FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Polska wyprawa na Spitsbergen w 1938 r.

Data publikacji: 20.11.2018

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Tom 63, Numer 2, s. 7 - 27

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.18.008.9461

Autorzy

Piotr Köhler
Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8713-0817 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Polish Expedition to Spitsbergen in 1938

Polish expedition to Spitsbergen in 1938 was the fifth Polish expedition to the Arctic during interwar period. Four persons participated in it: geologist Bronisław Halicki (1902–1962) from Stefan Batory University in Vilnius, geographer and geomorphologist Mieczysław Klimaszewski (1908–1995) from the Jagiellonian University in Kraków, geologist Ludwik Sawicki (1893–1972), connected with the State Geological Institute in Warsaw, and Stefan Bernardzikiewicz (1907–1939) from the Warsaw Technical University (organizer and technical leader of the expedition).

Polish expedition stayed from July 5th to September 6th 1938 on the Oscar II Land on Spitsbergen. The basis was set up on the Kaffioyr plain. Research was conducted within up to 100 km radius from the base. The main purpose of the expedition was to collect possibly enough data for comparison purposes that could enable studies of the Pleistocene deposits in Poland.

The 2nd World War prevented researchers from working on the collected data and from publishing them. Only in 1960, M. Klimaszewski published a valuable geomorphological study devoted to the territory located between Kongsfjorden and Eidembukta. The data and experience obtained on Spitsbergen were of great importance for later interpretations, both Old Quarternary and Young Pleistocene, as well as Holocene geological profiles on the Polish Lowlands.
 

Bibliografia

[anonim]:II Polska wyprawa na Spitsbergen 1936 r., „Taternik” 1936 t. 21 nr 1 s. 11-12.

[anonim]:Wyprawa glacjologiczna na Spitsbergen. 5 czerwiec – 6 wrzesień 1938 r., „Wyprawy i Podróże. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Wypraw Badawczych” 1939 nr 1 s. 9-12.

Bernadzikiewicz S.: II Polska wyprawa na Spitsberg, „Turysta w Polsce” 1936 t. 2 nr 11 s. 10-11.

Bernadzikiewicz S.:Wielki sukces polskiej wyprawy Polarnej, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” (Kraków) 1937 (22 X) s. 22.

Chwaściński B.:Stefan Bernadzikiewicz. W 40-lecie śmierci, „Taternik” 1980 t. 56 nr 2 s. 67-68.

Dąbrowski Z.:Polska wyprawa na Spitsbergen 1936 r., „Taternik” 1936 t. 20 nr 6 s. 220-221.

Dobrowolski A. B.:Pierwsza polska wyprawa do Grenlandii zachodniej, „Wiedza i Życie” 1948 t. 17 nr 6-7 s. 605-608.

Dylik J.: Dr Bronisław Halicki – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, „Czasopismo Geograficzne” 1963 t. 34 z. 3 s. 327-328.

GawełA.: Z dziennika wyprawy naukowej na Grenlandię w 1937 roku, „Prace Muzeum Ziemi” 2001 t. 46 s. 171-184.

Gerlach T.: Mieczysław Klimaszewski – jego życie i praca, „Czasopismo Geograficzne” 1997 t. 68 z. 1 s. 5-18.

Górski M.: Zimowanie 1932/1933 na Wyspie Niedźwiedziej – eksplozja polskich badań polarnych. „Przegląd Geofizyczny” 2015 nr 1-2 s. 59-76.

Gurgul H., Krzeptowski M.: Henryk Mogilnicki (1906-1999) w 65-lecie Polskiej Wyprawy na Spitsbergen. „Biuletyn Polarny” 2000 nr 8 s. 48-49.

Halicki B.: O lodowcach, „Wiadomości Muzeum Ziemi”1949 t. IV (za 1948) s. 77-111.

Halicki B.: Rola lodu gruntowego w kształtowaniu plejstoceńskich form peryglacjalnych, „Acta Geologica Polonica” 1952 t. 2 s. 616-617.

Halicki B.:Struktury „kutego srebra” na lodowinach w English Bay (West Spitsbergen), „Acta Geophysica Polonica” 1956 t. 7 s. 342-348.

Halicki B.: Trzecia polska wyprawa na Spitsbergen, „Wiadomości Muzeum Ziemi” 1938 t. 1 nr 4 s. 119-122.

Izmaiłow B., Krzemień K.: Mieczysław Klimaszewski (1908-1995) geograf, geomorfolog, [w:] A. Zemanek (red.): Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część I: Biografie uczonych, Księgarnia Akademicka Kraków 2000 s. 389-398.

