FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Problematyka ryzyka zawodowego w stosunkach pracy i stosunkach służbowych oraz egzekwowanie jego oceny przez Państwową Inspekcję Pracy

Data publikacji: 13.11.2018

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Tom 25 Zeszyt 4, s. 337 - 355

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.18.021.8949

Autorzy

Marian Andrzej Liwo
Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Problems of occupational risk in labor relations and business relations and enforcement of its assessment by the National Labor Inspectorate

Risk has determination wile and there is object of interest many scientific discipline. With risk and management is tied installation definite form of activity . In working employment and installation of risk is one of guarantor of affirmation of safety unworking emploi. Regulations are included made in many sources concerning risk professional right law, who specify duties in its range of installation not only. 

States are main public subject inspection of work executing executing estimate risk professional, in employment on base of relation of work suitable. 

JEL:  K31
ASJC: 3309

Bibliografia

Celeda R., Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, Informator Ochrony Pracy 2009, 1.

Cieślak Z., Normy techniczne, w: Prawo administracyjne, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 2007.

Flasiński M., Bezpieczeństwo pracy. Prawne formy zapobiegania zagrożeniom, Warszawa 1989.

Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010.

Florek L., Prawna ochrona pracowników. Studia i materiały, Warszawa 1990.

Florek L., Zieliński T., Prawo pracy a polityka społeczno-gospodarcza i postęp społeczny,w: Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, T. Zieliński (red.), t. I, Katowice 1977.

Gdulewicz E., Konstytucyjny system źródeł prawa, w: Polskie prawo konstytucyjne, W. Skrzydło (red.), Lublin 2011.

Gdulewicz E., Konstytucyjny system źródeł prawa, w: Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. II, L. Antonowicz, H. Groszyk, M. Sawczuk, W. Skrzydło, T. Bojarski (red.), Lublin 1998.

Gersdorf M., Stosunek pracy, w:Kodeks pracy. Komentarz, Z. Selwa (red.), Warszawa 2008.

Gołusza M. (red.), Poradnik służby bhp, Kraków–Tarnobrzeg 2014.

Hołda I., Hołda Z., Ostrowska D., Rybczyńska J.A., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2011.

Jaśkiewicz W., Jackowiak Cz., Piotrowski W., Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1985.

Jedliński A., Kaczyński L., Statut jako źródło prawa pracy, Państwowa Inspekcja Pracy 1999, 4.

Kołodziejczyk E., Podstawy prawne bezpieczeństwa i higieny pracy, w: Bezpieczeństwo i higiena pracy, K. Grabowska-Wawrzenicka (red.), Warszawa 2010.

Koradecka D., Naukowe podstawy ochrony pracy w standardach europejskich. Materiały z konferencji „Wspólna Europa – wspólne zasady i priorytety Inspekcji Pracy”, Wrocław 2004.

Koradecka D., Prawna ochrona pracy, w: Bezpieczeństwo i higiena pracy, D. Koradecka (red.), Warszawa 2008.

Krupa W.L., Zarzadzanie ochroną pracy,w:Bezpieczeństwo i higiena pracy, K. Grabowska-Wawrzenicka (red.), Warszawa 2010.

Leoński Z., Działania administracji publicznej w stanach zagrożenia – policja administracyjna, w: Materialne prawo administracyjne, Z. Leoński (red.), Warszawa 2006.

Liwo M., Egzekwowanie obowiązków od podmiotów nawiązujących stosunki pracy i stosunki służbowe w postępowaniu administracyjnym, Przegląd Prawa Publicznego 2016, 1.

Liwo M., Ochrona pracy w Konstytucji RP z 2.04.1997 r., w prawie międzynarodowym oraz prawie Unii Europejskiej, w: Środki ochrony praw słusznie nabytych w Konstytucji RP i prawie Unii Europejskiej, H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki (red.), Warszawa 2012.

Liwo M., Safety and health at work, the governmental services as a determinant of social safety, w: Occupational Health and Safety at Workplaces, A. Pacana, G. Ostasz (red. nauk.), Rzeszów 2018.

Liwo M., Służba publiczna a prawa człowieka, w:Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia, A. Kalisz (red.), Sosnowiec 2015.

