FAQ

Labor et Educatio

Subjective Aspects of the Functioning of Employees in the Organization

Data publikacji: 31.12.2021

Labor et Educatio, 2021, 9 (2021), s. 127 - 141

https://doi.org/10.4467/25439561LE.21.008.15362

Autorzy

Małgorzata Kuśpit
Maria Curie-Skłodowska University, Lublin
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-4812-2571 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The article deals with the subjective aspects of the functioning of employees in the organization. The subject of the study was to check whether there are significant differences between the creative attitude, hope for success, and the education and functions of the employees of the organization. 120 people performing managerial and executive functions in organizations with a service and production profile in the south-eastern Poland participated in the study. There were 66 women and 54 men among the respondents. The research used the Creative Behaviour Questionnaire – KANH (Bernacka, Popek, Gierczyk, 2016) and the Questionnaire of Hope – KNS (Łaguna, Trzebiński, Zięba, 2005). The analyses were focused on comparing people holding managerial and executive functions as well as their education with regards to a creative attitude and hope for success. Based on the obtained results, it was found that people in managerial positions are characterized by a higher level of creative attitude and non-conformism compared to people holding executive functions. People with higher education are characterized by a higher level of hope for success, willpower, and a higher degree of ability to find solutions compared to people with secondary education. The obtained research results may be significant for increasing the effectiveness of activities in the organization. 

Keywords: employees of the organization, managerial and executive functions, level of education, creative attitude, hope for success, nonconformity, heuristic behaviour

 
Podmiotowe aspekty funkcjonowania pracowników w organizacji

Artykuł traktuje o podmiotowych aspektach funkcjonowania pracowników w organizacji. Przedmiotem badań było sprawdzenie, czy istnieją istotne różnice pomiędzy postawą twórczą oraz nadzieją na sukces a wykształceniem i pełnionymi funkcjami pracowników organizacji. W badaniach uczestniczyło 120 osób pełniących funkcje kierownicze i wykonawcze w organizacjach o profilu działalności usługowej i produkcyjnej w Polsce południowo-wschodniej. Wśród badanych było 66 kobiet i 54 mężczyzn. W badaniach posłużono się Kwestionariuszem Twórczego Zachowania – KANH (Bernacka, Popek, Gierczyk, 2016) oraz Kwestionariuszem Nadziei na Sukces – KNS (Łaguna, Trzebiński, Zięba, 2005). Analizy dotyczyły porównań osób pełniących funkcje kierownicze i wykonawcze oraz wykształcenia w zakresie postawy twórczej i nadziei na sukces. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że osoby na stanowiskach kierowniczych charakteryzują się wyższym poziomem postawy twórczej i nonkonformizmu w porównaniu do osób pełniących funkcje wykonawcze. Osoby z wykształceniem wyższym odznaczają się większą nadzieją na sukces, siłą woli oraz wyższym stopniem umiejętności znajdowania rozwiązań w porównaniu do osób z wykształceniem średnim. Uzyskane wyniki badań mogą mieć istotne znaczenie dla zwiększenia efektywności działań w organizacji.