JahnA.: Grenlandia Zachodnia terenem polskiej wyprawy naukowej, „Wszechświat” r. 1938 nr 3 s. 67-73.

K l i m a s z e w s k i M., S z a f e r W., S z a f r a n B., U r b a ń s k i J., Flora dryasowa w Krościenku nad Dunajcem (The Dryas-flora of Krościenko on the river Dunajec), „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego” 1939 (1950) nr 24 86 s.

Kalniet A.: Zagadnienia genezy i wieku tzw. oczek lodowcowych, „Wiadomości Muzeum Ziemi” 1952 t. 6 z. 2 s. 339-355.

Klimaszewski M.: Geomorfologia, PWN Warszawa 1978 1098 s.

Klimaszewski M.:Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu między Kongs-Fjordem a Eidem-Bukta, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 32, (Prace Instytutu Geograficznego UJ 23) Prace Geograficzne – Seria Nowa” 1960 t. 1 s. 1-167.

Köhler P.: Druga polska wyprawa na Spitsbergen (w 1936 roku), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2016 t. 61 nr 4 s. 135-143.

Köhler P.: Druga polska wyprawa na Spitsbergen (w 1936 roku). The second Polish expedition to Spitsbergen (in 1936), [w:] Ł. Franczak, G. Gajek (red.): XXXVI Sympozjum Polarne "Progress in polar research - new experiences and challenges" 30-lecie Wypraw Polarnych UMCS na Spitsbergen. Książka streszczeń, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Lublin 2016, s. 53.

Köhler P.: Osiemdziesięciolecie polskiej wyprawy na Wyspę Niedźwiedzią. „Biuletyn Polarny” 2014 nr 17-18 s. 62-66.

Köhler P.: Pierwsza polska wyprawa polarna. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2013 t. 58 nr 4 s. 43-59.

Köhler P.: Polish expedition to Torell Land, Spitsbergen, in 1934 in the light of archival materials. [w:]K. Migała, M. C. Strzelecki, P. Owczarek, T. Sawiński, M. Korzystka-Muskała, P. Muskała, M. Kasprzyk (red.): Book of abstracts. 35th Polar Symposium Diversity and state of polar ecosystems. 4th-7th June 2014, Wrocław. Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław, Wrocław 2014 s. 62.

Köhler P.: Polska wyprawa na Grenlandię w 1937 r.,„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2017 t. 62 [w druku].

Köhler P.:Polska wyprawa na Spitsbergen w 1934 roku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2015 t. 60 nr 2 s. 117-140.

Köhler P.: The first Polish expedition to the Arctic. [w:] The Arctic Science Summit Week 2013 “The Arctic Hub Regional and Global Perspectives”, 13-19 April 2013, Kraków, Poland. 2013 [publikacja elektroniczna], s. 1.

Köhler P.:Z Legionowa na Wyspę Niedźwiedzią. I polska wyprawa polarna 1932-1933. „Rocznik Legionowski” 2014 t. 7 s. 30-38.

Köhler P., Korczak-Abshire M.: Sesja naukowa „Znaczenie pierwszej wyprawy polarnej z Polski niepodległej”. Jubileusz 80-lecia Polskiej Ekspedycji II Międzynarodowego Roku Polarnego 1932/1933 na Wyspę Niedźwiedzią. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2013 t. 58 nr 2 s. 268-271.

KosibaA.: I. polska wyprawa na Grenlandię, „Czasopismo Geograficzne” 1937 t. 15 nr 3 s. 209-213.

Kosiba A.:Mapa pierwszej wyprawy naukowej na Grenlandię, „Czasopismo Geograficzne” 1939 t. 17 nr 1 s. 37-38.

KosibaA.:O udziale Polaków w badaniach Grenlandii, „Czasopismo Geograficzne”1973 t. 44 nr 2 s. 147-188.

[Kosiba A.]: Polish Expedition to West Greenland, 1937, „The Polar Record”(Scott Polar Research Institute, Cambridge) 1938 t. 2  nr 14 s. 117-118, nr 15 s. 25-27.

Kosiba A.:Polska wyprawa na Grenlandię w r. 1937. (Komunikat wstępny). Polish Greenland – expedition. (Preliminary report), Towarzystwo Geograficzne we Lwowie [Lwów 1937] ss. 8.

Krawczyk A.: Polskie ślady na Wyspie Niedźwiedziej (1932-1933). „Biuletyn Polarny” 2014 nr 17-18 s. 73-75.

