FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Ocena systemu transportowego gminy suburbialnej na przykładzie Konopisk (powiat częstochowski)

Data publikacji: 28.11.2017

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (3), s. 31 - 43

https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.17.014.7488

Autorzy

,
Gabriela Przeniosło
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Wszystkie publikacje autora →
Jakub Taczanowski
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
https://orcid.org/0000-0001-9421-5982 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Celem badań była ocena systemu transportowego gminy Konopiska ze szczególnym uwzględnieniem transportu miejskiego. Analizowany obszar jest położony w regionie miejskim Częstochowy i podlega intensyfikującym się procesom suburbanizacji, które prowadzą do systematycznego wzrostu liczby mieszkańców. Stanowi to poważne wyzwanie dla systemu transportowego gminy, który wymaga w związku z tym szeregu udoskonaleń. Dotyczy to poprawy stanu i rozbudowy dróg, ale przede wszystkim rozwoju transportu zbiorowego. Poza połączeniem siedziby gminy z Częstochową jest on bowiem niewystarczająco rozwinięty i nie zapewnia atrakcyjnej alternatywy wobec samochodu. Wśród proponowanych działań autorzy wymieniają rozbudowę sieci połączeń autobusowych także do bardziej peryferyjnych wsi gminy i optymalizację rozmieszczenia przystanków, co zwiększyłoby dostępność transportu publicznego, a także uruchomienie kursów do najbliższej stacji kolejowej.

Bibliografia

Banet K., Rogala S., 2016, Znaczenie współpracy miast i gmin w kreowaniu efektywnych systemów transportowych w odpowiedzi na zjawisko urban sprawl,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (443 Gospodarka przestrzenna XXI wieku), s. 23-32.

Cebollada A., 2009, Mobility and labour market exclusions in the Barcelona Metropolitan Region, Journal of Transport Geography, 17, s. 226-233.

Chodkowska-Miszczuk J., 2006, Zmiany na rynku przewozów samochodowym transportem zbiorowym w wybranych miastach Polski, Przegląd Geograficzny, 78, 2, s. 261-284.

Dej M., 2010, Transport publiczny w wiejskich obszarach peryferyjnych Polski i jego dostosowanie do potrzeb lokalnych rynków pracy, Prace Geograficzne, 124, 111-130.

Dej M., Guzik R., 2011, The rural challenge: Spatial accessibility to secondary education in Poland within the transformation period, [w:] Á. Erőss, D. Karácsonyi, (red.) Geography in Visegrad and neighbour countries: Regional socio-economic processes in Central and Eastern Europe – 20 years in transition and 2 years in global economic crisis. Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, s. 65-74.

Fiorello D., Bielańska D., 2012, Accessibility patterns: Northern Italy Case Study, Europa XXI, 24, s. 33-48.

Gadziński J., 2016, Wpływ dostępności transportu publicznego na zachowania transportowe mieszkańców – przykład aglomeracji poznańskiej, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19 (1), s. 31-42.

García-Palomares J. C., 2010, Urban sprawl and travel to work: the case of the metropolitan area of Madrid, Journal of Transport Geography, 18, s. 197-213.

German K., 2004, Zastosowanie koncepcji płatów i korytarzy do analizy funkcjonalnej krajobrazu wyżynnego, Problemy ekologii krajobrazu, 14, s. 156-168.

Guzik R., 2016, Transport publiczny a dostępność w obszarach wiejskich Szwajcarii, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(4), s. 49-61.

Guzik R., Kołoś A., Gwosdz K., Biernacki W., Działek J., Kocaj A., Panecka-Niepsuj M., Wiedermann K., 2016, Dostępność, relacje i powiązania przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna, IGiGP UJ, Kraków.

Kretowicz P., 2010, Komunikacja lokalna w obszarach peryferyjnych województwa małopolskiego w dobie przemian rynku i przewozów autobusowych, Prace Geograficzne, 124, s. 131-146.

Książek S., 2016, Przestrzenny aspekt przekształceń w transporcie autobusowym na Dolnym Śląsku po 1989 r., Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19 (1), s. 52-68.

Kurek S., Gałka J., Wójtowicz M., 2015, Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, Wydawnictwa Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.

Lijewski T., 1985, Układy komunikacyjne województw = Transportation systems of voivodships, Dokumentacja Geograficzna, 1, IGiPZ PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź.

Lijewski T., Lenk J., Piotrowska H., 1967, Rozwój komunikacji kolejowej i autobusowej w Polsce w okresie 1946-1965, Dokumentacja Geograficzna, 5, IG PAN, Warszawa.

Pietrzak O., 2015, Systemy transportu pasażerskiego w regionach – funkcjonowanie, kształtowanie, rozwój (przykład województwa zachodniopomorskiego), Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Szczecin.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 oraz 2007-2013, 2004, Rada Gminy w Konopiskach, Konopiska.

Potrykowski M., Taylor Z., 1982, Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Schreier J., 2005, Auswirkungen der Stadt- und Umlandwanderung auf Motorisierung und Verkehrsmittelnutzung. Ein dynamisches Modell des Verkehrsverhaltens, Verkehrsforschung Online, 1, s. 1-17.

Schreiner J., 2008, Verkehrskosten der Randwanderung privater Haushalte, Raumforschung und Raumordnung, 66, 52-62.

Spiekermann K., 2012, Accessibility patterns: Bavaria Case Study, Europa XXI, 24, s. 49-59.

Strategia rozwoju gminy Konopiska na lata 2016-2020, www.konopiska.pl.

Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020+”, 2013, Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Konopiska, 2015, Rada Gminy w Konopiskach, Konopiska.

Taylor Z., Ciechański A., 2007, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw PKS w nowej sytuacji gospodarczej, Przegląd Geograficzny, 79(1), s. 5-44.

Taylor Z., Ciechański A., 2008, What happened to the national road carrier in a postcommunist country? The case of Poland's State Road Transport, Transport Reviews, 28, 5, s. 619-640.

Taylor Z., Ciechański A., 2013a, Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część I, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 151-172.

Taylor Z., Ciechański A., 2013b, Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część II, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 516-547.

Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Székely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2012, Polish-Slovak borderland. Transport accessibility and tourism, IGiPZ PAN, Warszawa.

Więcław-Michniewska J., 2010, Transport w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w opinii przedstawicieli samorządu lokalnego, Prace Geograficzne, 124, s. 45-58.

Źródła internetowe:

bdl.stat.gov.pl [24.11.2016]

www.e-podroznik.pl [29.11.2016]

www.geoportal.gov.pl [25.11.2016]

www.google.pl/maps [25.11.2016]

www.konopiska.pl [25.11.2016]

www.mpk.czest.pl [29.11.2016]

http://www.openstreetmap.org/#map=5/51.500/-0.100 [24.11.2016]

http://www.rozklad-pkp.pl/ [23.11.2016]

Informacje

Informacje: Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, s. 31 - 43

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Assessment of transport system of a suburban commune on the example of Konopiska (Częstochowa county)

Autorzy

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

https://orcid.org/0000-0001-9421-5982

Jakub Taczanowski
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
https://orcid.org/0000-0001-9421-5982 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Publikacja: 28.11.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Gabriela Przeniosło (Autor) - 50%
Jakub Taczanowski (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1427

Liczba pobrań: 2008