Bibliografia

Amabile, T.M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal, 39(5), pp. 1154–1184.
Amabile, T.M., Schatzel, E., Moneta, G.B., Kramer, S.J. (2004). Leader behaviors and the work environment for creativity: Perceived leader support. The Leadership Quarterly, 15(1), pp. 5–32.
Affleck, G., Tennen, H. (1996). Construing benefits from adversity: adaptational significance and dispositional underpinnings. Journal of Personality, 64(4), pp. 899–923.
Barnum, D.D, Snydler, C.R, Rapoff, M.A, Mani M.M, Thompson R. (1998). Hope and social suport in the psychological adjustment of children who have survived burn injuries and their matched controls, Children’s Health Care, 27(1), pp. 15–30.
Bernacka, E.R, Popek, S. L. Gierczyk, M. (2016). Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH III- prezentacja właściwości psychometrycznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Vol. XXIX, pp. 33–57.
Dobrołowicz, D., Feder B. (2002). Twórcze postawy nauczycieli i menadżerów. In: W. Dobrołowicz, M. Karwowski (eds.), W stronę kreatywności, (pp. 36–58). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Domachowski, W. (1984). Poczucie umiejscowienia kontroli jako wymiar osobowości. In: W. Domachowski, S. Kowalik, J. Miluska (eds.), Z zagadnień psychologii społecznej, (pp. 40–54). Warszawa: PWN.
Edmondson, A.C., Mogelof J.P. (2006). Explaining psychological safety in innovation teams: Organizational culture, team dynamics, or personality? In: L. Thompson, H.S. Choi (eds.), Creativity and Innovation in Organizational Teams, (pp. 109–136). New York: Psychology Press.
Eysenck, H.J. (1993). Creativity and personality: Suggestions for a theory. Psychological Inquiry, 4(3), pp. 147–178.
Getzels, J.W., Csikszentmihalyi, M. (2017). From problem solving to problem finding. In: I.A. Taylor, J.W. Getzels (eds.). Perspectives in creativity, (pp. 90–116). New York: Routledge.
Jarymowicz, M., Bar-Tal D., (2006), The dominance of fear over hope in the life of individuals and collectives. European Journal of Social Psychology, 36(3), pp. 367–392.
Kaczyńska Grzywak, M. (1988). Trud rozwoju. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Kielar, M. (1981). O potrzebie sztuki w rozwoju. In: M. Tyszkowa (ed.), Sztuka a dorastanie dziecka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Klijn, M., Tomic W. (2010). A review of creativity within organizations from a psychological perspective. Journal of Management Development, 29, pp. 322–343.
Kofta, M. (1979). Samokontrola a emocje. Warszawa: PWN.
Kozielecki, J. (2006). Psychologia nadziei. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Kuśpit, M. (2021). Postawa twórcza pracowników organizacji a ich nadzieja na sukces. Kultura i Edukacja, 3(133), pp. 227–243. doi:10.15804/kie.2021.03.13.
https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.13.
Kwon, P. (2000). Hope and dysphoria: the moderating role of defense mechanisms. Journal of Personality, 68(2), pp. 199–214.
Ledzińska, M. (2004). Technologia informacyjna a twórczość naukowa. In: S. Popek, S. Bernacka, C.W. Domański, B. Gawda, D. Turska (eds.), Twórczość w teorii i praktyce, (pp. 29–37). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Łaguna, M., Trzebiński, J., Zięba, M. (2005). Kwestionariusz nadziei na sukces KNS podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Matczak, A., Salata, E. (2010). Inteligencja emocjonalna a nadzieja. Kwartalnik Naukowy Fideset Ratio, 2(2), pp. 19–23.
Mroz, B., Chudzicka-Czupała A., Kuśpit M. (2017). Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Mumford, M.D., Marks, M.A., Connelly, M.S., Zaccaro, S.J., Reiter-Palmon, R. (2000). Development of leadership skills: Experience and timing. The Leadership Quarterly, 11(1), pp. 87–114.
Nęcka, E. (2003). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Polzer, J., Milton L.P., Swann, B. (2002). Capitalizing on diversity: Interpersonal congruence in small work groups. Administrative Science Quarterly, 47, pp. 296–324.
Popek, S. (2000). Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Popek, S. (2001). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Popek, S. (2010). Psychologia twórczości plastycznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Porzak, R., Sagan, M. (2013). Nadzieja i przedsiębiorczość. Zeszyty Naukowe WSEI Seria: EKONOMIA, 6(1/2013), pp. 179–193.
Snyder, C.R., Cheavens J., Sympson S.C. (1997). Hope: An individual motive for social commerce. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 1(2), pp. 107–118.
Snyder, C.R., Sympson S.C., Michael S.T., Cheavens J. (2000). Optimism and hope construct: variations on a positive expectancy theme. In: E.C. Chang (ed.). Optimism and pessimism: Implications for theory, research and practice, (pp.101–123). Washington, DC: American Psychological Association.
Snydler, C.R. (2002). Hope theory: rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13(4), pp. 249–275.
Strzałecki, A. (1969). Wybrane zagadnienia psychologii twórczości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Trzebiński, J., Zięba M. (2004). Basic hope as a world-view: an outline of a concept. Polish Psychological Bulletin, 2, pp. 171-182.
Tymiakin, L. (2011). Twórczość jako działanie służące autokreacji. In: B. Myrdzik, M. Karwatowska (eds.), Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, (pp. 15–28). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2021, s. 127 - 141

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Subjective Aspects of the Functioning of Employees in the Organization

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-4812-2571

Małgorzata Kuśpit
Maria Curie-Skłodowska University, Lublin
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-4812-2571 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Maria Curie-Skłodowska University, Lublin
Polska

Publikacja: 31.12.2021

Otrzymano: 07.09.2021

Zaakceptowano: 26.11.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Małgorzata Kuśpit (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 451

Liczba pobrań: 368