Lankauf K. R.: Recesja lodowców rejonu Kaffiøyry (Ziemia Oskara II - Spitsbergen) w XX wieku. The retreat of the glaciers in the Kaffiøyra region (Oscar II Land - Spitsbergen) in the twentieth century, „Prace Geograficzne – Geographical Studies” 2002 t. 183 ss. 221 + [18] k. tabl., [6] k. map złoż.

Łaszkiewicz S.:Szef Bernadzikiewicz, [w:] S. Łaszkiewicz: Szum młodości, Składnica Księgarska Edinburgh 1945 s. 75-84.

MajS.: Pierwsza polska wyprawa polarna na Wyspę Niedźwiedzią (1932-1933). „Przegląd Geofizyczny” 2014 nr 3-4 s. 175-186.

Pillewizer W.: Die kartographischen und gletscherkundlichen Ergebnisse der deutschen Spitzbergen-Expedition 1938, Justus Perthes Verlag Gotha 1939 s. 1-46.

Ruthe K.:Bericht über die kartographischen und gletscherkundlichen Ergebnisse der Deutschen Spitzbergen-Expedition 1938, „Polarforschung” (Bremerhaven) 1941 t. 11 nr 1 s. 6-8.

Sawicki L.: Na Spitsbergen. Polska wyprawa glacjologiczna 1938 r., „Życie Warszawy” 1956 nr 132 (3-4 VI 1956) s. 6, nr 138 (10-11 VI 1956) s. 6, nr 144 (17-18 VI 1956) s. 6.

Sawicki L.: Polska Ekspedycja Glacjologiczna na Spitsbergen w roku 1938, „Przegląd Geograficzny” 1938 t. 18 s. 209-211.

Sawicki L.: Polska wyprawa glacjologiczna w 1938 roku na Spitsbergen. (Kartki z Dziennika Wyprawy), „Acta Geophysica Polonica” 1959 t. 7 s. 405-418.

Siedlecki S.:Przejście z południa na północ przez Zachodni Spitsbergen, „Wierchy” 1938 t. 16 s. 118-135.

Szupryczyński J.: Pierwsza polska wyprawa polarna na Spitsbergen. „Przegląd Geograficzny” 2015 t. 87 nr 1 s. 167-178.

Szupryczyński J.: Pierwsza polska wyprawa polarna. „Przegląd Geograficzny” 2013 t. 85 nr 1 s. 123-130.

Węglowski J.: Polskie Towarzystwo Wypraw Badawczych,[w:]B. Sordylowa (red. naukowy): Słownik Polskich Towarzystw Naukowych, t. II Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę działające w przeszłości na ziemiach polskich część 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1990 s. 262-263.

Wójcik Z. J.: Ludwik Sawicki. http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/ludwik-sawicki [dostęp 24 III 2017]

Wójcik Z.:Zarys osiągnięć polskiej wyprawy glacjologicznej na Spitsbergen w 1938 r., [w:] Dzieje polskich, rosyjskich i radzieckich badań polarnych. Materiały III Sympozjum Polsko-Radzieckiego z Historii Nauk o Ziemi, Wrocław, 25-30 września 1978 r., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1982, s. 201-227.

Zawadzki A. R.: Polska wyprawa na Grenlandię w 1937 r. Polish Greenland Expedition 1937, Nakładem Sekcji Wydawniczej Armii Polskiej na Wschodzie, [Palestyna] 1944 31 s.

Zawadzki A.: Polska wyprawa na Grenlandię 1937, Nakł. Sekcji Geograficznej Tow. Wiedzy Wojskowej, Warszawa 1939 ss. VI + nlb. 1 + 102 + nlb. 1, tabl. 4, mapa 1. [Seria: Biblioteka Służby Geograficznej, t. 18].

ZawadzkiA.: Polska Wyprawa na Grenlandię, „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937 t. 11 nr 2 s. 235-237.

Zawadzki A.:Polska Wyprawa na Grenlandię w r. 1937, „Wiadomości Służby Geograficznej” 1938 t. 12 nr 1 s. 33-73, nr 2-3 s. 166-214, nr 4 s. 508-521.

Zawadzki A.:Prace polskiej wyprawy naukowej na Grenlandię w 1937 r.,„Wiadomości Służby Geograficznej” 1937 t. 11 nr 3-4 s. 507-520.

Informacje

Informacje: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, s. 7 - 27

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Polish Expedition to Spitsbergen in 1938

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-8713-0817

Piotr Köhler
Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8713-0817 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)

Publikacja: 20.11.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Piotr Köhler (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1614

Liczba pobrań: 1246