Liwo M., Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, Warszawa 2011.

Liwo M., Wolińska A., Ochrona pracy i system jej realizacji, Miesięcznik Ochrony Pracy „Atest” 2008, 2.

Modliński E., Bezpieczeństwo i higiena pracy, Warszawa 1975.

Motyka K., Prawa człowieka. Wprowadzenie, wybór źródeł, Lublin 2004.

Muszalski W., Prawo bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jego stosowanie, w: Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, T. Zieliński (red.), t. II, Katowice 1979.

Nowa encyklopedia powszechna PWN, praca zbiorowa, B. Petrozolin-Skowrońska (red.), t. IV, Warszawa 1996.

Nycz T.M., Kodeks pracy z komentarzem, Kraków–Tarnobrzeg 2008.

Nycz T., Konstytucyjne gwarancje bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, Tarnobrzeg 2000.

OIL 183/1. Polski przekład: Dyrektywy EWG CIOP, Warszawa 2001, t. I.

Pacholski L., Założenia systemu ochrony pracy w Polsce, w: Ochrona pracy a przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce, R. Szpor (red.), Warszawa 1994.

Pawłowska Z., Podstawowe kierunki kształtowania warunków pracy i ergonomii, w:Bezpieczeństwo i higiena pracy, D. Koradecka (red.), Warszawa 2008.

Pawłowska Z., Ocena ryzyka zawodowego, w: Bezpieczeństwo i higiena pracy, D. Koradecka (red.), Warszawa 2008.

Peyrefitte A., Wymiar sprawiedliwości. Między ideałem a rzeczywistością, tłum. J.M. Padlewska, B. Hołysta (red.) , Warszawa 1987.

Skoczyński J., Regulaminy pracy, w: Źródła prawa pracy, L. Florek (red.), Warszawa 2000.

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2016 i 2017.

Stanowisko Stowarzyszenia Ochrony Pracy w sprawie pojęcia przepisów bhp w prawie pracy, Informator Ochrony Pracy 2010, VII–IX.

Szubert W., Ochrona pracy, Warszawa 1966.

Szubert W., Szczególne właściwości prawa pracy, t. IV, Łódź 1970.

Szubert W., Uwagi o pojęciu ochrony pracy, w:Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej K. Przybyłowskiego, praca zbiorowa, Kraków–Warszawa 1964.

Szymański K.R., Majdan T., Leksykon ochrony pracy, Warszawa 2007 (tytuł oryginalny: Taschen Lexikon Arbeit und Gasundheit Wisbaden).

Świątkowski A.M., Bezpieczeństwo i higiena pracy. Komentarz, Kraków 2003.

Uniwersalny słownik języka polskiego, S. Dubisz (red.), Warszawa 2003, t. 4.

Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2008.

Wyka T., Ochrona zdrowia i życia pracowników jako element treści stosunku pracy, Warszawa 2003.

Wyka T., Ochrona zdrowia pracowników w świetle dyrektywy EWG i ustawodawstwa polskiego, w:Biała księga Polska–Unia Europejska, Nr 22, Ochrona zdrowia i życia obywateli, Warszawa 1995.

Zakrzewski W., Podstawowe prawa i obowiązki człowieka i obywatela, w:Polskie prawo konstytucyjne, W. Skrzydło (red.), Lublin 2011.

 

Wyka T., Prawa człowieka a prawa pracownicze wg Jana Pawła II, w: Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia, A. Kalisz (red.), Sosnowiec 2015.

Zakrzewski Z., Konstytucyjne zasady ustroju, w:Polskie prawo konstytucyjne, W. Skrzydło (red.), Lublin 2011.

Zieliński T., Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego, Warszawa 1977.

Zieliński T., Zarys wykładu prawa pracy, cz. III, Katowice 1984.

Informacje

Informacje: Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), s. 337 - 355

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Problems of occupational risk in labor relations and business relations and enforcement of its assessment by the National Labor Inspectorate

Autorzy

Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec

Publikacja: 13.11.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Marian Andrzej Liwo (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1510

Liczba pobrań: 1109