Szostak-Król K., (2016), Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole – problemy, wyzwania i egzemplifikacje działań metodycznych , in: E. Śmiechowska-Petrovskij (Ed.), Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku, Warszawa: Wyd. UKSW
Nasalska E. (1999) Edukacja międzykulturowa w polskiej szkole, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 4, pp. 73–86
NIK (Najwyższa Izba Kontroli) (2020), Informacja o wynikach kontroli: Kształcenie dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców, Nr ewid. 42/2020/P/19/028/KNO, https://www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/ksztalcenie-dzieci-cudzoziemcowi-powracajacych-do-kraju.html
Nilsson J., Bunar N. (2016), Educational responses to newly-arrived students to Sweeden: understanding the structure and influence of post-migration ecology, “Scandinavian Journal of Educational Research”, 60(40), pp. 399–416.
Pawlak, M. (2013), Organizacyjna reakcja na nowe zjawisko: Szkoły i instytucje pomocowe wobec uchodźców w Polsce po 2004 r., Warszawa: IPSiR UW.
Pogorzała E., (2011), Aspekty instytucjonalno-prawne edukacji dzieci imigrantów w polskim systemie oświaty, in: Paszko A (Ed.), Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań, Kraków: Stowarzyszenie Willa Decjusza.
Stepaniuk, J. (2017), Uczeń odmienny kulturowo w szkole – problem czy wyzwanie edukacyjne?, in: Markowska-Manista, B. Pasamonik (Eds.), Kryzys migracyjny. Perspektywa pedagogicznopsychologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Syrnyk M, (2017), Polityka oświatowa wobec migrantów – dzieci i uczniowie z Ukrainy w polskiej szkole, „Acta Politica Polonica”, nr 2(40), pp. 53–72
Szulgan A. (2019), Praca z dziećmi cudzoziemskimi w polskej szkole. Metody, działania i własne doświadczenia. „Języki obce w szkole”, Nr 4, http://jows.pl
Śmiechowska-Petrovskij E. (2016), Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi, wynikającymi z różnic kulturowych i zmiany środowiska edukacyjnego, in: Śmiechowska-Petrovskij E. (Ed.), Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku, Warszawa: Wyd. UKSW.
Zalewska E. (2017), Sytuacja wychowawcza i edukacyjna dzieci-uchodźców w Polsce, in: Markowska-Manista U., Pasamonik B. (Eds.), Kryzys migracyjny. Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Zapolska A. Pająk-Bener D. (2019), Analiza Przeprowadzonego ankietowania Rodziców uczniów z Ukrainy oraz kadry pedagogicznej szkół i placówek edukacyjnych w Krakowie, Fundacja Zustricz i Fundacja Stefana Batorego, https://zustricz.pl/wp-content/uploads/2019/12/Analizauczniow-z-Ukrainy-w-krakowskich-szko%C5%82ach-N.pdf 
Legal acts:
Regulation of the Minister of National Education of 4 October 2001
Regulation of the Minister of National Education of 1 April 2010
Regulation of the Minister of National Education of 23 August 2017
The Act on National and Ethnic Minorities and Regional Language of 6 January 2005
The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997
The School Education Act of 7 September 1991
The Law on School Education of 14 December 2016.

Informacje

Informacje: Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), s. 251 - 263

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Polish Educational System Response Towards Immigrant Children’s Presence at Public Schools

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-6860-1927

Katarzyna Gmaj
Lazarski University, Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
https://orcid.org/0000-0001-6860-1927 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Lazarski University, Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Publikacja: 31.12.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Gmaj (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 24

Liczba pobrań: 26