FAQ

Labor et Educatio

Educational Aspects of Supported Employment as an Exemplification of Actions for the Policy of Social Cohesion Based on Polish Experiences 

Data publikacji: 31.12.2021

Labor et Educatio, 2021, 9 (2021), s. 143 - 152

https://doi.org/10.4467/25439561LE.21.009.15363

Autorzy

Jan Sikora
The Maria Grzegorzewska University, Poland
https://orcid.org/0000-0003-3096-6765 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The subject of the article are the considerations regarding the involvement of the education system in the implementation of the social cohesion policy on the example of Polish experiences. An example of a such involvement is the activity in the process of implementing the Supported Employment project, an important element of which is the preparation of job trainers to perform professional tasks. Against the background of the conducted research, the methods of determining the content of education in the process of preparing job trainers and the instruments needed for the professional organization of the work environment for the mentees of the trainer were presented. Attention has been paid to the principle of departing from direct social transfers for the benefit of social and professional activation of the people at risk of social exclusion due to disability, adopted in the modern social policy, for example in supported employment. Also, there was emphasized the importance of education for shaping attitudes conducive to social inclusion of marginalized people.

Keywords: education, social cohesion policy, supported employment, job coach, social inclusion

 
Edukacyjne aspekty zatrudnienia wspomaganego jako egzemplifikacja działań na rzecz polityki spójności społecznej na podstawie polskich doświadczeń

Przedmiotem artykułu są rozważania dotyczące zaangażowania systemu edukacji na rzecz wdrażania polityki spójności społecznej na podstawie polskich doświadczeń. Przykładem takiego zaangażowania jest aktywność w procesie wdrażania projektu zatrudnienia wspomaganego, którego ważnym elementem jest przygotowanie trenerów pracy do wykonywania zadań zawodowych. Na tle przeprowadzonych badań zaprezentowano sposoby określania treści kształcenia w procesie przygotowania trenerów pracy oraz instrumentarium potrzebne do profesjonalnej organizacji środowiska pracy dla podopiecznych trenera. Zwrócono uwagę na przyjętą w nowocześnie prowadzonej polityce społecznej zasadę odchodzenia od bezpośrednich transferów socjalnych na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, której przykładem jest zatrudnienie wspomagane. Podkreślono znaczenie edukacji na rzecz kształtowania postaw sprzyjających inkluzji społecznej osób marginalizowanych.

Bibliografia

Barnes, C., Mercer, G. (2008). Niepełnosprawność. Warszawa: Sic!.
Concerted development of social cohesion indicators. (2005). Methodological guide Strasbourg: Council of Europe.
European Union of Supported Employment Toolkit. (2010). Dundee City Council. Retrieved from: EUSE-Toolkit-2010.pdf (01.10.2020).
Eurostat Statistics Explained – data from 2015.
Lindbeck, A. (2006). The Welfare State – Background, Achievements, Problems. IFN Working Paper, No 662. Stockholm.
MRiPS. (2019). Projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym. Warszawa: PRiPS.
Piketty, T. (2015). Kapitał w XXI wieku. Warszawa: KP.Raport końcowy projektu Improving Supported Employment – Next Step Nr: 2013-1-NO1-LOO04-06251.
Sikora, J. (2016). Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i przystosowanie ciągów komunikacyjnych i stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: ASP.
Sikora, J. (2020). Kształtowanie środowiska pracy w procesie przygotowania trenerów pracy do zatrudnienia wspomaganego. Warszawa: Difin.Supported Employment: Documentation, Billing, Regulations and Reporting Guidebook. (2018). New York: Office for People with Developmental Disabilities.
Szacka, B. (2008). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: ON.

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2021, s. 143 - 152

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Educational Aspects of Supported Employment as an Exemplification of Actions for the Policy of Social Cohesion Based on Polish Experiences 

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-3096-6765

Jan Sikora
The Maria Grzegorzewska University, Poland
https://orcid.org/0000-0003-3096-6765 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

The Maria Grzegorzewska University, Poland

Publikacja: 31.12.2021

Otrzymano: 17.09.2021

Zaakceptowano: 26.11.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Jan Sikora (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 410

Liczba pobrań: 330