FAQ

Wielogłos

Kmotr Pietr. Tożsamość diabłów w III części Dziadów Adama Mickiewicza

Data publikacji: 19.09.2023

Numer 1 (31) 2017: Ta kartka...Materialność tekstu

Wielogłos, 2017, s. 87 - 102

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.17.004.7114

Autorzy

Wojciech Kruszewski

Abstrakt

Kmotr Pietr. The Identity of the Devils in the Dresden Dziady by Adam Mickiewicz

Although much has been said on the Dresden Dziady by Adam Mickiewicz, a lot of points still remain to be explained. One of the keys to the world of the drama has been provided by the studies on its genesis. Of interest to me is a certain surprising detail in one of the hand-written versions of the scene entitled Senator’s Dream. This strange detail helps to explain what happens or might have happened to a character of the Dresden Dziady during sleep. It also brings us to a reconsideration of Mickiewicz’s demonology.

Bibliografia

Barszczewski J., Dusza nie w swoim ciele. Powieść [w:] idem, Proza i wiersze, cz. 1, Kijów 1849, s. 1–59.

Brzozowski J., O Prologu „Dziadów” drezdeńskich i jego zagadkowym Duchu [w:] idem, Odczytywanie znaczeń. Studia o poezji Mickiewicza, Łódź 1997, s. 121–184.

Dopart B., Na marginesie Mickiewiczowskiego „Widzenia”, „Teksty Drugie” 1991, nr 4, s. 147–150.

Dopart B., Poemat profetyczny. O „Dziadach” drezdeńskich Adama Mickiewicza, Kraków 2002.

Duk J., Adam Mickiewicz: „Widzenie”, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Litteraria Polonica” 2002, nr 5, s. 77–83.

Federowski M., Lud białoruski na Rusi litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1891, t. I: Wiara, wierzenia i przesądy ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki, Kraków 1897.

Hoffmann-Piotrowska E., Święte awantury. Orto- i heterodoksje Adama Mickiewicza, Warszawa 2014.

Juszczak W., Poeta i mit, Wołowiec 2014.

Kajsiewicz H., Pamiętnik o początkach Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, komputerowe oprac. tekstu M.Szlachciak, http://bit.ly/2mddsTs [dostęp: 6.03.2017].

Kępiński Z., Mickiewicz hermetyczny, Warszawa 1980.

Kleiner J., Anioł przeciwnikiem orła-Konrada w Małej Improwizacji, „Ruch Literacki” 1931, nr 5, s. 129–136.

Kleiner J., Z zagadnień walki między złem a dobrem w „Dziadów” części trzeciej, „Pamiętnik Warszawski” 1930, z. 8, s. 26.

Krukowska H., Noc romantyczna. Mickiewicz. Malczewski. Goszczyński. Interpretacje, Gdańsk 2011.

Kruszewski W., Rękopisy i formy, Lublin 2010.

Kwaśny M., Bezradna angelologia, czyli brakujący komentarz do w. 35–38 „Prologu” w „Dziadów” cz. III, „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 4, s. 179–181.

Mickiewicz A., Dziadów część III. Transliteracje, komentarze, oprac. Z.Stefanowska, współpraca M.Prussak, t. II, Warszawa 1998.

Mickiewicz A., Prose artistique, contes, essais, fragments. Proza artystyczna, opowiadania, szkice, fragmenty, wstęp i oprac. J.Pietrzak-Thébault, Warszawa 2013.

Niemojewska Z., Dziady drezdeńskie jako dramat chrześcijański, Warszawa 1920.

Pietkiewicz Cz., Dusza i śmierć w wierzeniach Białorusinów, „Ziemia” 1930, nr 10, s. 190–195.

Pietkiewicz Cz., Krzyż i diabeł w wierzeniach Białorusinów, „Wiedza i Życie” 1928, z. 12, s. 781–790.

Pigoń S., Formowanie „Dziadów” części drugiej. Rekonstrukcja genetyczna, Warszawa 1967.

Pigoń S., Orzeł i kruk w Improwizacji Konrada, „Pamiętnik Warszawski” 1931, z. 2, s. 24–35; przedruk w: S. Pigoń, Na wyżynach romantyzmu: studia historyczno-literackie, Kraków 1936, s. 101–112.

Sikora A., Posłannicy słowa. Hoene-Wroński – Towiański – Mickiewicz, Warszawa 1967.

Sławińska I., O rozmowach w III części „Dziadów”, Lublin 1957.

Swedenborg E., Vera christiana religio, continens universam theologiam Novae Ecclesiae a Domino apud Danielem cap. VII: 13–14, et in Apocalypsi cap. XXI: 1, 2. Praedictae, Amsterdam 1771.

Witkowska A., Onirologia i oniromania, „Teksty” 1973, nr 2 (8), s. 43–54.

Wnuczyńska J., Aniołowie w III części „Dziadów” Adama Mickiewicza i w teatralnych realizacjach dramatu w XX wieku, Kraków 2007.

Zeler B., „Widzenie” [w:] Wiersze Adama Mickiewicza. Analizy, komentarze, interpretacje, red. J.Brzozowski, Łódź 1998, s. 187–196.

Informacje

Informacje: Wielogłos, 2017, s. 87 - 102

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Kmotr Pietr. The Identity of the Devils in the Dresden Dziady by Adam Mickiewicz

Autorzy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Publikacja: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Wojciech Kruszewski ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 4

Liczba pobrań: 3